Oktobra Cinas

Jau oktobra pirmas dienas bija skaidri redzams, ka Bermonts steidzigi gatavojas uzbrukt Rigai un uzbrukumu vareja gaidit kuru katru dienu. Lai varetu sekmigi cinities ar Bermontu, armijas vadiba bija nodomajusi dalu speku no Austrumu frontes parvest uz Rigu un tadel Austrumu fronte pagaidam attureties no lielakas operacijas iesakšanas, lai nesaistitu tur musu frontes visus spekus. Tomer negaidot, laimigs gadijums deva iespeju 3. oktobri ienemt Livanus.

Pirma oktobra vakara 3. pulka I bataljona rajona parnaca musu puse 6 jatnieki-latvieši ar zirgiem un pazinoja, ka iecirkni no Jersikas uz dienvidiem tuvakas dienas notiks karaspeka maina un ka lidz 3. oktobrim iecirkni no Jersikas lidz Liksnai apsargas tikai neliela jatnieku nodala, kura nevelas kauties. Jelgavas pulka komandieris nolema izmantot mineto gadijumu un tadel paveleja I un III bataljonam visa slepeniba sagatavoties forset Daugavu nakti uz 3. oktobri. Par to zinoja Austrumu frontes pavelniekam un tas apsolija atsutit paliga 4. pulka I bataljonu. Galveno triecienu vajadzeja dot 3. pulka I bataljonam, kuram forset Daugavu Dunavas rajona un virzities gar dzelzcelu uz Jersiku un talak uz Livaniem, kurus ienemt no dienvidiem. Lai nodrošinatu I bataljona labo flangu un atvilktu pret sevi lielakus ienaidnieka spekus, atvieglojot ar to I bataljona darbibu, tad III bataljonam forset Daugavu pie Jadvigovas. Pec tam ienemt Somogola sadžu, tur sabojat dzelzcelu lai lieliniekiem nebutu iespejams pievest pastiprinajumus no Daugavpils, un tad virzities uz Jersiku. Musu poziciju aizstavešanai Daugavas kreisa krasta palika II bataljons. Plkst. vienos 3. oktobri III bataljona priekšgala laivinas parbrauca 9. rotas pusrota un tad otra brauciena — otra pusrota. Ienaidnieks pamanija musu parcelšanos un saka apšaudit. Tomer rota zaudeja tikai 1 ievainotu un saka uzbrukt Somogola sadžai, kuru viegli ienema. Parcelšanas notika laivinas, kuras nebija kartiba un pec katra brauciena vajadzeja tas atkal labot. Tadel 10. rota noveloja un ta ieradas tikai plkst. 04,00 un tulin devas uz Kalvanu sadžu, lai nodrošinatu 9. rotu no labas puses. Pec isas kaujas sadžu ienema. Saskana ar kaujas planu, 9. rotai vajadzeja notureties Somogola tik ilgi, kamer 12. rota neizvirzisies lidz dzelzcelam un to nesabojas.. Tomer 12. rota paspeja parcelties tikai rita gaisma. Ienaidnieks pa to laiku bija paspejis sakartoties un tadel 12. rota vairs nevareja aizvirzities lidz dzelzcelam, bet palika no 9. rotas pa kreisi iepakal. Beidzama parcelas 2. rota, (2. rota atvietoja 11. rotu, kura palika pie I b-na.) kuru ienaidnieks stipri apšaudija jau parcelšanas laika un ta paspeja tikai drusku atiet no krasta, kur ienema pozicijas paša kreisa sparna. Tagad sakas ienaidnieka pretuzbrukumi, seviški pret 9. un 10. rotu. Pirma, aizstavedama lielo Somogola sadžu, ar saviem nedaudz karaviriem un 1 patšauteni, jo otra bija sabojajusies, atsita uzbrukumu. Kad ienaidnieks saka apnemt rotas kreiso sparnu, tad vina atgaja uz sadžas dienvidu galu un tur .atsita ari otro uzbrukumu. Pa labi 10. rota neiztureja ienaidnieka spiedienu un atstaja Kalvanus, atiedama uz tuvako meža sturi, bet ap plkst. 10,00 ari to atstaja un saka atiet uz Daugavas krastu. Tani laika no Daugavpils ieradas vilciens ar lielinieku 30. pulka vienibam, kuras, pabalstitas ar artilerijas uguni, uzbruka 9. un 10. rotai. Musu bataljona stavoklis kluva loti gruts, seviški 9. rotas, kuras pastiprinašanai no 2. rotas aizsutija 2 patšautenes un no kreisa krasta 8. rotas ložmeteji apšaudija Somogola ziemelu galu, kas piespieda lieliniekus atstat sadžu un atiet uz Nicgali. Ap pusdienas laiku ienaidnieks atjaunoja uzbrukumu Somogolim un tagad galvena karta no dienvidiem, jo 10. rota Kalvanus jau bija atstajusi. 9. rotai saka aptrukt patronu un ta ka ienaidnieks jau bija ielauzies paša sadža, tad pec stundu kaujas bi.ja spiesta atiet ari 9. rota, zaudejot 12 ievainotus un 2 pazudušus. Kad ap plkst. 15,00 I bataljona komandieris zinoja, ka vinš, nodrošinajies no dienvidiem, sekmigi virzas uz Livaniem, tad pulka komandieris atzina III bataljona uzdevumu par izpilditu un paveleja tam atiet Daugavas kreisa krasta. Zem ienaidnieka spiediena atiet diena nebija viegla lieta un vajadzeja lielas aukstasinibas no visiem karaviriem. Diemžel 12. rotas pagaidu komandieris, nenogaidijis, kad bus karta atkapties vina rotai, atgaja atrak un ar to atklaja bataljona kreiso flangu. Pienakusi pie krasta, tur 12. rota sajaucas ar 2. rotas laudim, ka ari aizrava sev lidz dalu no 9. rotas. Jaunais virsnieks neprata nomierinat puli un, kopa ar to, devas Daugava, lai vinu parpeldetu. Ta ka Daugava te nebija parbrienama, tad vilnos gaja boja 2 virsnieki un 20 instruktori un kareivji. Lai atvieglotu parcelšanos, kreisa krasta novietoja 10 ložmetejus un ari lietuviešu 2 lielgabalus, kuri tikko bija piebraukuši, un ar savu specigo uguni sedza rotu parcelšanos. Varonigais 9. rotas komandieris ar dalu no savas rotas visu laiku aizstavejas savas jaunas pozicijas starp Samogolu un krastu, un lai gan bija ielenkts no trim pusem, tomer lidz vakaram atsita visus uzbrukumus un tad jau tumsa mierigi parbrauca Daugavu.

