Tornakalna atbrivošanas operacija 3.—11. novembri.

  Sakuma musu uzbrukumu noteica uz 2. novembri, bet ta ka viss vel nebija pilnigi nokartots sekmigai darbibai, tad uzbrukumu atlika uz 3. novembri.

Armijas vadiba sastadija šadu uzbrukuma planu (sk. 1. pielikuma armijas virspavelnieka 1. novembra paveli Nr. 02.): pastiprinatai Latgales divizijai 3. novembra rita sakt uzbrukumu pec Sabiedroto flotes artilerijas uguns. Vispirms iztirit visu Bullu salu un kapas lidz Varnaskrogam. Pec tam ar desanta palidzibu ienemt Rigas Jurmalu lidz Dubultiem un kapas Lielupes laba krasta lidz Babites ezeram. Ar Sabiedroto flotes artilerijas uguns palidzibu (Schema 11) ienemt ari Cement fabriku un otro kapu gredu no Pinku muižas lidz Kleistinu muižai. Pec tam no otras kapu gredas virzities uz dienvidiem un ienemt Tornakalnu, uzbrukot tam no muguras puses. Sasniedzot liniju Dubulti-Pinku muiža-Tornakalns, izvirzit uz priekšu izlukus.

b) Vidzemes divizijai izdarit demonstrativus uzbrukumus ienaidnieka mazam vienibam Daugavas kreisa krasta ka nakti uz 3. novembri, ta ari 3. novembra diena, forsejot Daugavu tur, kur to var izdarit bez zaudejumiem un kur ienaidnieka maz.

c) Kurzemes divizijas dalam, kuras atrodas Bermonta fronte, energiski darboties ienaidnieka aizmugure, ipaši partizanu vienibam un to sakt nekavejoties.

Latgales divizijas komandieris, minetas paveles izpildišanai, saviem pulkiem deva tadus uzdevumus (sk. 2. pielikuma „Pavele Latgales divizijai Nr. 8”) :

A) Laba sparna 9. Rezeknes pulkam, kura riciba ari 2 lielgabali un 1 vads jatnieku, pec pusstundas artileriskas sagatavošanas, plkst. 07,00 pariet uzbrukuma un ienemt smilšu kapas lidz Varnaskrogam. Pec tam turpinat uzbrukumu Bulduru tilta un Pupes stacijas virzienos, kur ienemt liniju no Babites ezera gala lidz Beberbeku kapam, kas 1 klm uz dienvidaustrumiem no Pupes stacijas. Tur sakartoties un nostiprinaties, izsutot uz priekšu izlukošanu un nezaudejot sakarus ar ienaidnieku. Gadijuma, ja ienaidnieks atkaptos, virzities uz priekšu un ienemt Dzilnas-Švarcmuižas pozicijas. Bullu sala 7. rota paliek 9. pulka riciba un no turienes ar flankejošu uguni tai piepalidzet parejam vienibam. Pulkam turet sakarus ari ar desanta nodalu, kura operes Rigas Jurmala.

B) Videja kaujas iecirkni 8. Daugavpils pulkam, kura riciba ari 2 lielgabali un 9 jatnieki, pec 45 minušu artileriskas sagatavošanas, plkst. 07,15 pariet uzbrukuma un ienemt mežmalu aiz Cakaru majam. Pec atkartotas artileriskas sagatavošanas, plkst. 07,30 pulkam forset Hapaka gravi un ienemt liniju Plinkšas-Kalnini. Pec tam uzbrukumu turpinat un ienemt kapu gredu no dzelzcela gar Dames (Tames) muižu lidz Lielai muižai, kur sakartoties un nocietinaties, izsutot uz priekšu izlukus un nezaudejot sakarus ar ienaidnieku. Ja tas atietu, tad virzities uz priekšu un ienemt Švarcmuižas-Ebelmuižas pozicijas.

C) Kreisa kaujas iecirkni 7. Siguldas pulka 2 rotam, 8. pulka uzbrukumam sekmigi attistoties un pec artileriskas sagatavošanas, ienemt Poderaju un Cementfabriku. Pec tam nodibinat sakarus ar 8. pulku un izsutit izlukus. Ja ienaidnieks atkaptos, tad virzities uz priekšu un ienemt pozicijas no Ebelmuižas lidz Daugavai pie Katlakalna.

D) Desanta grupa — 7. Siguldas pulka 2 rotas un 3 brunotie kugiši, kapt. Mucenieka vadiba. Izbraukt rita agruma no Daugavgrivas jura un tad, ienaidniekam nemanot, plkst. 06,00 izsedinat Edinburga desantu. Pec tam ienemt Dubultu šaurumu, Bulduru tilta galu un Bullu ciemu, kurus ari visada zina noturet. Ja ienaidnieku neizdotos parsteigt, tad lugt artilerijas pabalstu no Sabiedroto diviem kara kugiem, no kuriem viens bus apmeram iepretim Lielupes grivai un otrs iepretim Asariem.

E) Divizijas rezerve — 6. Rigas pulks Bolderaja un Latgales eskadrona 2 vadi Daugavgriva. Eskadronam dot 1 vadu 9. pulka riciba un pa 9 jatnieki dot 7. un 8. pulkam, un ari divizijas štabam. Daugavas flotilijas komandierim, juras virsleitnantam Pukitim, ar 3 kugišiem pavadit un pabalstit 7. pulka desanta rotas, ar 2 kugišiem pa Lielupi pabalstit 9. pulka uzbrukumu, bet ar 4 kugišiem pabalstit 7. pulka uzbrukumu Cement fabrikai. Divizijas komandpunkts kapa pie Šmita majam.

Uzbrukuma gaita. Desanta izsedinašana Edinburga neizdevas. Agri rita 7. pulka 3. un 4. rota ar 2 ložmetejiem un 1 granatmeteju izbrauca 3 kugišos no Daugavgrivas, panemot lidz ari 15 laivas. Lielie vilni jura novilcinaja braucienu un jau bija pilnigi gaišs, kad kugiši tuvojas Edinburgai, no kurienes ienaidnieks tos apšaudija ar ložmeteju uguni. Ta ka no 15 laivam bija palikušas veselas tikai cetras un parpratuma del neatbrauca ari anglu 2 kara kugi, tad kapt. Mucenieks nolema braukt talak uz Kauguriem, kur pec zvejnieku zinam atrodoties krievi, kas veloties padoties gusta. Tomer, kad, sasniedza Kaugurus un laivinas musejie tuvojas krastam, no turienes sakas stipra. ložmeteju uguns, kas isa laika ievainoja kapt. Mucenieku, vltn. Ozolinu (navigi) un vairakus kareivjus. Tagad bija skaidrs, ka diena neizdosies izsedinat desantu un tadel novakare abas rotas atgriezas Bolderaja.

