Musu cinas ar Bermonta armiju 1919. g. oktobri.

Kaujas 8. oktobri. Bermonts iesaka uzbrukumu vispirms ar abiem sparniem. Kreisa sparna 2. plastunu pulka I bataljons, kopa ar brunoto vilcienu, jau ap plkst. 08,00 tuvojas Tukumam, ielenca to no austrumiem un rietumiem, un atbrunoja musu mazo garnizonu (Tukuma atradas 6. pulka 4. rota un neliela komandanturas k-da) . Tikai nelielai dalai no musu karaviriem palaimejas izglabties, iebegot tuveja meža. Pirma plastunu pulka pastiprinatais III bataljons ap plkst. 08,00 ar savu avangardu ienema Mellužus un tad gaja talak uz Majoriem, bet Vecdubultu šauruma Jurmalas komandanturas komanda to atsita. Velak, kad pienaca galvenie speki, uzbrukumu atkartoja. Musejie tagad neiztureja un atkapas pari Bulduru tiltam lidz Pupes (Babites) stacijai, kur pecpusdiena pienaca paligspeki. Par laimi ienaidnieks maz vajaja un tikai neliela pulcini parnaca tiltu un ienema Priedaini. Ienaidnieka laba sparna jau agri rita Vacu legiona galvenie speki iesaka savu ofensivas gajienu no Lieliecavas uz Kekavu. Avangarda virzijas ritmeistara Krausa d'Avis vadiba Badenes trieciena bataljons, Medema nodala un Damma smago ložmeteju nodala. Apmeram 1 klm atstata avangardam sekoja legiona galvenie speki: Baltenlandes bataljons, Stevera artilerijas pulka baterijas un tad Veikmana pulks (2 bataljoni). Kolonnas laba flanga apsardzibai, Brandisa pastiprinatais bataljons virzijas no Stelpes caur Vecmuižu uz Baldoni un Mercendarbi ar uzdevumu atsviest tur atrodošas musu nodalas aiz Daugavas. Vel talak uz dienvidiem Gotces grupa gaja virziena uz Radviliški un Valli, izlukojot ari celus, kas ved uz Jaunjelgavu un Jekabpili. Bez tam Gotce bija spiests izsutit stipraku nodalu uz dienvidiem, jo pec ienakušam zinam apm. 1500—2000 viru liela lietuviešu karaspeka nodala ienemusi Pasvalis miestinu. Jajot pa Bauskas lielcelu, Veikmana eskadrona jatnieki ziemelos no Keruliem jau agri priekšpusdiena uzduras uz musu posteni, kas pec apšaudišanas atkapas. Kad legiona avangards pienaca pie Aškeviciem, tad sanema patrulu zinojumus, ka latvieši ienemuši pozicijas Kekavas kalna, apmeram bataljona stipruma ar vairakiem ložmetejiem. Patiesiba Kekavas pozicijas ienema 5. Cesu kajnieku pulka 6. rota (6. rota tagad skaitijas apm.100 durklu ar 2 viegliem ložm., kapt. Bumana vadiba.) , kura ar 1 vadu un 1 ložmeteju bija ienemusi Kekavas kalnu, ar 1 vadu - ierakumus pie Šlukam, bet ar 1 vadu un 1 ložmeteju - Pilbaržus. (shemu Nr. 6)

Kekavas pozicijas bija labi nocietinatas jau Pasaules kara un 6. rota pec iespejas tas izlaboja. Ta ka Kekavas pozicija atradas stipri talu musu galveno poziciju kreisa sparna priekša, tad vina bija domata tikai ka priekšpozicija. Ritmeistars Krauss d'Avis, apskatijis musu poziciju no Aškeviciem, nacis pie sledziena, ka frontals uzbrukums prasis daudz upuru. Tadel vajadzigs izdarit pozicijas apiešanu caur Pilbaržiem. Apiešana nozimeja Badenes bataljona 1 rotu, Damma nodalas 1 ložmeteju rotu un Medema nodalas kalna haubicu 1/2 bateriju. Tani laika avangarda galvenie speki izvertas frontalam uzbrukumam : Badenes bataljona 2 rotas pa abam pusem Bauskas lielcelam, pastiprinot katru ar 1 ložmeteju rotu no Medema un Damma nodalas. Pie Aškeviciem pozicijas nostajas viena viegla baterija un saka apšaudit Kekavas kalnu, bet Medema kalna haubicu otra pusbaterija izbrauca aulekšos labakai apšaudei lidz kajnieku strelnieku kedem. Lai atvieglotu frontalo uzbrukumu, no galveniem spekiem izsutija uz Jauno muižu Baltenlandes bataljona 2 rotas ar uzdevumu apiet musu pozicijas no austrumiem. Legiona parejie speki palika dienvidos no Aškeviciem. Ienaidnieka frontalo uzbrukumu Kekavas kalnam musu vads. aptureja, bet kad bermontieši aizdzina vadus no Pilbaržiem un Šlukam, stavoklis kluva gruts. Ta ka ienaidnieka artilerija no Pilbaržu rajona apšaudija Kekavas kalnu ar flankejošu uguni un izveda no ierindas musu ložmeteja apkalpi, bet no abam pusem rotu jau apnema, tad ap pusdienas laiku ta bija spiesta atiet, parceloties laiviuas uz Doles salu un pec tam talak uz Daugavas labo krastu, kur pievienojas Valmieras pulka II bataljona vienibam.

Tada karta tikai ap plkst. 12,00 Vacu legiona avangards ienema kalnu un Kekavu, neiegudams nekadas trofejas. Pie Kekavas izdevigi ienemta priekšpozicija un tas, samera, ilgstoša aizstavešana deva iespeju musu armijas vadibai orienteties par ienaidnieka uzbrukuma virzieniem, ka ari laiku, apstaklu noskaidrošanai un pretdarbibas izvešanai.

Legiona galvenie speki Kekava novietojas liela atputa, jo šodien tie bija nogajuši jau ap 40 klm, bet lidz Daugavas tiltiem vel atlika 16 klm. Vienigi avangards aizvirzijas aiz Eltes muižas un apšaudijas ar musu 6. pulka 9. rotu, bet ta ka avangardam it ka sakusi aptrukt municija, tad tas nolemis uzbrukumu pagaidam partraukt un nogaidit galveno speku pienakšanu.

Brandisa bataljons šodien bez cinas ienema Mercendarbi, jo musu jatnieku vads bez kaujas atgaja pie 4. pulka II bataljona vienibam.