Jelgavas pulka III bataljons visa pilniba gan nebija izpildijis savu uzdevumu un bija ari cietis smagus zaudejumus, tomer galvenais bija panakts, t. i. ienaidnieka galvenie. speki cinijas ar III bataljonu un tada karta atviegloja I bataljonam vina darbibu, kadel tas samera viegli ienema Livanus. Pirma bataljona komandieris izvelejas Daugavas forsešanai vietu lejpus Dunavas pie Kalniešiem. Vina riciba bija 4 rotas, 1/2 1. eskadrona, 5 ložmeteji un 10 patšautenes. Ta ka pulka riciba lielgabalu nebija, tad bataljona komandieris ludza Landesvera baterijas komandieri, kura baterija staveja Daugavas kreisa krasta, palidzet ar saviem lielgabaliem. To ari apsolija un lidz 2. oktobra vakaram paspeja jau 1 lielgabalu ar lielam grutibam novest gar Daugavu uz Dignajas rajonu. Parcelšanos bija domats sakt ap pusnakti, bet jatnieki pie Menkiem noveloja ar 1. rotas nomainu un ta ieradas Kalniešos tikai plkst. 03,00. Tomer parcelšanas izdevas labi un pretinieks to nemaz nepamanija. Plkst. 04,30 bataljona 3 rotas jau atradas laba krasta, bet 11. rota pagaidam vel palika kreisa krasta. Tagad bataljona komandieris uzdeva 4. rotas pusrotai nodrošinat dienvidu virzienu, ienemot Zvanku ciemu un tur sabojat dzelzcelu, bet ar parejam 2 1/2 rotam, atstajot 5 ložmetejus parcelšanas vietas nodrošinašanai un 2 ložmetejus kreisa krasta, lai tie sekotu lidztekus bataljona gajienam, devas tagad uz Jersiku, ko ap plkst. 07,00 ienema gandriz bez sadursmes. Izradijas, ka parnaceji-kavaleristi bija stastijuši patiesibu un šodien no Jersikas lidz Nicgalei bija tikai reti jatnieku posteni. Uz ziemeliem no Jersikas jau sakas nopietnaka pretošanas un ap pusdienas laiku pie Škaparu ciema pretinieks jau bija ienemis pozicijas un satika musu rotas ar stipru uguni. Bataljons uz laiku apstajas, lai papildinatu municiju un nogaiditu Landesvera baterijas piepalidzibu no kreisa krasta. Kad viss bija gatavs, ap plkst. 15,00 sakas atkal uzbrukums. Pretinieks neiztureja baterijas flankejošo uguni un atgaja uz ziemeliem. Pec tam bataljons bez pretošanas sasniedza Vucinu ezeru, kur ienaidnieks nikni aizstavejas. Tomer ari te vinu salauza, tas saka begt, atstajot 1 lielgabalu ar 70 šaviniem un 14 zirgus. Jau plkst. 17,00 bataljons bez cinas ienema Livanu staciju, bet pec stundas, pariedams Dubnas tiltus, ienema ari Livanu miestinu, kur sagustija 17 sarkanarmiešus. Par stavokli pazinoja Landesveram Jauna muiža un ludza to ar saviem spekiem ienemt Livanu rajonu, lai atbrivotu 3. pulka I bataljonu. Nakti bataljona komandieris sanema zinas, ka pretinieks sak tuvoties parcelšanas vietai no ziemelaustrumiem. Tadel paveleja rotam iziet jau nakti uz turieni caur Batrakiem, kur salauza ienaidnieka pretošanos un aizdzina to uz Birzakiem, pie kam sanema 2 ložmetejus un 4 gusteknus. Pec tam I bataljons nocietinajas linija Istekas-Jersikas ezers un 5. oktobri tur atsita pretinieka uzbrukumu. Pec parcelšanas 4. rotas pusrota neliela sadursme ienema Zvanku ciemu, kur nocietinajas un sabojaja dzelzcelu. Kad ienema Jersiku, tad bataljona komandieris paveleja ari 11. rotai pariet Daugavu un doties uz Zvankiem. Tur vina ienema pozicijas pa labi no 4. rotas pusrotas. Valmieras pulka I bataljons, nakdams no Jekabpils, noveloja un ieradas Kalniešos tikai pret vakaru. Ta ka vinš bija stipri noguris un ar mazu patronu krajumu, tad to parveda laba krasta un tur vinš palika naktsgula. 4. oktobri pretinieks ar brunota vilciena palidzibu gribeja padzit musu rotas no Zvankiem. Tomer tas neizdevas, jo brunotais vilciens nogaja no sliedem, bet ienaidnieka kajnieku nodalas uzbrukumu viegli atsita.