Rezeknes pulks rita agruma sapulcejas Subru rajona. Priekša atradas I bataljons, kas nozimeja 1. rotu ar 5 viegliem ložmetejiem, kurai tirit celu Varnaskroga virziena. Pec ta sasniegšanas, I bataljonam turpinat uzbrukumu uz Priedaini un Pinku muižu, bet 11. bataljonam, kopa ar jatnieku vadu, nemt virzienu ar labo sparnu uz Beberbeku dika ziemelu galu un ar kreiso sparnu uz Pupes (Babites) staciju; III bataljons palika pulka rezerve. Pa kreisi un blakus 9. pulkam novietojas uzbrukuma gataviba 8. pulks, kura I bataljons atradas pie Subru-Cakaru cela, II bataljons — meža austrumos no Cakariem, bet III bataljons rezerve kapas Šmita majas rajona. Taisni plkst. 06,30 Sabiedroto kugu artilerija un musu baterija iesaka sagatavot uzbrukumu ar specigu uguni. Pec pusstundas uguni parnesa uz ienaidnieka aizmuguri un tagad kajnieki devas uzbrukuma. Diezgan ilgi nacas cinities del augstas smilšu kapas, kas ziemelrietumos no Cakariem. Tur ienaidnieks bija ierikojis lokveidigu ierakumu un no turienes attistija stipru uguni. Musu pirmo uzbrukumu atsita. Tad 9. pulks 1. rotu pastiprinaja ar 2. rotu, bet 8. pulka I bataljona komandieris, atstajis frontalam uzbrukumam 1. un 3. rotu, izsutija 2. rotu pa meža izcirtumu ienaidniekam flanga. Pec tam minmeteji un ložmeteji kadu laiku stipri apšaudija ienaidnieka ierakumus. Daugavpiliešu 2. rota iznaca ienaidnieka flanga un apšava vina minmeteju apkalpi. Ap plkst. 10,30 sakas musu otrais uzbrukums, kas beidzas ar uzvaru. Ienaidnieks atgaja liela steiga caur Vikukrogu un Strupjiem;, atstajot kaujas lauka 2 minmetejus un 2 ložmetejus, ka ari vairak kritušus. Rezeknes pulka bataljoni tagad virzijas uz priekšu ar niecigam sadursmem, jo ienaidnieka nelielas nodalas tur panika bega. Vakara 9. pulks ienema šadu fronti: 7. rota Bullu sala, I bataljons kapas Lielupes laba krasta lidz Bulduru tilta galam un no turienes gar Sleperkrogu lidz Pinku muižai ; II bataljona iecirknis sakas pie Beberbeku dika ziemelu gala un gaja pa kapu gredu gar Bukultiem lidz dzelzcelam. Pulka štabs novietojas Kakaros, I bataljona štabs — Priedaine, bet II bataljona — Pupes stacija; III bataljons atradas pulka rezerve un novietojas pulka štaba tuvuma. Šis dienas kauja 9. pulks zaudeja 3 kritušus, 9 ievainotus un 5 pazudušus, bet sanema 6 minmetejus, 4 ložmetejus un 2 lauka virtuves.

Daugavpils pulks uzvaru guva grutas cinas un cieta pravus zaudejumus. Kad ienemam augsto kapu ziemelrietumos no Cakariem, tad salauza Dzelzsdivizijas kreiso sparnu un pec tam tas, atiedams caur Vikukrogu, atdalijas no krieva 1. plastunu pulka 1 bataljona vienibam, kas atkapas uz Rigas Jurmalu. Dzelzs divizijas 1. pulka kreisais sparns dabuja pastiprinajumus un aiz Hapaka gravja niknu cinu turpinaja lidz pecpusdienai, pariedams pie pirmas izdevibas ari pretuzbrukumos. Daugavpiliešu I bataljons, samera, viegli pargaja Hapaka gravi un sasniedza Plinkšas un Dreimanus. Tur bataljonu aiztureja uz ilgaku laiku, apšaudot to no tuveja meža un kapam ar stipru ložmeteju un šautenu uguni. Seviški pravus zaudejumus cieta 2. rota. Beidzot, kad kauja ievirzija no rezerves ari 4. rotu, ienaidnieks steiga atgaja un atstaja kauja lauka 1 minmeteju un 1 ložmeteju. Vajajot atejošo ienaidnieku, 3. rota ap pusdienas laiku sasniedza jau Dzeltenkrogu, bet 1. rota pat pargaja kapas un ienema Dames muižu, kuru gan nenotureja. Vakara I bataljona 3. un 1. rota atradas kapu greda no Dzeltenkroga lidz iepretim Dames muižai, bet 2. un 4. rota palika bataljona rezerve dienvidos no Dreimaniem. Pa to laiku, kad I bataljons cinijas pie augstas smilšu kapas, II bataljons ienema Cakarus un atkartoti meginaja forset Hapaka gravi pie Vikukroga, bet ienaidnieks ar specigu uguni to katrreiz atsita. Tad bataljona komandieris ludza paligspekus. Vina riciba aizsutija 10. un 11. rotu, bet tas vel nebija pienakušas, kad kapt. Poruks jau atkal ludza palidzibu. Pulka komandieris tagad paveleja iet paliga visam III bataljonam, bet kapt. Porukam kategoriski paveleja ienemt bez vilcinašanas Vikukrogu un uzbrukt talak virziena uz Jauno muižu un Kleistinu muižu. Pulka komandiera kategoriska pavele lidzeja, jo ienaidnieks neiztureja II bataljona energisko spiedienu un vel agri priekšpusdiena atstaja Vikukrogu, atejot uz Dreimaniem un Auzarajiem. Pienakuša III bataljona 10. un 11. rotu aizsutija iztirit Plinkšu rajonu, lai tada karta nodrošinatu II bataljona labo flangu, bet 9. un 12. rotai paveleja tureties aiz II bataljona kreisa sparna pakape. Pie Auzarajiem 5. rota satika: niknu pretošanos un pagaidam uz priekšu netika. Vinai paliga aizsutija 9. un 12. rotu, bet kapt. Poruks paveleja iet uz turieni ari 6. rotai. Pec ilgakas kaujas, beidzot, ap pusdienas laiku Auzarajus ienema un piespieda ienaidnieku atiet. Musu 6. rota pie Auzarajiem bija nokluvusi ienaidnieka aizmugure un sanema 2 lielgabalus, bet ienaidnieks pretuzbrukuma tos atkal atnema. Ap to laiku 7. un 8. rota iztirija Kalninu rajonu. Tur 7. rota sanema 2 ložmetejus, bet zaudeja 7 kritušus un 8 ievainotus. Ta, ka pec Auzaraju un Kalninu ienemšanas abi bataljonu komandieri atkal ludza paligspekus, pulka komandieris par to zinoja divizijas komandierim un sanema atbildi, ka no Bolderajas izsutit 6. pulka I bataljons, kas isi pec pusdienas ieradas Auzarajos, kur jau atradas 8. pulka štabs. Turpinot uzbrukumu, 9. rota, samera, ienema Kleistinu muižu, kur ieguva 1 ložmeteju, bet 12. rota virzijas pa labi pa kapam ; II bataljona rotas uzbruka Jaunai muižai, kur sanema 3 ložmetejus, un tur novietojas pozicijas. Vienigi 9. rota vel pargaja dzelzcelu un ienema Lielo muižu, bet kad ienaidnieka Jegeru bataljona vienibas pargaja pretuzbrukuma, tad 9. rota zem spiediena atgaja aiz dzelzcela, kur kapas novietojas pozicijas pa kreisi no 12. rotas. Ta tad vakara 8. pulka rotas ienema fronti no Dzeltenkroga pa kapam lidz Jaunai muižai (Bites) un talak lidz Spilves plavam, pie kam pulka kreisais sparns atradas kapas starp Kleistinu muižu un dzelzcelu. Novakare 8. pulka kreiso sparnu pastiprinaja 6. pulka 1 1/2 rotas. (1. rota un 4. rotas pusrota.) Drusku velak Kleistinu muiža ieradas (Shema 12) ari 8. pulka 10. un 11. rota, kuras diena nema tikai nelielu dalibu kauja.