Juras kapteinim Zivertam bijis gruti izškirties : vai ar legiona galveniem spekiem iet paliga avangardam, vai vel nogaidit, jo no Brandisa lidz šim nekadi zinojumi nebija ienakuši un tapat ari par Dzelzs divizijas darbibu nekas nebija zinams, bet kaujas troksnis no tas puses it ka nemaz nevirzijas uz priekšu. Beidzot, jau pavelu pecpusdiena, kapt. Ziverts paveleja Baltenlandes bataljonam un Veikmana pulka 1 bataljonam izversties pa abam pusem lielcelam un tad aizraut sev lidz avangardu uzbrukuma Plavnieku virziena. Stevera pulka baterijam pabalstit uzbrukumu no Eltes muižas rajona. Musu 6. pulka 9. rota pie Plavniekiem sparigi pretojas, attistidama stipru uguni, ka no šautenem, ta ari ložmetejiem un bumbmetejiem. Vinu labi pabalstija ari 10. rotas kreisais sparns un 2 lielgabali no Rams muižas. Ienaidnieka uzbrukumu aptureja un tas saka ierakties. Krauss d'Avis neveiksme vaino purvus, kuri atradušies cela abas puses un tadel nebijis iespejams uzbrukt plaša fronte. Lai neciestu liekus zaudejumus, tad vinš ludza atlikt galveno uzbrukumu lidz tumsai, ko tam ari atveleja. Tomer laiks naca ari mums par labu, jo vakara 9. rotai pienaca paliga 8. rota, bet 7. rotas vads pastiprinaja 10. rotas kreiso sparnu. Jau pilniga tumsa Krauss d'Avisa speki gatavojas izškirigam uzbrukumam. Pirma linija tagad novietojas Badenes bataljons, bet artilerija, ložmeteji un 8 minmeteji loti stipri apšaudija ierakumus un tad parnesa uguni uz musu aizmuguri. Sakas ienaidnieka kajnieku uzbrukums, bet tas ari tagad nelaimejas un musu rotas ar uguni to aptureja. Vacieši neveiksme vaino dzelonstieplu aizžogojumus, kurus vinu artilerija nepaspejusi pietiekoši sabojat. Tagad nogurušo Badenes bataljonu atkal nomainija Baltenlandes bataljons, kas izlika apsardzibu, bet Badenes bataljons, kopa ar Medema nodalu, novietojas neliela attaluma 2 škunos rezerve. Tur jau atradušies ap 30 ievainoti. Tomer atputa nebija ilga, jo pec kadam stundam it ka musejie pargajuši paši uzbrukuma, atspieduši legiona priekšpostenus, Un jau no trim pusem ielenkuši priekšpostenu rezervi. Tikai ar Badenes bataljona un Medema nodalas piepalidzibu pec ilgakas apšaudišanas izdevies musu uzbrukumu atsist. Ienaidnieks, ta attelodams kauju nakti, stipri maldas, jo musu 6. pulka rotas tani laika, apdraudetas jau no Dzelzs divizijas vienibam flanga, gribeja tikai ar stipru uguni masket savu atiešanu un nekada uzbrukuma nepargaja. Stipra uguns nakts tumsa sacela tadu apjukumu bermontiešu vienibas, ka tas skaitija par lielu laimi atsitušas iedomato musu uzbrukumu un lidz nakošam ritam palika mierigi savas vietas, atvieglodamas tada karta musu rotam atiešanu.

Vadibas rikojumi un karaspeka darbiba musu puse. Riga 8. oktobra rita vel viss bija mierigi un karaspeka vienibas izgaja uz macibam. Tomer jau driz pec plkst. 09,00 virs Rigas paradijas Bermonta lidmašinas, kuras nometa vairakas bumbas Tornakalna stacija, kur staveja I brunotais vilciens, un apšaudija vairakas vietas ar ložmetejiem, nenodarot jutamus zaudejumus. Pec tam armijas vadiba sanema zinojumus, ka ienaidnieks iesacis uzbrukumu visa fronte. Tadel karaspeka vienibam, kas atradas Riga, paveleja sagatavoties iziešanai uz fronti paliga musu priekšejam dažam, kas jau veda kauju. Lai pastiprinatu nelielos spekus,, armijas vadiba paveleja no Austrumu frontes nekavejoties izsutit uz Rigu II brunoto vilcienu, 2 lidmašinas un Valmieras pulka I un III bataljonu. Lai varetu atbrivot lielo skaitu karaviru, kuri atradas garnizona sardžu dienesta un vajadzibas gadijuma pastiprinat ari kauju vienibas, no arrindu karaviriem un no brivpratigiem formeja jaunas rotas. Lidz 8. oktobra vakaram paspeja saformet Riga jau 7 jaunas rotas, apmeram 700 cilveku stipruma un nakoša diena vel kadas piecas. 9. oktobra pecpusdiena ieradas vel viens jaunsaformets bataljons no Valmieras un Cesu komandanturam, ka ari Valmieras gusteknu nometnes apsardzibas komandas. Tomer ceribas, ka ar minetam jaunam rotam vares liela mera pastiprinat musu pulkus, nepiepildijas, jo vinu karaviri bija pa lielakai dalai jau paveci cilveki vai atkal parak jauni, kas vel nemaceja apieties ar ierociem. Ari visi vinu priekšnieki bija tikko nozimeti, kas nepazina sev paklautos un ta pat ari pedejie savus priekšniekus. Tas viss, saprotams, slikti atsaucas uz jauno rotu kaujas spejam un tadel ari vinas atnesa maz labuma, bet 9. oktobra vakara, kad musu speki saka atiet uz Daugavas labo krastu, tad mineto rotu noklidušie laudis galvena karta sacela aizmugure apjukumu. Musu valdiba 8. oktobri izlaida šadu pazinojumu : „Karu iepriekš nepieteicot, preteji visa civilizeta pasaule pienemtiem noteikumiem, vacu karaspeks, kopa ar dažam krievu karaspeka nodalam un zem krievu karaspeka segas, šorit uzsaka uzbrukumu Rigas virziena. Latvijas varonigie kareivji lidz šim visus uzbrukumus atsituši un valdiba ir parliecinata, ka Latvijas armijai bus speka diezgan, lai likvidetu noziedzigo uzbrukumu.”