Vacu zemessargi (Landesvers) 3. oktobri ar artilerijas un brunota vilciena palidzibu uzbruka Livaniem no ziemeliem, bet panakumu nebija, kamer 3. pulka I bataljons tur neielauzas no dienvidiem. Nakoša diena Landesvers apnemoši uzbruka Mutinikiem un nikna kauja tos ienema, nodarot pretiniekam pravus zaudejumus. Turpinot uzbrukumu, diezgan viegli ienema ari Birzakus, pec kam Landesvera fronte stiepas no Birzakiem gar Mutinikiem, Skrebeliem un Turkiem lidz Stalidzaniem. Landesvera zaudejumi 3.—4. oktobri bija 1 kritis virsnieks un 4 ievainoti kareivji. Lai saisinatu Landesvera fronti, 5. oktobri 2. pulks pagarinaja savu labo sparnu lidz Turkiem.

4. oktobri Zvanku rajonu un talak lidz Jersikas ezeram ienema Valmieras pulka I bataljons, kas 5. oktobri atsita pretinieka nopietnu uzbrukumu, kuru pabalstija ari vina brunotais vilciens. Mums par laimi, brunotais vilciens driz vien nogaja no sliedem sabojata cela del un uzbrukumus visus atsita, zaudejot 3 ievainotus, bet ienaidnieks atstaja kaujas lauka 14 kritušus un 3 ievainotus. Pec gusteknu izteicieniem, uzbrukuma nemuši dalibu 3 bataljoni. ( 29. pulka divi un 30. pulka 1 bataljons.) Valmieras pulka I bataljonu vajadzeja nomainit 7. oktobri Landesveram, bet ta ka tas it ka atteicies ienemt tik garu fronti, tad valmieriešus nomainija 3. pulka III bataljons. Pec mainas ienaca zinas, ka Landesvers atstajis ari frontes dalu no Jersikas ezera lidz Šlozbergai. Tadel 4. pulka I bataljons sanema paveli nekavejoties ienemt mineto frontes iecirkni, ko tas ap pusnakti ari izpildija. Ta ka valmieriešus vajadzeja steidzigi sutit uz Rigas rajonu, tad 9. oktobra rita vinus nomainija 3. pulka I bataljons.