Rigas pulka 2. rota pecpusdiena aizgaja uz Dzeltenkroga rajonu, lai nodibinatu sakarus ar 9. pulka II bataljonu, bet kapteinis Šlosbergs ar parpalikušam I bataljona 1 1/2 rotam ienema kapas iepretim Dames muižai. Daugavpils pulks šodien cieta pravus zaudejumus, kuri, kopa ar 4. novembra zaudejumiem, kad tie nebija visai lieli, bija šadi : krituši 5 virsnieki un 25 instr.-kareivji, ievainoti 5 virsnieki un 103 instr.-kareivji, kontuzeti un saindeti ar gazem 17 karaviri. Pirma kaujas diena pulks sanema 2 minmetejus un 11 ložmetejus.

7. Sigu1das pulka 1., 5. un 7. rota pec artileriskas sagatavošanas vel priekšpusdiena no Voleriem devas uz Cementfabriku. Tožes zagetavu ienema, bet pavirzities vel talak pa atklato plavu stipra uguni nebija iespejams un tadel uzbrukumu pagaidam partrauca.

Ta ka pulka rezerve pie Hapaka tilta bija palikusi vienigi jaunsaformeta 9. rota, tad to pastiprinaja ar 1. rotu. Kad pecpusdiena uzzinaja par 9. un 8. pulka lieliem panakumiem, tad tas 7. pulka karavirus ta sajusminaja, ka 5. un 7. rota atkal strauji devas uzbrukuma gar Daugavu uz Cementfabriku. Tomer ari šoreiz ienaidnieka uguns piespieda rotas atiet, nodarot jutamus zaudejumus un ievainojot ari 2 virsniekus.

Kad vakara Bolderaja atgriezas desanta rotas, 4. rotu atstaja tur, bet 3. rota aizgaja uz Kleistinu muižu divizijas rezerve. Ta ka uzbrukumi Cementfabrikai nelaimejas, tad nakti divizijas komandieris paveleja Siguldas pulka 3 rotas aizsutit 8. pulka riciba. Tadel 7. pulks pargrupeja savus spekus : 4. rota Voleros nomainija II bataljona 2 rotas, kuras, kopa ar 1. rotu, aizgaja uz Kalniniem, kur ieradas rita. Pulka rezerve palika 9. rota kapas uz ziemeliem no Hapaka tilta, bet 3. rota pargaja uz Subriem divizijas rezerve.

6. Rigas pulka II un III bataljons 3. novembri lidz pusdienai vel atradas Bolderaja. Driz vien pec I bataljona aiziešanas, 6. pulka komandieris sanema divizijas komandiera rikojumu ari ar parejiem bataljoniem nekavejoties iziet uz Subriem. Ieradies Subros, pulka k-ris, plkv. Apinis, aizjaja uz Šmita kapam pie divizijas komandiera, plkv.-ltn. Berka, ar lugumu nesadalit pulku, bet atlaut tam uzbrukt Zolitudes-Šampetera virziena. Divizijas komandieris, beidzot, lugumu ari izpildija. Jau pilniga tumsa Rigas pulka 2 bataljoni sasniedza kapas, kas atrodas kadu kilometru uz ziemeliem no Dames muižas un tur priekša satika sava pulka I bataljona 1 1/2 rotas, ka ari 8. pulka I bataljona vienibas. Pagaja kadas 2 stundas, lidz plkv. Apinis paspeja orienteties kaujas apstaklos un savest kartiba dažas savas rotas, kuras nokluva ienaidnieka pekšna artilerijas uguni. Izlukošana noskaidroja, ka Dames muiža ienaidnieka nav, bet tas atrodas Zeibartu majas, (Zeibartu majas atrodas 400—500 solu uz austrumiem no Dames muižas pie šosejas.) Anninu muiža un Zolitudes (Imantas) stacija. Pec tam pulka komandieris paveleja II bataljonam uzbrukt un ienemt Zeibartu majas, Anninu muižu un Zolitudi; III bataljons palika pulka rezerve. Dames muižu ienema bez kaujas, bet kad 7. rota meginaja pavirzities vel talak, tad no Zeibartiem to satika ar stipru uguni. Nakts tumsa 5. un 6. rota bija novirzijušas sanus no šosejas un apstajušas nelielas kapas iepakal 7. rotai. Bataljona komandieris zinoja, ka bez paligspekiem nav iespejams talak uzbrukt. Tad plkv. Apinis paveleja III bataljona komandierim, kapt. Hasmanim, ar 9. un 10. rotu iet paliga II bataljonam un uznemties vadibu par abu bataljonu uzbrukošam rotam, pie kam gala merkis, ko vajag sasniegt 4. novembri, ir ienemt Šampeteri. Pec ilgakas nakts kaujas pret gaismu 7., 9. un 10. rota ienema Zeibartus un ari talak atrodošas Tiltinu majas, ka ari ar priedem apaugušo kalnu (Minetais kalns atrodas Slokas iela, puscela starp Dames muižu un dzelzcelu.) pie šosejas. Vel talak pavirzities gar šoseju bez artilerijas laba pabalsta nebija iespejams, jo ienaidnieks atradas ar vairakiem ložmetejiem Muškes lampu fabrika un citas mura majas. Lai turpmaka uzbrukuma nodrošinatu kreiso flangu, ienemta kalna atstaja 10. rotu, bet 7. un 9. rota turpinaja uzbrukumu Anninu muižas un Zolitudes virzienos. Minetam rotam pa labi pievienojas ari 5. rota, kura pec Zolitudes stacijas ienemšanas palika tur, lai nodrošinatu labo flangu. Samera viegli ienema ari Anninu muižu un tagad 7. un 9. rota devas talak uz Šampeteri, bet stipra uguni bija spiestas atiet atpakal uz Zolitudi un Anninu muižu. Ta ka rotas nakts kauja bija nogurušas un cietušas pravus zaudejumus. pulka komandieris paveleja pagaidam partraukt uzbrukumu un ienemtas pozicijas nocietinaties. Rigas pulks nakts kauja bija kilveidigi dzili iespiedies ienaidnieka fronte un 4. novembra priekšpusdiena vinš atradas šada stavokli: 5. rota no Zolitudes stacijas gar dzelzcelu lidz kapam; 9. rota — Zolitudes stacija un talak gar dzelzcelu lidz rikšotaju laukuma austrumu galam; 7. rota — Anninu muižas rajona ar fronti uz dienvidaustrumiem; 10. rota — kalna pie Muškes lampu fabrikas un aiz tas stipri iepakal pa kreisi 6. rota. Pulka komandieris ar 8., 11., 12. un instruktoru rotu no kapam bija pargajis uz Dames muižu. Rigas pulka I bataljons, kopa ar 8. pulka rotam, atradas talak uz ziemeliem no Dames muižas. Pa labi no 6. pulka tuvaka rezekniešu rota atradas kapas Pupes stacijas rajona. Nakts kauja 6. pulks sanema 8 ložmetejus.