Ta ka tomer musu izredzes uz uzvaru bija loti apšaubamas, valdiba 9. oktobri aizsutija uz Tallinu (Reveli) sevišku delegaciju un pilnvaroja to griezties pie Igaunijas valdibas ar lugumu pec militaras palidzibas. Ari Tautas padome 11. oktobri turp delegeja savus parstavjus, lai tie uz vietas ratificetu militaro konvenciju, ja tadu noslegtu valdibas parstavji. Tomer ievaditas sarunas noskaidrojas, ka igaunu valdibas parstavji par militaras palidzibas sniegšanu uzstadija tadas pretprasibas, ka musu parstavji tas nevareja pienemt. Tapat dažadu iemeslu del neizdevas dabut realu palidzibu ka no Lietuvas, ta ari no Polijas (Jau pec Bermonta sakaušanas no Polijas mes sanemam 6000 šautenu ar 5 milj. patronu.) . Vienigi igaunu 2 brunotie vilcieni iebrauca Riga 10. oktobra rita un te palika 2 nedelas. Ta tad gruta cina ar Bermonta stipriem spekiem mes ne uz kadu kaiminu palidzibu nevarejam gaidit un musu vienigais glabinš un ceriba palika musu armija. Lai pastiprinatu Dienvidu frontes spekus, virspavelnieks atdeva plkv. Zemitana riciba ari 7. Siguldas pulku. Jaunu rezervi virspavelnieks bija nodomajis saformet no gaidamiem Valmieras pulka bataljoniem. Ta ka Riga karaspeka dalas atradas vai nu uz macibam, sardzes, jeb izpildija policijas dienestu, tad pagaja ilgaks laiks, lidz tas saka ierasties Tornakalna Šmita ellasfabrika, kur bija novietojušies 5. un 6. pulka štabi, bet no 8. oktobra vakara ari Vidzemes divizijas komandiera paligs, plkv.-ltn. Miglavs, kam frontes pavelnieks bija uzdevis saskanot iecirknu priekšnieku darbibu un rikojumus.

No karaspeka vienibam, ka pirmie pienaca Tornakalna ap plkst. 15,00 6. Rigas pulka I un II bataljons un Vidzemes divizijas inženieru rota. Rigas pulka štabs tur jau ieradas isi pec pusdienas. Novakare pienaca ari 8. pulka 4., 9. un 1/2 5. rotas, ka ari ložmeteju rotas vads (2 ložmeteji) un Latgales divizijas inženieru rota. Drusku velak pienaca vel 8. pulka 6., 10. un 11. rota, bet ta paša pulka 2., 3. un 7. rota ieradas tikai ap pusnakti. ari Kara skola paspeja saformet 1. rotu no 120 kadetiem ar 2 patšautenem un ta jau oktobra vakara ieradas Šmita ellasfabrika. Kara skolas 2. rotu saformeja no 50 kadetiem tikai nakti un visa pienaca Tornakalna 9. oktobra rita. Nakti uz 9. oktobri Šmita ellasfabrika pienaca ari rezerves inženieru un jurnieku rota, ka ari dažas jaunsaformetas rotas no armijas aizmugures iestažu karaviriem.

Rezeknes pulka štabs ar savam 4 rotam un Jelgavas 2. brivpratigo rotu iebrauca Pupes (Babites) stacija velu pecpusdiena, kur tani laika no Tornakalna piejaja 3. eskadrons, bet velak tur pienaca ari Latgales divizijas inženieru rota. Siguldas pulka 3., 5., 7., 9. un ložmeteju rota ieradas Šmita ellasfabrika nakti uz 9. oktobri, bet pulka štabs ar 1. rotu un dalu no 4. rotas — tikai 9. oktobra rita. Tad pienaca ari 4. Valmieras pulka III bataljons, kas 8. oktobri izbrauca no Marcienas stacijas, un II brunotais vilciens — no Krustpils.

9. oktobra pecpusdiena vel ieradas no Valmieras jaunsaformetais bataljons, bet no Rigas - 4 jaunas rotas (70 virsnieku un 300 kareivju.) , no kuram velak saformeja Studentu bataljonu. Beidzot, nakti uz 10. oktobri, Riga iebrauca no Krustpils 4: pulka štabs, pulka komandas un orkestris, bet pulka I bataljons iebrauca Skriveru stacija tikai 10. oktobra rita.

Kaujas darbiba 6. Rigas pulka iecirkni. Lidz pusdiena 6. pulka fronte vel valdija klusums. Vienigi abu sparnu priekša bija dzirdams kaujas troksnis, jo tani laika pie Kekavas cinijas 5. pulka 6. rota, bet Jelgavas šosejas un dzelzcela rajona musu brunotais vilciens un Lacplesis apšaudijas ar ienaidnieka brunotiem auto un vina priekšejam, dalam. Tikai ienaidnieka lidmašinas pa diviem lagiem apšaudija ar ložmetejiem 12., 11. un 10. rotas ierakumus, nenodarot zaudejumus. Pecpusdiena 6. pulka abi sparni jau naca saskaros ar Bermontiešiem. Laba sparna 12. rotu tagad stipri apšaudija artilerija un velak minmeteji. Kad ap palaunaga laiku Cesu pulka kreisa sparna rotas, zem. spiediena, saka atiet gar šoseju, tad neiztureja ari 6. pulka 12. rota, kura, atejot gar dzelzcelu un pa purvu, pa lielakai dalai izklida. Vienigi vinas pats kreisais sparns pievienojas 11. rotai. Novakare no Šmita ellasfabrikas gan pienaca paliga 5. rota un tas uzdevums bija, kopa ar 12. rotu, atjaunot agrako stavokli. Tomer ienaidnieks, izmantojot iestajušos tumsu, izdarija pekšnu uzbrukumu ar rokas granatam, kas sacela 5. rota apjukumu un ta aizpluda pa plankoto celu Ebelu muižas virziena. Kopa ar 5. rotu aizgaja ari 11. rotas labais sparns, bet 11. rotas komandieris ar rotas atliekam pievienojas 10. rotai. Atejot pa plankoto celu kadus 2—3 klm, aiz dzila gravja izdevas apturet un pa dalai sakartot 5. un 11. rotas karavirus. Tur nakts tumsa norisinajas ilgaka apšaudišanas un sakuma pat ar panakumiem musu puse, betkad patronu krajumi saka izsikt, tad pec pusnakts atgaja 11. rota uz Numuru muižu, bet 5. rota uz Ebelu muižu, kur satika rezerves inženieru rotu un, kopa ar to, ienema vecos krievu ierakumus pa abam pusem plankotam celam.

