Kaujas 10. novembri.

Laba sparna 9. pulks, noguris iepriekšejo dienu cinas, ar saviem diviem bataljoniem turpinaja aizstavet pozicijas no Dubultu šaurumam lidz Dzilnam. Vakara ienaidnieks izdarija nopietnu uzbrukumu Dubultu šaurumam, bet I bataljons to sekmigi atsita. Diena II bataljona rajona kada krievu nodala naca pa Švarcmuižas celu uz Dzilnam, bet pie Vajadzibam to ar ložmeteju uguni izklidinaja 5. rota. Cenas pusmuižas un Annas muižas virziena šodien II bataljona rotas, kopa ar 3. eskadronu, iesaka cinu ar atejošo ienaidnieku un sanema 2 ložmetejus. Tomer pašu Annas muižu ienema tikai 11. novembri, bet Cenas pusmuižu un Lapsas pat tikai 12. novembri.

Kapt. Aparnieks dabuja uzdevumu ienemt vispirms Jaunzemjus un Purinus, ko vel rita ari izpildija. Izsutitie izluki zinoja, ka Peles ienemtas no apmeram 100—150 cilveku stipras nodalas ar dažiem ložmetejiem. Ari tur musu uzbrukums laimejas, jo kapt. Aparnieks tikai ar dalu no partizaniem uzbruka frontali, bet galveno triecienu deva ienaidnieka labam flangam. Pec isas cinas ienaidnieks aizbega, pametot kaujas lauka vairakus kritušus, 1 smago ložmeteju, 20 šautenu un 1 gustekni. Mes zaudejam 1 kritušu. Ta ka ap šo laiku 8. pulka labais sparns jau veda kauju Skultes rajona, bet izluki un ari vietejie iedzivotaji zinoja, ka Imaku majas atrodas ap 100 vacu jatnieku ar dažiem ložmetejiem un minmetejiem, tad ap plkst. 09,30 partizani saka, Ienaidniekam nemanot, tuvoties Imaku majam un tas ienema siva cina, iegustot 49 zirgus, 7 ložmetejus, 1 minmeteju, 40 šautenu un 5 gusteknus. Ienaidnieks zaudeja 15 kritušus un atkapas uz Mazcenam. Tur tas dabuja no Švarcmuižas pastiprinajumus un atkal iesaka cinu. Tomer, kad kapt. Aparnieks ar savu nodalu pargaja uzbrukuma, ienaidnieks atgaja uz Švarcmuižu un tur noturejas lidz 11. novembra ritam.

Daugavpils pulks 9. novembri nobeidza visus savus sagatavošanas darbus un pulka komandieris deva bataljoniem tadus uzdevumus : I bataljonam, kuru pabalstit brunotam auto Zemgalietim un baterijai, uzbrukt gar Kalnciema šoseju Šampetera un Bierinu muižas virziena ; III bataljonam uzbrukt Skultes muižai un tad talak gar Avam uz Katrinas muižu un Tirinu muižu ; II bataljonam palikt rezerve pie Bukultiem. Agri rita 10. novembri I un III bataljons izgaja no savam naktsgulas vietam caur Pupi uz Bukultiem, kur ie radas plkt. 05,30. Uz turieni pargaja ari pulka štabs.