Lai nodrošinatu 6. pulka kreiso flangu un saisinatu vina fronti, 4. novembra priekšpusdiena 8. pulka I bataljonam paveleja uzbrukt pari Muškes lampu fabrikas kalnam virziena uz Nordeku staciju, bet II bataljonam — no Jaunas muižas uz Balto muižu. Daugavpiliešu I bataljona uzbrukumam sakoties, notika parpratums ar 6. pulka 6. un 10. rotu, kuras uz plkv. Apina paveli aizgaja pa labi, nenogaidot 8. pulka rotu pienakšanu, un tadel daugavpiliešu I bataljonam vajadzeja diena stipra uguni atkal ienemt atstato kalnu pie šosejas.

Visuma 8. pulka I un II bataljona uzbrukums nelaimejas, jo ienaidnieks no Muškes lampu fabrikas un citam mura ekam attistija loti stipru uguni, kura piedalijas pat smaga artilerija. Daugavpils pulka riciba atradas tikai 2 vieglie lielgabali, bet Sabiedroto flotes artilerija vairs nevareja pietiekoši palidzet. Tadel pecpusdiena musu bataljoni atgaja izejas pozicijas.

4. novembri Rezeknes pulka labam sparnam, pec artileriskas sagatavošanas, vajadzeja ienemt Bulduru tiltu un iztirit Bulluciema rajonu. Tomer ienaidnieks to izjauca, jo vinš ar kugišiem bija parvedis 2 rotas uz Varkalkrogu un no turienes uzbruka Priedaines virziena. Rezekniešu 1 bataljona škidra fronte neiztureja un 1. rota saka atiet. Tuvaka 4. rota, kura atradas bataljona rezerve, uz laiku aptureja ienaidnieka talako virzišanos gar dzelzcelu. No Pinku muižas steidzas paliga 2. rotas 2 vadi uz Sleperkrogu. Sakuma tiem nelaimejas, jo vini vel gajiena kolonna nokluva pekšna ienaidnieka uguni. Kad krita rotas komandieris, kolonna izjuka un saka plust atpakal. Tikai pateicoties ltn. Strazdina energijai, izdevas sajukušos vadus apturet, sakartot un tad ienemt Sleperkroga rajonu, no kurienes ar flankejošu uguni piepalidzeja musu rotam Priedaines rajona. Par laimi tani laika uz Priedaini naca 9. un 11. rota, lai pabalstitu I bataljona uzbrukumu pari tiltam. Ar mineto rotu pienakšanu, ienaidnieka uzbrukumu aptureja un atspieda to uz Varkalkrogu, pie kam 9. rota sanema 1 ložmeteju. Vakara I bataljona vienibas atkal ienema savas agrakas pozicijas pie Priedaines, bet 9. un 11. rota atgriezas uz Kakariem un Pupi. Šodien 9. pulks zaudeja ar kritušiem, ievainotiem un pazudušiem 15 karaviru. Lai pastiprinatu Latgales diviziju, tad jau nakti uz 4. novembri no Rigas aizsutija brunoto auto Kurzemnieku un Imantu, ka ari smago haubicu bateriju, bet nakoša nakti vel 1 vieglo bateriju. (Mineta baterija bija apbrunota ar anglu 18-marc. lielgabaliem.) Musu pulki 3. un 4. novembri vel gan nebija sasnieguši visu to, kas bija paredzets virspavelnieka pavele, bet tomer sasniegts bija daudz, jo 9. un 8. pulks pec sivas ciuas salauza Dzelzsdivizijas kreiso sparnu un pec tam atdalija vinu no krievu vienibam, kuras atgaja uz Rigas Jurmalu. Pec dienas cinam 3. novembra vakara 9. pulka centrs un kreisais sparns jau atradas Pinku muiža un Bukultu kapas, bet 8. pulka rotas jau visas atradas otra kapu greda. Rigas pulks nakts kauja un 4. novembra rita vel stipri pavirzija fronti uz priekšu, ienemot Zolitudes staciju un muižu, ka ari Anninu muižas rietumu galu un kalnu pie Muškes lampu fabrikas. Tomer galvenais, ko mes panacam 3. un 4. novembri, bija tas, ka pieradijam saviem pulkiem uzvaras iespejamibu un vel samera ar nelieliem upuriem. Bija gan saprotams, ka turpmak uzvara bus grutak sasniedzama, jo Sabiedroto flotes artilerija vairs nevares mums tada mera palidzet, ka tas notika 3. novembri. Tomer ceriba gut uzvaru ari nakamas cinas bija liela, jo tagad musu pulki jutas moraliski stipraki par ienaidnieka pulkiem un tas kaujas galvena karta palidz izcinit uzvaru. Par ienaidnieka darbibu 3. un 4. novembra kaujas Rigas rajona musu riciba nav pietiekoša mera dokumentu. Vienigi ir zinams, ka kaujas sakuma fronti no Cementfabrikas lidz augstam kapam pie Cakariem ienema 1. pulka vienibas, bet Rigas Jurmalu — 1. plastunu pulka pastiprinatais I bataljons. Bez tam ir zinams, ka 3. novembra pecpusdiena Jegeru bataljona rotas pastiprinaja 1. pulka fronti Lielas muižas rajona. No savas rezerves ienaidnieks ievirzija kauja Anninu muižas, Zolitudes un Šampetera rajona 3. pulku un pionieru bataljonu, un laikam ari Lutca ložmeteju bataljona 2 rotas. Dzelzsdivizijas 2. pulks un Vacu legiona speki palika savas vietas, saistiti tur ar Vidzemes divizijas pulku un Kurzemes divizijas Jaunjelgavas grupas demonstrativiem uzbrukumiem. Vienigi kavalerijas pulka eskadroni laika lidz 8. novembrim pargaja no Baldones uz rajonu starp Šampeteri un Beberbekiem.