Šini laika sakas musu armijas grutas cinas ar Bermonta spekiem un tadel ari 3. pulka I bataljonam vajadzeja jau 12. oktobri doties uz Jekabpili, bet no turienes uz Biržiem un Ažiem pret Bermonta vienibam. Vinu nomainit paveleja Landesveram, kas sakuma to ari izpildija, bet tad atkal atvilka savu labo sparnu uz Šlozbergu. Oktobra otra puse aizbrauca uz Jaunjelgavu ari 3. pulka III bataljons. Ta tad Austrumu fronte palika no 3. pulka vienigi II bataljons un 9. rota. Šie niecigie speki, saprotams, nevareja turpinat ienemt pozicijas ari Daugavas laba krasta, bet bija jaapmierinajas tikai ar iecirkna noturešanu kreisa krasta no Muižniekiem lidz Kazimiriškiem, t. i. apsargat apm. 35 klm garas pozicijas, kas priekš 5 rotam bija parak gruti, bet ta ka mus no ienaidnieka škira Daugava, tad jelgavnieku rotas savu uzdevumu ari pilna mera izpildija.

Pa visu laiku, kamer turpinajas cinas ar Bermontu, Jelgavas pulka II bataljona rajona notika pa retam tikai nelielas izluku sadursmes un apšaudišanas. Vienigi nakti uz 19. oktobri, kad vel nebija aizbraucis III bataljons, un tas atradas vel otra krasta, notika sekmigs izluku gajiens uz Novaju (Jauno) sadžu. Tur parsteidza ienaidnieka eskadronu, izklidinaja to un sanema 13 gusteknus, 1 ložmeteju un 13 zirgus. Jelgavas pulka garas frontes sekmigai aizstavešanai musu speki bija par maziem un tadel oktobra otra puse izsludinaja mobilizaciju Ilukstes un Jaunjelgavas aprinki, kas deva apm. 300 cilveku. Ar tiem papildinaja 3. pulka rotas un vel saformeja izluku bataljonu no 2 nelielam rotam. Ta ka Bermonta fronte vajadziba pec spekiem bija vel lielaka, tad ari izluku bataljonu nosutija oktobra pedejas dienas uz Bermonta fronti.

Landesvers, nomainijis 20. oktobri ari 3. pulka III bataljorru, tagad ienema fronti no Zvankiem lidz Jersikas ezeram un talak gar Mutinikiem un Skrebeliem lidz Turkiem. Taisniba, fronte bija gara, bet ka Landesvers, kas apmeram bija musu 1 1/2 pulka stipruma, nebutu varejis to noturet, saprotams, pie labas gribas, tas ir stipri apšaubams. Lidz šim vinš visas sadursmes bija nemis virsroku un viegli atsitis ienaidnieka izluku nodalu uzbrukumus, bet savos izluku gajienos gandriz katrreiz atgriezas ar trofejam. Tadel liels parsteigums bija musu Austrumu. frontes vadibai, kad 22. oktobri Landesvera štabs pazinoja, ka vina labais sparns, zem lielinieka 100 cilveku spiediena, atstajis Zvanku-Jersikas pozicijas un tagad atrodoties pozicijas no Šlozbergas lidz Birzakiem. Diezgan aizdomigi bija ari tas, ka dažas Landesvera vienibas atradas Daugavas kreisa krasta. Lai Landesvers ari turpmak nevaretu atrunaties ar frontes parmerigo garumu, 3. pulks sanema paveli nomainit Landesvera vienibas kreisa krasta no Dunavas lidz Muižniekiem, ko tas 25. oktobri ari izpildija. Ka Landesveram nebija bistami lielinieku uzbrukumi, to vinš pieradija 23.—24. oktobri, kad tas viegli atsita lielinieku stipru izluku nodalu uzbrukumus Birzakiem, nodarot ienaidniekam jutamus zaudejumus un seviški nakti uz 25. oktobri, kad Hana nodalas minmeteju izluki parrava lielinieku fronti, ienema Rudzetus un sanema 19 gusteknu, ka ari 10 zirgus.

Ventspils pulka fronte visu menesi norisinajas vienigi nelielas izluku sadursmes, pie kam lielinieku nodalas bieži uzbruka Lošku sadžai, bet bez panakumiem.