Rigas pulka kreisa sparna kauja sakas tikai pecpusdiena, kad Vacu legiona avangards pienaca pie Vaverem, no kurienes tas padzina 9. rotas priekšgrupu. Kad ienaidnieks meginaja uzbrukt pa abam pusem Bauskas šosejai, 9. rota ar stipru uguni piespieda to apstaties un nogulties, bet musu 2 lielgabali ar savu uguni aizdzina ienaidnieka bateriju no Vaveru rajona. Velak jau tumsa, kad ienaidnieks atkal iesaka nopietnu uzbrukumu, 9. rotai paliga bija pienakusi no Šmita ellasfabrikas 8. rota un ari 10. rotas kreisais sparns piepalidzeja ar savu uguni. Ar kopejiem spekiem ari tagad uzbrukumu atsita. Tomer lielakas briesmas saka draudet no labas puses, kur Dzelzs divizijas 3. pulka vienibas diena neuzdrošinajas uzbrukt pari plašiem purviem frontali, bet tagad tumsa, aizdzinušas 12., 5. un dalu no 11, rotas, piespieda pedejas rotas kreiso sparnu atiet pie 10. rotas. Virzoties pa plankoto celu talak uz Ramas muižu, kur atradas 6. pulka III bataljona rezerve vienigi samazinata 7. rota, ienaidnieka 3. pulks jau saka apdraudet musu 10., 9. un 8. rotas ne tikai labo flangu, bet ari vinu aizmuguri. Apzinadamies Ramas muižas svarigo nozimi priekš priekšejo rotu aizmugures nodrošinašanas, 7. rotas komandieris nolema te aizstaveties lidz beidzamai iespejamibai. Tas vinam ari izdevas uz ilgaku laiku. Pec pusnakts, no izšautam vacu raketem, bija redzams, ka ienaidnieks dienvidos no Ramas muižas jau pargajis Bauskas šoseju un ta ka vinš saka apdraudet ar apnemšanu ari 7. rotas labo sparnu, bet musu patronu krajumi bija izsikuši un cirkuleja baumas par priekšejo rotu atiešanu aiz Daugavas, tad 7. rotas komandieris ar savas rotas atliekam (40—50 cilv.) iesaka atiet pa Bauskas šoseju uz Tornakalnu. Jau aiz Katlakalna macitaja muižas satika 1. rotu. kura naca paliga, kapt. Šlosberga (Kapteinis Šlosbergs komandeja 6. pulka I bataljonu.) vadiba. Rigas pulka 10., 9. un 8. rota nakti nokluva gruta stavokli. Pec ienaidnieka nakts uzbrukuma atsešanas, 10. rotas komandieris pazinoja 9. rotas komandierim, ka pa labi 11. rota, zem spiediena, atstajusi savu iecirkni un tikai neliela dala pievienojusies 10. rotai, bet ka ienaidnieks jau uzbruk no aizmugures puses un tadel vinš ar savu rotu atejot pie 9 rotas uz Plavnieku rajonu. Tagad 9. rotas komandieris meginaja pa telefonu izsaukt baterijas piepalidzibu un pazinot par stavokli bataljona komandierim Šmita ellasfabrika. Tomer visi meginajumi bija veltigi, jo telefona linija uz aizmuguri vairs nedarbojas. ari liela vairuma izšautas raketes liecinaja, ka ienaidnieks jau atrodas uz Bauskas lielcela un tada karta aizsprosto musu priekšejam rotam pievedu un atiešanas celu caur Ramas muižu. Izredzes uz nakošo dienu bija drumas, jo vareja gaidit, ka gaismai austot, ienaidnieks izmantos savu izdevigo stavokli un uzbruks rotam no trim pusem. Lai izbegtu no gaidamas katastrofas, rotu komandieri nolema parcelt rotas uz Daugavas labo krastu, bet ienaidnieka maldinašanai atklat specigu uguni. Musu uguns sacela lielu apjukumu Vacu legiona vienibas un iedvesa tam parliecibu par musu iesakušos uzbrukumu. Tagad bija iespejams rotam mierigi parcelties laivinas uz Mazjumpravas muižu, kur 9. oktobra rita tas, visuma, ari paspeja sapulceties un tad, pec isas atputas, devas cela caur Rigu uz Šmita ellasfabriku. Daži karaviri nakts tumsa pa Daugavas kreiso krastu atrak sasniedza Tornakalnu un tur pazinoja pulka vadibai par mineto rotu parcelšanos uz Daugavas labo krastu.

Rigas pulka vadiba ieradas no Rigas Šmita ellasfabrika tulin pec pusdienas un parnema kaujas vadibu pulka iecirkni no III bataljona komandiera, kas lidz kaujas sakumam skaitijas par Pardaugavas aizsardzibas priekšnieku. Ta ka pulka komandieris vel nebija paspejis orienteties par stavokli fronte, tad vinš pie pulka, štaba patureja ari III bataljona komandieri, kas, saprotams, naca par sliktu III bataljona kaujas vadibai, jo kad partruka telefona sakari starp Šmita ellasfabriku un priekšejam rotam, tad liela attaluma del tas palika pilnigi bez bataljona komandiera vadibas un tagad katra darbojas uz savu roku. Pec Rigas pulka I un II bataljona ierašanas Tornakalna, ienaidnieka uzbrukumi jau bija jutami pulka abos sparnos un lai pastiprinatu III bataljona škidro fronti, vispirms aizsutija 5. rotu paliga 12. rotai, bet 7. un 8 rotu aizsutija pa Bauskas šoseju ar uzdevumu : 7. rotai palikt I I! bataljona rezerve Ramas muiža un 8. rotai pastiprinat 9. rotu pie Plavniekiem. Ta ka pecpusdiena ienaca ari nelabveligas zinas no Jelgavas šosejas rajona, tad 3. rotu (3. rota bija tikai 2 vadu stipruma. Viens vads ieradas velak un tas nakti aizgaja kopa ar 1. rotu.) novakare izsutija pa Jelgavas šoseju ar uzdevumu pastiprinat 5. pulka 11. rotu pie Baložu kapiem. Tik talu 3. rota gan netika, jo vakara kresla uz šosejas ta jau driz vien satika ienaidnieka vienibas, kas piespieda rotu lenam atiet lidz dzelzcela un šosejas krustojumam ( Minetais krustojums atrodas no Rigas centra tikai 6 klm.) , kur atrada jau priekša 5. pulka 11. rotu un macibas komandu (kopa apm. 60 -70 cilv.)_ Pec 3. rotas aizgaja gar dzelzcelu ari pulka velosipedistu rota (40 - 50 cilv. bez velosipediem) un kad ta jau tuvojas 12. rotas iecirkna labam sparnam, tad negaidot satika ienaidnieka rotu, kas pargaja durklu trieciena. Ta ka musu nelielai rotai šautenes bija bez durkliem un ienaidnieka trieciens naca negaidot, rota izcelas apjukums un vina izklida. Rotas atliekas sapulcejas pie Ebelu muižas un 9. oktobri pargaja tuvak Jelgavas šosejai.

Ta tad 8. oktobra vakara 6. Rigas pulka rezerve Šmita ellasfabrika palika tikai 1. un 6. rota, ka ari Vidzemes divizijas inženieru rota, bet nakti vel ieradas Kara skolas 1. rota, rezerves inženieru rota un kadas 3 jaunsaformetas rotas no armijas, aizmugures iestažu karaviriem un artilerijas rezerves. Pedejas rotas bija slikti apbrunotas, vaji apmacitas un nepietiekoši disciplinetas. Tadel uzbrukuma cinas tas nebija derigas. Vakara gan Tornakalna saka pienakt ari 8. pulka rotas 5. Cesu pulka komandiera riciba, bet vinas ieradas pakapeniski un pedejas rotas tikai ap pusnakti. Iznemot 10. un 11. rotu, kuras nakti aizgaja uz Dzilnam paliga 9. pulkam, visas parejas 8. pulka rotas velak atdeva 6. pulka komandiera riciba, bet par to pedejam vajadzeja uznemties Jelgavas šosejas apsardzibu.