Apskatisim tagad darbibu šinis dienas Vidzemes divizijas un Jaunjelgavas grupas fronte. Visa Daugavas piekraste Rigas rajona uztureja intensivu šautenu un ložmeteju uguni ; bieži vien šava ari musu minmeteji un artilerija, seviški talšaveja baterija, kura apšaudija Dzelzsdivizijas aizmuguri un piespieda ienaidnieka brunoto vilcienu tureties aiz Tirinu muižas. Ari ienaidnieka parejie vilcieni diena nedriksteja paradities Rigas tuvuma. Studentu bataljona izluku patrulas bieži vien apmekleja Zaku salu un izdarija nakts uzbrukumus Lucavas salai. Musu 2 lidmašinas Rigas rajona izdarija sekmigus izlukošanas lidojumus. Cesu pulka meginajumi parcelties pie Mazjumpravas un no Doles salas gan neizdevas, jo Daugava tur vel nebija pilnigi aizsalusi. Tomer atkartotie meginajumi pariet Daugavu tureja ienaidnieku nervoza stavokli un neatlava tam no turienes aizsutit uz Tornakalnu pat nelielas vienibas. Valmieras pulka rajona mums bija izdevigak izdarit nelielus uzbrukumus, jo II bataljona 3 rotas atradas Naves sala. Tadel ari II bataljona komandieris sanema paveli energiski organizet sava iecirkni pastiprinatu izlukošanu. Seviški plašos apmeros tada notika 3. novembri, kad 5., 6., 7. un 8. rotas vadi aizgaja ar sadursmem lidz Pilskalna muižai un Mercendarbei, kur jau satika ienaidnieka pravus spekus un tadel bija spiesti atiet uz Naves salu. Nakošas dienas 4. pulka II bataljona rajona musu izlukošana gan notika katru dienu, bet jau mazakos apmeros. Ari I bataljona un 2. eskadrona rajona musu patrulas vairak reizes pargaja Daugavu. Tas viss kopa nemot saistija visu laiku, kamer norisinajas Tornakalna atbrivošanas cinas, Dzelzsdivizijas 2. pulka 4 bataljonus un Vacu legiona Veikmana pulka 2 bataljonus, bet pie Rigas tiltiem Lutca divas ložmeteju rotas. Šinis dienas Valmieras pulka iecirkni musu speki drusku samazinajas, jo 6. novembri aizgaja uz Rigu kapt. Aparnieka riciba 2. eskadrona 1 vads, 8. novembri — Vidzemes divizijas inženieru rota, bet 10. novembra vakara no Ikškiles aizbrauca uz Rigu divizijas rezerve 3., 11. un 12. rota. Kurzemes divizijas Jaunjelgavas grupas fronte, seviški 3. novembri, norisinajas no musu puses stipri demonstrativi uzbrukumi Daudzevas muižai un vairakam majam uz ziemelrietumiem no muižas. Nakošas dienas izluku nodalu darbiba turpinajas un saistija tur Vacu legiona galvenos spekus. (Pastiprinatais Badenes bataljons, Jenas bataljons, Adamovica krievu nodala un lidz 5. novembrim ari Rikhofa bataljons.)

Kaujas Pardaugava 5.—9. novembri. Rezeknes pulkam 5. novembri vajadzeja uzbrukt un ienemt Bulduru tiltu. Tomer pulka vienibas vel nebija paspejušas pargrupeties, kad isi pec pusdienas paradijas Lielupes laba krasta atkal ienaidnieka strelnieku kedes, kuras pabalstija brunotais kugitis ar minmeteja un maza kalibra lielgabala uguni. Priedaini apšaudija ari minmeteji un artilerija no Lielupes kreisa krasta. Seviški stipra uguns kauja notika pie Lieknukroga, kur atradas musu 1. rota un vads no 4. rotas, ka ari brunotais auto Kurzemnieks un Imanta. Par nelaimi driz vien ievainoja Kurzemnieka šoferi un ari navigi ievainoja auto nodalas komandieri, kapt. Dzeguzi. Tagad pastiprinata 1. rota, palikusi uz laiku bez brunota auto palidzibas, saka atiet uz Priedaini, kur ienaidnieku aptureja. Pienaca paliga no Pinku muižas rajona 3. rota, kuru nomainija 12. rota. Pec tam ar kopejiem spekiem aizdzina ienaidnieku atkal uz Varkalkrogu. Lai pasargatu Priedaini turpmakiem uzbrukumiem no Varkalkroga puses, 4. rota ienema pozicijas rietumos no Lieknukroga. Bulduru tilta gala 1. un 2. rotas vadus nomainija 3. rota. Pirma bataljona riciba ieradas ari minmeteju vads. Šodien 9. pulks zaudeja 8 kritušus, 12 ievainotus un 6 pazudušus. Lai dotu atputu stipri cietušam un nogurušam 8. pulkam, bet galvena karta lai butu pietiekoši stipra divizijas rezerve, Latgales divizijas komandieris vel 4. novembra vakara paveleja nomainit 8. pulku. Tadel 6. pulkam vajadzeja pagarinat savu kreiso sparnu pa kreisi lidz Jaunai muižai, bet 7. pulkam nomainit 8. pulka kreiso sparnu paša Jauna muiža un kapas talak uz ziemeliem lidz Spilves plavam. Nomaina ieilga, jo visu nakti uz 5. novembri ienaidnieks stipri apšaudija 6. pulka rajonu. Lidz 5. novembra ritam 8. pulka rotas jau bija nomainitas un tas novietojas Dreimanu un Kleistinu muižas rajona. Siguldas pulka 5. un 7. rota nomainija 8. pulka kreiso sparnu no Jaunas muižas lidz dzelzcela sarga budai iepretim Lielai muižai. Siguldas pulka štabs pargaja uz Auzaraju majam un tur 5. novembra rita ieradas ari 1. un 3. rota, 4. rota palika Voleros ar priekšgrupu Tožes zagetava, bet 9. rota Kalninos, kas ziemelos no Hapaka tilta. Šodien Kara skolas izluku patrula no 6 kadetiem pa jauno dzelzstiltu sasniedza gandriz otru galu, bet stipra uguni vajadzeja atiet, pie kam. divus kadetus ievainoja.