Liepajas pulka fronte ari norisinajas izluku sadursmes. Lielinieku nodalas seviški bija iemilojušas Tomašovas rajonu, bet panakumus neguva. Ari pulka aizmugure lielinieku bandas vel turpinaja savu darbibu: nakti uz 3. oktobri uzbruka pat 1. pulka štabam un nakti uz 4. oktobri Marcienas stacijai, bet abus uzbrukumus sekmigi atsita. No pulka izluku gajieniem butu minami: 8. rotas komandiera, vltn. Helmana, kas ar 28 karaviriem nakti uz 12. oktobri parbrauca Lubanas ezera ziemelu galu un tad uzbruka netalu no Ivdiniem Staridvora sadža 24. pulka vienibam, sanema 2 lielgabalus, ar kuriem vel apšaudija tuvakos ciemus un tad, sabojajis lielgabalus, atgriezas ar 18 gustekniem un lielgabalu aizslegiem, zaudejis 1 ievainotu un 1 pazudušu. Otrs sekmigs izluku gajiens notika 5. rotas rajona, kur nakti uz 20. oktobri rotas komandieris, vltn. Rutulis, ar 13 karaviriem ielenca un sagustija lielinieku apturi Lieparos un atgriezas ar 18 gustekniem, 1 ložmeteju un 19 šautenem. Tas sacela lieliniekos tadu apjukumu, ka nakošas dienas pulka II bataljons bez zaudejumiem pavirzijas uz priekšu un ienema jaunas pozicijas linija Ussalnieki-Liepari-Skujatnieki.

Latgales partizanu rajona vel nebija nepartrauktas frontes ne mums, ne ari ienaidniekam un tadel tur norisinajas seviški rosiga izluku darbiba. Par pulka komandieri 4. oktobri iecela plkv.-ltn. Skujinu un tas izdarija pulka reorganizaciju, sadalot lielakas rotas divas rotas un apvienojot 8 rotas 3 bataljonos. ( Vel iztruka 8. rota un III bataljona pagaidam bija tikai 9. rota.) Partizanu 7. rota, (Agraka 6. rota.) kopa ar igauniem, 7. oktobri Vilakas virziena sanema 1 ložm. un 7 gusteknus, ka ari izdzina lieliniekus no Katlešiem. Ta ka igaunu armijas labais sparns iesaka uzbrukumu Ostrovas virziena, tad ari Latgales partizanu pulka II bataljons dabuja paveli sasniegt liniju Stampaki-Nastrova-Kargova-Katleši un tur nocietinaties. Bataljons ar savam 3 rotam 16. oktobri mineto liniju ari sasniedza, bet ta ka igaunu uzbrukums Ostrovai neizdevas un tie atkapas vecas pozicijas, tad atgaja uz Liepnu ari partizanu 7. rota. 23. oktobri uzbruka I bataljona 2 rotas dienvidos no Sudrabes un sanema 56 gusteknus. Nakoša diena dala no 2. rotas, leitnanta Burmeistara vadiba, Orlavas rajona parrava lielinieku fronti un nakti sasniedza jau Vilakas-Baltinavas celu, sanemot 27 gusteknus, 2 ložmetejus un citas trofejas. Nakoša diena lielinieki uzbruka Orlavai, bet tos atsita un vini zaudeja 70 gusteknu. Leitnants Burmeistars 26. oktobri jau apšaudija Punduru staciju un sabojaja dzelzcelu, pie kam sanema vel 1 ložmeteju un 22 gusteknus, bet 28. oktobri ienema ari Baltinavu, kur ieguva 2 naudas lades.

Partizanu II bataljons, kopa ar igauniem, 29. oktobri atkal iesaka uzbrukumu Vilakas virziena un sanema 30 gusteknu. Nakoša diena II bataljons un igauni ienema Vilaku, bet leitnants Burmeistars bija spiests atstat Baltinavu. Ari I bataljona komandieris, virsleitnants Vindedzis, ar savam parejam vienibam siva kauja ienema Kakarovas ciemu (Tagad Kakarovu sauc par Tilžu.) un ieguva tur 4 ložmetejus. Vel šis dienas vakara 2. rota atkal ienema Baltinavu un 31. oktobri atsita ienaidnieka uzbrukumus, kad vel sanema 4 ložmetejus un 111 gusteknu. Meneša otra puse partizani saformeja vel 10. rotu.

Oktobri lielinieku speki musu Austrumu fronte palika apmeram tadi, kadi tie bija septembra beigas. Lietuviešu speki Ilukstes rajona samazinajas, jo oktobra vidu aizbrauca uz Panevežas-Radzivilišku rajonu Panevežas atseviškais bataljons, 1. un 2. kajnieku pulks. Poli 1. oktobri ar legiona 3. kajnieku diviziju nomainija fronte legiona 1. kajnieku diviziju, kura novietojas rezerve Novosvencjanos.