Musu I brunotais vilciens 8. oktobra rita atradas Tornakalna stacija, kad ienaidnieka 2 lidmašinas nometa vairakas bumbas, kas izsita vilcienam logus un viegli ievainoja 3 kareivjus. Vel priekšpusdiena brunota vilciena komandieris sanema paveli izbraukt Jelgavas virziena un tur darboties kopa ar 5. pulka 11. rotu. Aiz vilciena aizbrauca pa Jelgava šoseju ari brunotais auto Lacplesis (Lacplesis bija apbrunots ar 2 smagiem ložmetejiem un 1 patšauteni, bet brunotais vilciens - ar dažada kalibra 3 lielgabaliem un 6 ložmetejiem.) . Sasniedzis Katrinas muižas rajonu, brunotais vilciens saka apšaudit ienaidnieka priekšejas dalas, kuras pulcejas Baložu stacijas un Grabenu tuvuma. Šini laika ienaidnieka eskadrila no 6 lidmašinam nikni apšaudija 5. pulka 11. rotu un 6. pulka 12. rotu. Tadel vilciens savukart apšaudija lidmašinas, bet tad tas nikni uzbruka vilcienam un Lacplesim. Cina turpinajas kadu pusstundu un pa to laiku ievainoja brunota vilciena komandieri, kapt. Lave-nieku, un vel 4 karavirus, bet tomer lidmašinas aizdzina. Agri pecpusdiena ienaidnieks saka pulcet lielakus spekus pie Baložu stacijas un vina artilerija stipri apšaudija musu rotas šosejas tuvuma. Tagad brunotais vilciens pargaja uzbrukuma un iebrauca Baložu stacija, kur parsteidza ienaidnieka bataljonu. Tas metas begt uz tuvako mežu un gravjiem, pavadits no vilciena artilerijas un ložmeteju uguns. Tomer vilciena artilerijas uguni driz vien vajadzeja pagriezt pret ienaidnieka 2 brunotiem auto (Titanik un Nirnberg.) un vienu smago auto ar zenitlielgabalu, kuri tuvojas pa Jelgavas šoseju. Pec isas apšaudišanas tos piespieda begt, bet ienaidnieka artilerija savukart piespieda brunoto vilcienu un Lacplesi atbraukt lidz dzelzcela un šosejas krustojumam. Ap palaunaga laiku brunota vilciena komandierim pazinoja, ka ienaidnieks stipri spaidot 5. pulka kreiso sparnu un tadel tam vajadziga palidziba. Tagad vilciens atkal pabrauca uz priekšu un saka apšaudit ka Baložu staciju, ta ari Grabenu rajonu. Izsutitais uz Baložu kapiem virsnieks pec kada laika zinoja, ka musejie no turienes atejot. Vilciens piebrauca tuvak Baložu kapiem. Cela satika vienigi nelielus atejošus pulcinus, kuri stastija, ka ierakumos vairs nebijis iespejams tureties, jo ienaidnieks apgajis no abam pusem. Klatesošais 5. pulka virsnieks apsolija sapulcet izklidušos laudis ierakumos Katrinas muižas linija. Kajnieku atiešanas segšanai, brunotais vilciens vel kadu stundu apšaudija Baložu stacijas rajonu, lai gan tumsas del noverošana nebija iespejama. Pa to laiku ienaca zinas, ka 5. pulka 11. rota atstajusi ari Tirinu muižu un atgajusi lidz dzelzcela un šosejas krustojumam.. Lai tumsa ienaidnieks neizjauktu aizmugure celu, tad vilciens lenam atbrauca lidz parbrauktuvei, kur satika musu talšaveju bateriju (2 lielgabali), kas izbrauca no Tirinu muižas uz jaunam pozicijam talak aizmugure. Tadel vilcienam nacas vel kadu laiku palikt parbrauktuves priekša un tad aizbrauca uz Tornakalnu, lai papildinatu municiju un pazinotu frontes vadibai par stavokli. Novakare pa šoseju aizbrauca ari Lacplesis un ludza pienakušo 6. pulka 3. rotu nodrošinat tam flangus. Nenogaidijis rotas pienakšanu, tas aizbrauca lidz Baložu kapiem, kur kadu laiku apšaudijas ar uzbrukošo Dzelzsdivizijas 2. pulka Bertolda bataljonu. Nevaredams sagaidit musu kajnieku pienakšanu, Lacplesis saka braukt atpakal, bet par lielu nelaimi viens no pakalejiem riteniem noslideja no šosejas bruka miksta smilti un tadel auto apstajas. Pec ilgakas apšaudišanas, ienaidniekam izdevas ar ložmeteju uguni un rokas granatam sadragat benzina tvertni, kura aizdegas un auto izdega.

Kaujas 5. Cesu pulka iecirkni. Lai pastiprinatu pulka labo sparnu, jau 8. oktobra priekšpusdiena pie Drustiem novietojas pozicijas 1. rez. baterija, kuru saformeja uz atru roku no vacu 77 m/m 3 lielgabaliem. Tomer vina maz palidzeja 5. pulka rotam, jo nepaspeja vel labi orienteties jaunas pozicijas un nodibinat sakarus ar tuvakam vienibam, kad ap pusdienas laiku tur sakas ienaidnieka uzbrukums. Cesu pulka laba sparna pirmo sitienu dabuja 8. rota pie Bluma majam un Velciniem. Uzbruka Dzelzsdivizijas 1. pulka dalas. Mums par laimi, šodien tur ienaidnieka artilerija nestradaja. Tadel 8. rotai bija iespejams šaura josla starp purviem uzbrukumu novilcinat, leni atejot ziemelu virziena, bet vacieši pec Bluma un Velcinu ienemšanas talak negaja. Tas, saprotams, naca mums par labu un mes paspejam vel laika pievest pulka rezerves no Šmita ellasfabrikas. Lidz rezervju pienakšanai, Cesu pulka labais sparns bija atgajis nevajadzigi parak talu atpakal, lidz Purinu majam, kur atradas krievu bijuša otra nocietinata josla. Tur pecpusdiena ieradas ne tikai 8. rota, bet ari 5. rota no Pelem. Pret pedejo rotu darbojas krievu 1. plastunu pulka I bataljona vienibas, kuras gan ne parak energiski uzmacas. Tomer ta ka tani laika pa labi 9. pulka vienibas saka atstat Pinku macitaja muižu, bet pa kreisi 8. rota turpinaja savu atiešanu, tad ari 5. rota bez seviškas vajadzibas atgaja uz Puriniem. Tagad, saprotams, ari 1. rezerves baterija nevareja palikt pie Drustiem, bet aizbrauca aiz purvainam plavam un nostajas pozicijas pie Sudinu majam. Liela attaluma un niecigo sakaru lidzeklu del, baterijai vairs nebija iespejams nodibinat telefona sakarus ar priekšejam vienibam. Tadel vinas palikšana pie Sudinu majam bija lieka un nevajadziga, jo no šejienes ar savu uguni nevareja nevienai musu vienibai palidzet ne nakti uz 9. oktobri, ne ari 9. oktobra diena.