6. novembri 9. pulkam vajadzeja atkartot uzbrukumu Bulduru tiltam. Vina pastiprinašanai uz Pupi aizsutija 8. pulka II bataljonu, kas 5. rotu izvirzija uz Priedaini. Kreisa flanga aizsardzibai rezekniešu I bataljons izsutija 4. rotu un brunoto auto Kurzemnieku Varkalkroga virziena. Plkst. 14,00 Sabiedroto flotes artilerija iesaka apšaudit Bulduru tilta galu un pec tam 3. rotas priekšejais vads uzskreja uz tilta, bet talu netika, jo tilta otra gala iesaka stradat ienaidnieka ložmeteji. Tani paša laika pa Lielupi piebrauca atkal ienaidnieka divi brunoti kugiši, kuri apšaudija musu rotas ar flankejošu uguni. Ta tad šodien ienaidnieks atkal izjauca musu uzbrukumu. Uz tilta bija palikuši 3 kritušie un vairaki ievainoti, kurus iznesa tikai tumsa. Vakara 8. pulka 5. rota atgriezas pie sava bataljona. Pret vakaru ienaidnieka stipra nodala izspieda 9. pulka 12. rotu no Beberbeku dzirnavam un ta atgaja uz Pinku muižu. Tomer dušiga 8. rota vakara tumsa pekšna trieciena ienaidnieku no turienes atkal izdzina. Rigas pulka rotas ienaidnieks stipri apšaudija un ta ka pulka neizdevigo fronti vareja apšaudit ar flankejošu uguni, tad ari musu zaudejumi bija papravi. Siguldas pulkam ieradas no Valmieras viena papildu rota un to pardeveja par 12. rotu, novietojot vinu rezerve Kleistinu muiža. Studentu bataljona izluku nodala nakti uzbruka ienaidniekam Lucavas sala un atnema 1 smago ložmeteju.

Ar 6. novembra armijas virspavelnieka paveli vajadzeja Latgales divizijai, kopa ar 6. Rigas pulku un 2 brunotiem automobiliem, sazina ar Sabiedroto floti, 7. novembri uzbrukumu turpinat Tornakalna atbrivošanai. Vispirms iztirit Lielupes kreiso krastu lidz Dubultu šaurumam, kur atstat aizsegu. Tapat stipru aizsegu nodalu izvirzit uz Dzilnam. Pec tam ar vienu kolonnu ienemt Beberbekus. Purinus un Avas, bet ar otru, galveno kolonnu, ievadit energisku uzbrukumu no frontes Zolitude-Bruveli virziena uz Skultes pusmuižu un talak uz Tirinu muižu. Divizijas rezervi turet Dreimanu-Plinkšu rajona.

Vidzemes divizijai aizsargat Daugavu un turpinat energisku izluku darbibu Daugavas kreisa krasta.

Kurzemes divizijai energiski uzbrukt ienaidnieka aizmugurei un flangam Jaunjelgavas-Daudzevas rajona.

7. novembri uzbrukumu Bulduru tiltam, dažadu iemeslu del, vajadzeja atlikt uz 8. novembri. Nakošo uzbrukumu Rigas Jurmalai nolema izdarit atkal ar desanta piepalidzibu. Priekš nodomata desanta vajadzeja atbrivot 9. pulka I bataljona 3 rotas. Tas vakara nomainija 10. un 9. rota. Šodien brunotais auto Imanta atradas Pupes stacija, bet Kurzemnieks Priedaine. Novakare (Shemu 13)

8. pulka 6. rota izdarija pekšnu uzbrukumu Strelos ienaidnieka kavalerijas nodalai, kuru izklidinaja un sanema 2 gusteknus, 2 ložmetejus, 30 šautenu un 23 zirgus. Pec tam 6. rota atgriezas Pupes stacija.

Siguldas pulka fronte šodien 12. rota nomainija 5. rotu, bet 1. un 3. rota — 7. rotu. Pec tam II bataljons novietojas Kleistinu muiža rezerve.

Rigas rajona Daugava saka aizsalt un paša Riga tagad bija vajadziga stipraka rezerve. Tadel 5. Cesu pulks pagarinaja savu labo sparnu lidz Grapju salai, kas deva iespeju Studentu bataljonam atvest 1 rotu rezerve un bez tam ari Vidzemes divizijas inženieru rota nakoša diena ieradas no Ikškiles. Ka redzams no 7. novembra operativas paveles, Bermonts savu stavokli Rigas rajona vel neuzskatija par stipri apdraudetu. Jo tani vinš paveleja saformet atsevišku grupu, (Grupa vajadzeja ietilpt 1. plastunu pulka III bataljonam, Bodes bataljonam, Ašechmanova baterijai (4 lielg.) un brunotam vilcienam.) kurai 11. novembri ienemt Ventspili. Laikam ši pavele netika visa pilniba izpildita, jo Bodes bataljons un Ašechmanova 1/2 baterija jau 10. novembri cinijas ar Rezeknes pulka vienibam Dzilnas rajona.

8. novembri Latgales divizijas komandieris gribeja vispirms ienemt Rigas Jurmalu lidz Dubultu šaurumam un Varkalkrogam, ka ari Dzilnas celu mezglu, lai tada karta nodrošinatu divizijas aizmuguri un labo flangu, un tikai pec tam iesakt uzbrukumu caur Skulti virziena uz Tirinu muižu. Tadel 9. Rezeknes pulkam paveleja izsedinat desantu no I bataljona 3 rotam jurmala iepretim Bulduru tiltam, bet pulka parejiem spekiem ar vienu grupu ienemt Bulduru tiltu un Rigas Jurmalu lidz Dubultu šaurumam, ka ari Varkalkrogu, bet ar otru grupu ienemt Dzilnas celu mezglu. Pec tam 9. pulkam pargrupeties un ar vienu grupu ienemt Beberbekus, Purinus un Avas, bet 8. pulkam uzbrukt caur Skulti virziena uz Tirinu muižu. Uzbrukumam attistoties, ari 6. pulkam uzbrukt caur Šampeteri virziena uz Ozolciemu (Lindeciems) un pec tam ari 7. Siguldas pulkam iztirit Jelgavas priekšpilsetu un tad palikt rezerve Tornakalna stacijas rajona. Tomer ar desanta izsedinašanu ari šoreiz nelaimejas, jo nakti sacelas liels vejš un tadel musu mazie ku iši nevareja izbraukt atklata jura. Nozimetas desanta rotas (2., 3. un 4. rota.) jau sasniedza Cakarus, kad sanema divizijas komandiera paveli atgriezties atpakal Priedaine. Šodien 9. pulks ari bez desanta piepalidzibas tomer ienema Bulduru tiltu un Jurmalu lidz Dubultu šaurumam. Šoreiz uzbrukums bija labi sagatavots.