Jau velu pecpusdiena no, Šmita ellasfabrikas izgaja uz Švarcmuižu 5. pulka 2., 9., 12. un ložmeteju rota, ka ari velosipedistu un jatnieku luku komanda. Tas pienaca novakare un saka atjaunot agrako stavokli. Ap to laiku krievu 1. plastunu pulka I bataljona vienibas jau bija spiestas atstat Pinku macitaja muižu un tadel tas neuzdrošinajas palikt ari Pelu rajona. Nakti uz 9. oktobri 5. pulka 5. rota un velosipedistu komanda ienema bez cinas agrakas pozicijas. ari 8. rota, kopa ar 12. rotu, jau lidz pusnaktij atspieda ienaidnieka priekšejas dalas un ienema ierakumus pie Velciniem. Nakti uz 9. oktobri dienvidos no Švarcmuižas ierakumos atradas 5. pulka 1. un 2. rota, bet Rozentala majas un Kampas 7. rota. Pulka rezerve Švarcmuiža palika 9. rota, ložmeteju rotas kodols un jatnieku izluku komanda. Nakti tur pretinieks izturejas loti pasivi un nemaz mus netrauceja.

Cesu pulka kreisa sparna 8. oktobri norisinajas seviški siva cina. Ka katru dienu, ta ari šodien no Katrinas muižas ieradas kapas pie Baložu kapiem 3. rota, lai palidzetu 11. rotai nocietinašanas darbos. Ta tad kaujai sakoties, kapas no Franciem lidz Sturišiem mums atradas apm. 3 rotas un 4 minmeteji. Jau agri priekšpusdiena pa šoseju saka tuvoties ienaidnieka brunoto auto un driz pec tam paradijas ari vina eskadrila no 6 lidmašinam, kura apšaudija rotas ar ložmeteju uguni, nenodarot jutamus zaudejumus. Pec ilgakas apšaudišanas, tas aizdzina brunotais vilciens un Lacplesis. Ap pusdienas laiku šosejas rajona saka paradities ienaidnieka priekšgrupas, aiz kuram Baložu stacijas rajona pulcejas pravaki speki, bet pretinieka artilerija apšaudija musu ierakumus. Taluma uz šosejas paradijas atkal brunotie auto. Talšaveja baterija (2 lielgabali) no Tirinu muižas nevareja sniegt lielu palidzibu un seviški ista bridi, jo baterijas vienigais telefona vads ar baterijas komandiera noverošanas punktu loti bieži bojajas. Tagad uz laiku stavokli atkal uzlaboja brunotais vilciens, kas pie Baložu stacijas izklidinaja ienaidnieka bataljonu un aizdzina ari brunotos auto. Tomer ilgi musu brunotais vilciens nevareja izturet cinu ar pretinieka artileriju un tadel bija spiests, kopa ar Lacplesi, atbraukt atpakal lidz parbrauktuvei. Pec tam rotu stavoklis kluva loti gruts. Vispirms neiztureja 1. rota, kuru saka apnemt, un ta atgaja pa purva celu uz ierakumiem pie Švarcmuižas. Driz pec tam atgaja ari 6. pulka 12. rotas labais sparns no Jansona rajona. Abu atklato flangu nodrošinašanai, 3. rota izsutija dažas savas grupas. Tomer tada stavokli rotas nevareja ilgi palikt, jo pretinieka artilerija tagad visu savu uguni versa pret vinam. Ari ienaidnieka kajnieki saka tuvoties ar lielakiem un lielakiem spekiem, izmantojot daudzas malkas gredas, kuras bija sakrautas dažas simts solos musu frontes priekša. Beidzot, novakare musu 2 nogurušas rotas vairs neiztureja un saka atiet galvena karta pa apaugušo ar krumiem kudras purvu, jo šoseju pretinieks stipri apšaudija. Tani laika pa šoseju gan tuvojas palidziba: 5. pulka 4. rota, bet ta naca par velu, jo atejošie karaviru pulcini aizrava sev lidz ari pienakušo rotu. Atejošas rotas apstajas : 3. rota Katrinas muiža, bet 11. un 4. rota vecos krievu ierakumos pa abam pusem šosejai Katrinas muižas linija. Lai apvienotu musu rotu darbibu šosejas rajona, ieradas 5. pulka I bataljona komandieris, kapt. Kalninš, bet tas driz vien krita, kerts no ienaidnieka lodes. Izbraukušie uz priekšu brunotais vilciens un Lacplesis sedza rotu atiešanu. Vel novakare pa šoseju izgaja paliga Rigas pulka 3. rota un velak ari 5. pulka instruktoru (macibas) komanda (65 cilv.). Cela tas satika atejošas rotas un, kopa ar tam, jau tumsa atgaja lidz dzelzcela un šosejas krustojumam. Tagad bija spiesta atbraukt kadu klm ari talšaveja baterija.

Musu pretuzbrukums nakti uz 9. oktobri Jelgavas šosejas rajona. Priekš pusnakts stavoklis Jelgavas šosejas rajona bija šads: pie dzelzcela un šosejas krustojuma musu rotu atliekas ( 5. pulka 11. un 4. rota, instruktoru komanda, ka ari 6. pulka nepilna 3. rota un 2 minmeteji.) meginaja noorganizet aizstavešanas fronti un tur noturet ienaidnieka spiedienu, lidz paligspeku pienakšanai. Cesu pulka 3. rota bija palikusi Katrinas muiža. Dzelzs divizijas 2. pulka Bertolda bataljons, vajadams musu atejošas rotas, bija ienemis Tirinu muižu un šosejas sarga maju, ka ari tur tuvuma atrodošas grantsbedres. vina priekšgrupas jau atradas tuvakas majas pie dzelzcela parbrauktuves un apšaudijas ar musu nodalam. Lai segtu savu kreiso flangu, uz Katrinas muižas cela ienaidnieks novietoja vienigi savu apturi, jo no musu puses tur negaidija kadu lielaku uzbrukumu. Zinas par draudigo stavokli šosejas rajona, lai gan leni un nenoteikti, tomer saka ienakt kauju iecirknu vadibai Šmita ellasfabrika. Rigas pulka komandieris par to zinoja frontes vadibai un ludza atsutit paligspekus, bet ta ka tie drizuma nevareja ierasties, plkv.-ltn. Šmidts uz savu iniciativu, vienojoties ar 5. pulka komandieri, parnema Jelgavas šosejas aizstavešanu sava parzina, bet par to dabuja sava riciba pienakušas 8. pulka rotas.