Vispirms, lai neciestu veltigus zaudejumus, parejot dažus simts solus atklato apvidu lidz tilta galam, 9. rotas pusrotu vel tumsa novietoja niedras pie paša tilta gala. Otrkart, lai sekmigak varetu apkarot tilta otra gala ienaidnieka ložmeteju ligzdas, musu vieglo bateriju novietoja Priedaines vasarnicu rajona, bet noverotajs atradas paša Lielupes krastmala. Labak bija ari noorganizeti sakari ar Sabiedroto floti un tadel vinas artilerijas uguns bija 1audz precizaka. Viss tas kopa šodien deva mums sengaidito uzvaru. Plkst. 10,00 saka šaut musu un Sabiedroto artilerija, un ta ka noverotaji vareja labi koriget šaušanu, tad trapijumi bija labi. Kapt. Hermansons ar I bataljona 3 rotam, kuras nakti bija dabujušas nelielu atputu, nenogaidijis artileriskas sagatavošanas beigas, no Priedaines devas pa atklato apvidu uz tilta galu. Ienaidnieka noverotaji tagad deva signalus savejiem, ka sacies musu kajnieku uzbrukums. Lai gan ienaidnieka ložmetejnieki izskreja no pasleptuves, tomer no ložmetejiem nepaspeja izšaut pat 2—3 patronas, kad jau 9. rotas pusrota, kura izleca no niedram, bija pari tiltam un aiztrieca ienaidnieku no tilta gala. Pec tam tiltu parskreja ari I bataljona rotas. Kadu laiku vel notika nikna apšaudišanas tilta gala tuvuma. Kad 3. rota devas trieciena, ienaidnieks to nepienema un saka nekartiba atiet. Pecpusdiena I bataljons jau sasniedza Dubultu šaurumu, kur ienema izdevigas pozicijas vecos krievu ierakumos un vakara tur. atsita ienaidnieka pretuzbrukumu. Kad sakas musu uzbrukums tiltiem, ari 10. rota, kopa ar brunoto auto Kurzemnieku, Izgaja Varkalkroga virziena un pec ilgakas apšaudišanas novakara ienema Varkalkrogu, bet Kurzemnieks aizbrauca vel kadus 3 klm un ienema ari Salas macitaja muižu. Diemžel Kurzemniekam sabojajas motors un tas bija spiests aizbraukt caur Bolderaju uz Rigu. Varkalkroga 10. rotu pastiprinaja ar 7. rotas vadu.

Pec Bulduru tilta ienemšanas, tagad ari musu brunotiem kugišiem bija iespejams braukt pa Lielupi uz augšu un palidzet 9. pulka rotam noturet Dubultu šaurumu un Varkalkroga rajonu. Ienaidnieks šodien ar visadiem lidzekliem meginaja izjaukt musu uzbrukumu Jurmalai un tadel viena stipraka nodala uzbruka 8. rotas vadam Dzilnas. Pedejais spiedienu neiztureja un saka atiet uz Pinku muižu. Kad piesteidzas paliga 9. pulka II bataljona brivas vienibas un 8. pulka 7. rota, tad ar kopejiem spekiem aptureja ienaidnieku pie Pinku skolas, (Pinku skola atrodas puscela starp Dzilnam un Pinku muižu.) bet vakara daugavpiliešu 7. rota to izdzina ari no Vikuliem.

Vela laika del 8. un 6. pulks šodien vel nepaspeja nemt dalibu vispareja uzbrukuma. Tikai novakara Daugavpils pulka I un III bataljons atnaca uz Bukultiem, lai iesaktu pieeju izlukošanu nakošas dienas uzbrukumam. Rigas pulka fronti ari šodien ienaidnieks stipri apšaudija, seviški Anninu muižas rajonu, kur krita ap 300 smago un vieglo šavinu, nodarot mums jutamus zaudejumus. Lai nakošas dienas uzbrukuma butu kadi speki ari divizijas rezerve, 7. pulkam. paveleja nomainit ar 2 rotam 6. pulka I bataljonu pozicijas no Dames muižas lidz Jaunai muižai. Nakti 7. pulka II bataljons to ari izpildija un 6. pulka I bataljons novietojas divizijas rezerve Kleistinu muižas un Kalninu rajona. Ta tad šis dienas kauja 9. pulks bija guvis labus panakumus, sanema lielaku skaitu trofeju un liela mera saisinaja savu fronti, bet zaudeja 4 kritušus, 12 ievainotus un 18 pazudušus.

Diemžel ari 9. novembri vel nevareja notikt musu visparejs uzbrukums, jo 8. pulka baterija nebija paspejusi piegadat vajadziga vairuma šavinus un vel nebija ari ieradušies Daugavpils pulkam nozimetie divi brunotie auto. Tadel 8. pulks savu uzbrukumu atlika uz plkst. 10,00, bet tad sanema atlauju uzbrukumu atlikt uz 10. novembri. Ta ka Bukultu rajona auksta laika del bija gruti novietot visu 8. pulku, tad I un III bataljons atgriezas naktsgula uz Dreimanu-Kalninu rajonu. Vienigi pulka II bataljons pecpusdiena nomainija 9. pulka rotas kapas no Bukultiem lidz dzelzcelam un baterija piešavas pa Šampeteri, Skultes muižu un Strelu majam. Daugavpils pulka riciba Kurzemnieka vieta šodien ieradas Zemgalietis. Bez tam šodien ieradas 8. pulka riciba ari kapt. Aparnieka partizanu nodala, (Nodala ietilpa 5 virsnieki, 125 kajnieki un 25 jatnieki ar dažam patšautenem.) kura bija domata pulka laba flanga nodrošinašanai un darbibai ienaidnieka flanga un aizmugure. Rigas un Siguldas pulka fronte norisinajas parasta apšaudišanas. Rezeknes pulks šodien turpinaja izpildit savu uzdevumu, t. i. ar labo sparnu noturet Dubultu šaurumu un Varkalkrogu, bet ar kreiso sparnu meginaja ienemt svarigo Dzilnas celu mezglu. Jau agri rita II bataljona rotas iesaka uzbrukumu. Ienaidnieks ienema vecos krievu ierakumus augstas kapas pie Pinku macitaja muižas un tur nikni pretojas. Tomer musu 5 rotas (Bez II bataljona bija ari 11. rota.) leni spiedas uz priekšu un pecpusdiena jau sasniedza Skardu ciemu (Skardu ciems atrodas 1 klm uz ziemelrietumiem no Pinku macitaja muižas.) un Dzilnas. Lai nodrošinatu kreiso flangu, uz Vajadzibam aizgaja 11. rota. Tur pec kada laika vina parsteidza ar uguns uzbrukumu pienakušo no Švarcmuižas krievu kolonnu, kura panika aizbega. Tagad musu II bataljona rotas atjaunoja uzbrukumu Pinku macitaja muižai un lai gan piepalidzeja ari baterija un brunotais auto Imanta, tomer lidz vakaram izdzit ienaidnieku no augstam kapam nevareja, jo visas atklatas pieejas tas apšaudija ar stipru ložmeteju uguni. Ari Imanta, ka apbrunots vienigi ar ložmetejiem, maz ko vareja palidzet. Tomer vakara Pinku macitaja muiža jau bija apnemta pusloka un tadel nakti ienaidnieks aizgaja uz Cenas pusmuižu. Tagad Latgales divizijas labais flangs bija nodrošinats un ta tad nekas vairs mus netrauceja nakoša diena sakt izškirigu uzbrukumu Tornakalnam. Rezeknes pulks šodien zaudeja 5 kritušus, 12 ievainotus un 8 pazudušus. Vel pirms Dzilnas ienemšanas, Latgales divizijas komandieris deva šadu operativo paveli : (Pavele nodrukata 8. Daugavpils kajnieku pulka vesture, 44.—46. lpp.)