Pašlaik 6. pulka rezerve vel atradas tikai 2 rotas (1. un 6. rota) un Šmita ellasfabrika vel atradas ari I un II bataljona komandieri. Tagad 6. pulka komandieris paveleja II bataljona komandierim, vltn. Veisam, uznemties vadibu par visam tam vienibam, kas pašlaik atradas dzelzcela un šosejas rajona. Bez tam vina riciba atdeva ari 6. pulka 6. rotu, pienakušas 8. pulka 2 1/2 rotas (4. un 9. rota, 5. rotas pusrota un 2 ložmeteji.) un 2. eskadrona nodalu. (4 jatnieki, 20 kajnieku, 1 ložmetejs un 1 patšautene.) Apsolija ari brunota vilciena piepalidzibu. Uzdevumu vltn. Veisam deva šadu: vispirms apturet ienaidnieka uzbrukumu šosejas rajona, tad pariet pretuzbrukuma un atjaunot frontes agrako stavokli, nodibinot pec tam sakarus pa labi ar 5. pulka 7. rotu Kampas un pa kreisi ar 6. pulka 5. rotu, kuras atrašanas vietu pašlaik gan neviens noteikti nezinaja. Bez tam pazinoja vltn. Veisam, ka 6. pulka III bataljona komandieris dosies ar Vidzemes divizijas inženieru rotu gar Ebelu muižu Titurgas ezera virziena, lai no turienes uzbruktu gar plankoto celu uz Sturišiem un tada karta palidzetu musu galvenam uzbrukumam gar Jelgavas šoseju. Vel pirms pusnakts vltn. Veiss izgaja no Šmita ellas fabrikas ar 3 1/2 rotam pa šoseju uz dienvidiem. Cela jau satika atejošus karaviru pulcinus, galvena karta no 5. Cesu pulka, kuri zinoja, ka aiz viniem, nakot vacieši.

Tik tuvu ienaidnieks gan vel nebija, bet lai nenotiktu priekš mums kads parsteigums, 8. pulka rotas izvertas kaujas iekarta pa abam pusem šosejai un leni virzijas uz priekšu. Nesasniedzot vel dzelzcela parbrauktuvi, pienaca pie rotu atliekam, vltn. Sirka vadiba. Pec tam diezgan viegli izdzina ienaidnieka priekšgrupas no tuvakam majam, bet tad musu rotas bija spiestas uz laiku apstaties, jo no šosejas sarga majas un Tirinu muižas puses naca speciga ložmeteju un šautenu uguns. Vltn. Veiss nolema nogaidit brunoto vilcienu, lai tad, kopa ar to, dotos trieciena, bet lidz tam laikam izverta kaujas iekarta savus spekus pa abam pusem dzelzcelam un šosejai, atstajot rezerve 6. pulka 6. rotu. Isi pec pusnakts sakas musu uzbrukums. Brunotais vilciens deva drošsirdibas piemeru, aizbraukdams lidz šosejas sarga majai un tad no turienes ar ložmeteju un 37 m/m lielgabala flankejošu uguni apšaudija ienaidnieku, kas seviški nikni aizstavejas ka sarga maja, ta ari tuvejas grantsbedres. Artilerijas uguns driz vien aizdedzinaja vienu no Tirinu muižas škuniem, un tagad bija redzams, ka pa apgaismoto laukumu bega atpakal vacu karaviru pulcini. Tas musejos sajusminaja un tagad visi devas strauji uz priekšu. Ienaidnieks saka begt un tikai neliela dala no vina spekiem pienema durklu cinu, kura tos nomaca. Vajašanu turpinaja lidz veciem krievu ierakumiem, kas atradas Katrinas muižas linija. Tur musu uzbrukums apstajas, jo cinas laika rotas bija stipri sajaukušas un ari brunotais vilciens vairs nevareja palidzet: 88 m/m lielgabals eksplodeja, bet 77 m/m lielgabals sabojajas, ari ložmeteju municija bija izšauta. Zinamu iespaidu uz ienaidnieka atiešanu izdarija ari 5. pulka 3. rota, kura ar 1 vadu no Katrinas muižas uzbruka šosejas virziena un tur ielenca ienaidnieka apturi no 20 cilvekiem. Cina pretinieks zaudeja 9 kritušus un 2 ievainotus, bet gusta sanema 4 kareivjus un 1 ložmeteju. Nakts uzbrukuma Tirinu muižas rajona mes zaudejam 3 virsniekus un 11 kareivju, bet sanemam gusta 30 vaciešu, 6 ložmetejus un dažas patšautenes. Visi 3 ievainotie virsnieki bija no 8. pulka, pie kam kapt. Paegle un vltn. Graudinš driz nomira, un tas liela mera negativi atsaucas uz 8. pulka mineto rotu kaujas darbibu 9. oktobra diena. Ap pusnakti saka ierasties no Rigas Šmita ellasfabrika 8. pulka ari parejas rotas, no kuram 10. un 11. rota aizgaja paliga 9., pulkam, bet 2., 3., 6. un 7. rota aizgaja vltn. Veisa riciba. Vidzemes divizijas inženieru rota nakti nomaldijas un Titurgas ezera vieta nokluva kapas pie Numuru muižas.

Dzelzs divizijas vadiba izdarija lielu kludu, ka nakti uz 9. oktobri Jelgavas šosejas rajona ista laika nepastiprinaja 2. pulka Bertolda bataljonu ( Bertolda bataljona skaitijas 27 virsnieki un 800 instruktoru un kareivju, kuri sadalijas 4 strelnieku un 1 ložmeteju rota.) , kam tadel nacas vienam izcinit nakts kauju Tirinu muižas rajona un, saprotams, to zaudeja. Minetais bataljons nakts kauja stipri cieta un liela nekartiba atgaja aiz 2. pulka parejiem bataljoniem Baložu kapu rajona. Dzelzs divizijas vadibas riciba Sturišu rajona bez 2. pulka, kas atradas kapas musu agrakos ierakumos, atradas rezerve vel pilnigi svaigi: Jegeru bataljons, 1. pulka 1 bataljons, 1. plastunu pulka II bataljons un Lutca ložmeteju bataljons. Ta tad pie labas gribas vareja viegli pastiprinat Bertolda bataljonu pie Tirinu muižas, bet jadoma, ka ienaidnieka sakaru dienests nestradaja pienacigi labi, jeb pretinieka vadiba musu karaspeka kaujas spejas verteja parak zemu.