Loti slepeni.

Pavele

Latgales divizijai.

Nr. 010.

Operativa dala.

9. novembri, 1919. g., kara lauka.

Karte: 1 : 25.000.

§ 1.

Ienaidnieks ietiem pozicijas: Jaundubulti, Purits (Puriz), Dzilnas, Jaunzem, Streli, Annin muiža (Annenhof), Nordeki (Nordekshof), Liela muiža (Gut Essenhof), Podarags (Poderaa).

§ 2.

Man pavelets turpinat uzbrukumu, lai atbrivotu Tornakalnu.

§ 3.

Priekš ši uzdevuma izpildišanas pavelu:

a) Plkv.-ltn. Bolšteins:

9. Rezeknes pulks bez 1 bataljona.

4-3" lielgabali.

Latgales eskadrona tris vadi.

9. Rezeknes pulkam šodien, 9. XI, izsist ienaidnieku no Dzilnas un ienemt ar stipru nodalu to. 10. XI sivi aizstavet liniju : Vecdubulti (Alt-Dubbeln), Dzilnas (Pastorat Dsilne), izsutot uz Klive, Cennes pusmuižu (V. W. Zennenhof) un Peles stipras izluku nodalas un kopa ar 8. Daugavpils pulku uzbrukt ienaidniekam un ienemt augstumus uz dienvidiem no Beberbekas pie Jaunzem un Kungeli.

b) Plkv.-ltn. Krustinš :

8. Daugavpils pulks.

Kapitana Aparnieka partizanu nodala.

4—3" lielgabali, 1 brunotais automobilis.

10. novembri plkst. 6,00 no rita 8. Daugavpils pulkam pariet energiska uzbrukuma no Bukulti virziena uz Kruveli, Skultes muižu (V. W. Sommerfeldt), un talak uz Tirin muižu (Gut Tiringshof), atstajot flangu apsardzibu no dienvidvakariem un dienvidiem linija : Purini, Aves, Linde ciems, Kampe, Katrinmuiža (Gut Katrinenhof). Partizanu nodalai izsutit sevišku patrulu no 20—30 cilvekiem caur Švarcmuižu (Gut Schwarzenhof) uz Sturinu majam, pie Jelgavas dzelzcela, ar uzdevumu izpostit mineto dzelzcelu un sacelt paniku naidniekam aizmugure, uz galvena satiksmes cela. Parejai partizanu nodalai darboties 8. Daugavpils pulka laba sparna Švarcmuižas rajona pec 8. Daugavpils pulka komandiera aizradijuma.

c) Pulkvedis Apinis :

6. Rigas pulks bez viena bataljona.

2—6" haubices.

8. Daugavpils pulka uzbrukuma sakuma 6. Rigas pulkam demonstret pret Šampeter muižu ar stipram izluku nodalam, apšaudot ar artileriju ienaidnieka pozicijas un baterijas. 8. pulka uzbrukumam attistoties, uzbrukt Šampeter muižas virziena un talak uz Lineciems, sakara ar 8. Daugavpils pulka kreiso sparnu.

d) Kapitans Kalninš :

7. Siguldas pulks.

Uzbrukumam sakoties demonstret pret Ilgeciemu un ienemt Cementa fabriku. Uzbrukumam labveligi attistoties iztirit Jelgavas priekšpilsetu un palikt rezerve — Tornkalna stacijas rajona.

e) Divizijas rezerve:

1) 9. Rezeknes pulka viens bataljons.

2) 6. Rigas pulka viens bataljons.

9. Rezeknes pulka vienam bataljonam but divizijas rezerve Babites (Pupes) stacijas rajona.

6. Rigas pulka vienam bataljonam palikt divizijas rezerve Gut Kleist muiža, Auzer, Kalnin rajona.

§ 4.

Robežlinijas starp pulkiem : starp 9. un 8. - Bukulti, Kungeli, Mutzeper; starp 8. un 6. - Kapeniek, Šampeter muiža.

§ 5.

Galejais pulku uzdevums : ienemt vecas krievu pozicijas. 9. Rezeknes pulkam Vecdubulti, Dzilnas, Peles, Mutzeper izsledzot. 8. Daugavpils pulkam — Mutzeper iesledzot, Katrin muiža (Gut Katrinenhof), Tirin muiža, Jelgavas šoseja un dzelzcelu iesledzot; 6. Rigas pulkam — pa kreisi no 8. Daugavpils pulka lidz Daugavai pie Katlakalna.

§ 6.

Divizijas telefonu centrales : Babites (Pupes) stacija un Dreimanu majas. Pulkiem un divizijas rezerve stavošiem bataljoniem uzturet saiti ar minetam centralem.

§ 7.

Divizijas parsienamais punkts pie Pupes stacijas.

§ 8.

Kaujas laika es atradišos Pupes stacija.

§ 9.

Mani vietnieki : pulkvedis Apinis un pulkvedis-leitnants Krustinš.

§ 10.

Artilerijas darbibas apvienošanu uzdodu izdarit kapitanam Bankinam.

Latgales divizijas komandieris

pulkvedis Berkis.

Štaba priekšnieka v. i.

kapitans Dunens.