Kaujas 8. oktobri Rezeknes pulka iecirkni. Rezeknes pulka II bataljona 3 rotas bija novietotas 8. oktobra rita Dzilnas rajona, ka paradits 6. shema. Nakti uz 8. oktobri Pinku macitaja muiža ieradas brunotais auto Zemgalietis, kapt. Dzeguzes vadiba, un tur pozicijas bija ari 2 lielgabali. Jau priekšpusdiena pa Kalnciema celu tuvojas Annas krogam vacu 1. pulka II bataljona priekšgrupas, kuras piespieda musu 2. eskadrons nodalu atiet pie 6. rotas uz Annas muižu. Tani laika ari krievu 1. plastunu pulka I bataljons, nakdams no Zeltiniem, satika pie Laciem 5. rotas apturi un spieda to atpakal. Lai gan pie krievu bataljona vajadzeja but ari 1 baterijai, tomer ta mums par laimi šodien nestradaja. Ienaidnieka parspeks pirma laika bija parak liels un tadel 5. un 6 rota leni atgaja Dzilnas virziena. Velak ari 8. rota atgaja uz Vajadzibam. Lai pastiprinatu atejošas rotas, isi pec pusdienas aizbrauca pa Kalnciema celu Zemgalietis. Vinš izbrauca caur musu škidro fronti, atspieda ienaidnieka priekšejas dalas un pie Annas kroga satika ienaidnieka kolonnu, kuru ar ložmeteju uguni izklidinaja. Tomer te ilgi palikt nevareja, jo 6. rota bija palikusi talu iepakal, bet ienaidnieks pec pirma apjukuma atkal sakartojas, izklaideja strelnieku kedes, kuras ar saviem sparniem saka apnemt Zemgalieti un draudeja to ielenkt. Atšaudidamies, Zemgalietis leni brauca atpakal. Piebraucot pie 6. rotas, izdevas apmainit sabojatos ložmetejus un tad iesaka atkal niknu uguns kauju. Pa to laiku 6. rota, uzzinajusi, ka pa kreisi 5. rota atiet, ari atgaja uz Pinku macitaja muižu. Zemgalietis, palicis viens, ari bija spiests atbraukt uz turieni,. Pretinieks, uzbrukdams pa diviem celiem, piespieda musu vienibas ap plkst. 16,00 atstat ari Piku macitaja muižu un Dzilnas. Tomer ar lielakiem spekiem ienaidnieks pari upitei neparnaca un tadel ari musu rotas ar Zemgalieša un nupat piebraukuša brunota auto Kurzemnieka palidzibu Beberbeku rajonu notureja, lidz no Rigas nepiebrauca paliga 9. pulka parejas vienibas. Ap palaunaga laiku Pupes stacija iebrauca 9. pulka 4 rotas, pulka komandiera, plkv.-ltn. Bolšteina, vadiba. Kopa ar 9. pulku atbrauca ari Jelgavas rota, kas ar lielam grutibam 6. oktobri izbrauca no Jelgavas un kugiti ieradas Riga, kur to piekomandeja 9. pulkam. Mineta rota bija saformeta no brivpratigiem un tagad tani bija ap 135 durkli. Vinu vareja uzskatit par pietiekoši apmacitu. Pupes stacija jau atradas Jurmalas komandanturas komanda apm. 80 cilveku stipruma, no kuriem gan dala nebija apbrunota. Pašlaik no Tornakalna piejaja ari 3. eskadrons (ap 70 zobenu stipruma). Lai varetu ar galveniem spekiem uzbrukt Dzilnas virziena, vispirms vajadzeja nodrošinat labo flangu, atnemot ienaidniekam Priedaini. To uzdeva izpildit Jelgavas rotas komandierim, vltn. Lielam, ar savas rotas pusrotu, pastiprinot vinu vel ar 3. eskadronu un dalu no Jurmalas komandanturas komandas. Komandas otra dala aizgaja uz Varnaskrogu, kur pec baumam pretinieks it ka ari celoties pari Lielupei. Minetas vienibas savu uzdevumu izpildija loti labi : pec isas apšaudišanas Priedaini iztirija un aizdzina ienaidnieku pari Lielupei. Laba krasta tilta gala tagad nostajas Jelgavas pusrota, no tas pa kreisi 3. eskadrons un pie Varnaskroga dala Jurmalas komandanturas komandas. Rezeknes pulka I bataljons, kas bija daudz labak apmacits par II bataljonu un tadel ari ar lielakam kaujas spejam, izgaja caur Pinku muižu uz Dzilnam, un novakare jau sasniedza Dzilnas upiti.

Kad 9. pulka II bataljona vienibas Beberbeku rajona uzzinaja par I bataljona iziešanu no Pupes stacijas, tad ari tas sadušojas un, kopa ar abiem brunotiem automobiliem, saka virzities uz Dzilnam. No Pinku macitaja muižas ienaidnieks satika brunotos auto ar stipru uguni, bet kad tie nepiegrieza tam lielu veribu un turpinaja braukt uz priekšu, apšaudot ari no savas puses muižu ar ložmeteju uguni, ienaidnieks to ilgi neiztureja un atgaja uz tuvakam kapam. Kurzemnieks un rotas palika Pinku macitaja muiža, bet Zemgalietis vel turpinaja kadu kilometru pa celu vajat atejošo ienaidnieku un tikai tumsa atbrauca atpakal uz Dzilnam. Nakti Rezeknes pulka rotas ierikojas Pinku macitaja muižas un Dzilnas rajona, lai pienacigi satiktu pretinieku, ja tas naktu nakts uzbrukuma. Jelgavas pusrotas nodala nakti izgaja uz priekšu izlukošana un atgriezas ar 9 krievu gustekniem (2 virsniekiem), zaudejot tikai divus viegli ievainotus. Ap pusnakti no Dzilnam aizbrauca uz Tornakalnu Zemgalietis, lai tur atvietotu boja gajušo Lacplesi, bet tani vieta nakti ieradas no Tornakalna 8. pulka 11. un 10. rota, ka ari 7. pulka 3. rota un Latgales divizijas inženieru rota. Šodien pretinieks palaida garam izdevigu bridi ar saviem diviem pastiprinatiem bataljoniem sasist Rezeknes pulka II bataljonu, kamer vel nebija piebraukuši pastiprinajumi no Rigas. Vakara jau Dzilnas rajona speku samers bija apmeram vienads, bet kad nakti mums pienaca vel pastiprinajumi, tad ar kajniekiem mes tur bijam jau drusku stipraki. Ta tad pirmas kaujas dienas rezultati musu ienaidnieka puse nebija lieli, nemot vera speku samerus 8. oktobri.