Ap plkst. 06,00 pirmais iesaka uzbrukumu III bataljons virziena uz Skulti. Mineto rajonu aizstaveja Dzelzsdivizijas kavalerijas pulka eskadroni (Dzelzsdivizijas kavalerijas pulka bija 4 eskadroni un 1 ritenbrauceju rota.) ar vairakiem smagiem ložmetejiem. Pec ilgakas apšaudišanas ienaidnieku izdzina no Skultes un tuvakam majam. Mes tur zaudejam 1 kritušu un 1 ievainotu, bet ienaidnieks pameta kaujas lauka 2 vieglos ložmetejus un vairakus kritušus. Tagad III bataljons pagaidam savu talako uzbrukumu partrauca lidz I bataljona pienakšanai. Vienigi 10. rotas pusrota, nakdama no Puriniem, turpinaja vajat ienaidnieku, kas atgaja uz Avam. Ienaidnieka artilerija saka apšaudit Skultes rajonu, bet bez redzamiem panakumiem. Kad I bataljona labais sparns iznaca uz Kalnciema šosejas, III bataljona rotas devas uz Avam, kuras sasniedza ap pusdienas laiku un tur, ka ari pie Ekiem, novietojas pozicijas, lai nogaiditu notikumu gaitu pa kreisi un pa labi. Tani laika 10. rotas pusrota pec isas kaujas ienema Bridakus un novakare ta iesaka jau cinu pie Švarcmuižas. Ta ka kapt. Aparnieka nodala nevareja salauzt ienaidnieka pretošanos pie Švarcmuižas, 8. pulka komandieris ap palaunaga laiku paveleja III bataljona komandierim piepalidzet partizaniem, bet ar saviem galveniem spekiem virzities uz Katrinas muižu.. Ta ka III bataljona komandierim, vltn. Keleram, tani laika nebija noteiktu zinu par pulka parejo bataljonu darbibu un panakumiem, tad tas neuzdrošinajas jau vakara kresla virzities talak uz Katrinas muižu, ka to paveleja pulka komandieris, bet palika Avu-Eku-Bridaku rajona, izsutot vienigi 10. rotu uz Švarcmuižu paliga partizaniem. Tomer Švarcmuižu ari nakti ienemt neizdevas, jo to aizstaveja diezgan stipra krievu virsnieku nodala. Pirmais bataljons iesaka savu uzbrukumu no Bukultiem drusku velak par III bataljonu un pirma laika tirija no ienaidnieka atseviškas lauku majas uz austrumiem no Bukultiem. Ienaidnieks ilgaku laiku aizstaveja mežu, kas ziemelos no Skultes. Tur musu uzbrukumu novilcinaja plašais atklatais laukums. Kad III bataljons ienema Skulti, tad ar to atviegloja ari I bataljona uzbrukumu minetam mežam un tagad to viegli ienema. Tomer I bataljona talako virzišanos uz Šampetera pusi ienaidnieka 3. pulka vienibas uz ilgaku laiku aptureja, jo starp mežu un Šampeteri atradas plašas purvainas plavas, kuras apšaudija ienaidnieka artilerija un ložmeteji; ari Sabiedroto flotes šavini tur krita liela vairuma. Tagad I bataljona komandieris ludza paligspekus un ari Zemgalieša piepalidzibu. Slikto celu del Zemgalietim vajadzeja braukt caur Dzilnam un Beberbekiem. Uzbrukumam attistoties, 8. pulka komandieris vel agri priekšpusdiena paveleja II bataljonam pievirzities tuvak I bataljonam. Tani laika I bataljons turpinaja uzbrukumu pa abam pusem Kalnciema šosejai. Piebrauca paliga ari Zemgalietis, 8. rotas pavadiba. Tagad ar kopejiem spekiem musu rotas ap pusdienas laiku sasniedza vecos krievu ierakumus Šampetera rietumu nomale. Tur ienaidnieks vel nikni pretojas un galigi izdzit to no vina ierakumiem neizdevas. Par nelaimi ari Zemgalietis dabuja dažus bojajumus un uz kadu laiku tas nevareja palidzet musu vienibam. Kad isi pec pusdienas pienaca I bataljonam paliga 5. un 8. rota, kopa ar izlaboto Zemgalieti, uzbrukums atjaunojas ar vel lielaku sparu, un ta ka tani laika no ziemeliem uzbruka ari 6. pulka vienibas, tad ap plkst 14,30 Šampetera muižu ienema. Attistot panakumus, 3., 2. un 8. rota ienema Šampetera dienvidu dalu; pa labi no šosejas darbojas 5. rota, bet 1. rota virzas uz Petrinciemu. Ienaidnieka pienakušas rezerves pargaja pretuzbrukuma pret pastiprinata I bataljona labo sparnu, bet 1. un 5. rota to atsita un ienaidnieks atgaja liela nekartiba, atstajot kaujas lauka 16 kritušus, 1 smago un 2 vieglos ložmetejus. Pec tam 1. rota gaja pakal atejošam ienaidniekam uz Bierinu muižu, bet parejas rotas pa Kalnciema šoseju un blakus ielam — uz Zasulauku, kur darbojas ari 6. pulka rotas. Bija jau iestajusies tumsa un tadel lielaka dala no rotam neietureja doto virzienu, kas izsauca zinamu jucekli un apgrutinaja vadibu. Zemgalietim, 8. rotas apsardziba, vajadzeja aizbraukt lidz Kalnciema un Ventspils ielas krustojumam, bet tumsa novirzijas stipri pa kreisi. Tadel ienaidnieka neliela nodala. nokluva pat I bataljona aizmugure, kur to pa dalai sagustija, pa dalai izklidinaja 6. un 4. rota, sanemot ari 2 ložmetejus. Virzoties pa Ventspils ielu, 2. un 3. rota pargaja dzelzcelu un sasniedza pilsetas otro slimnicu, kur kadu laiku apšaudijas ar atejošu ienaidnieka nodalu un atnema dažus vezumus, ka ari lauka virtuves. Drusku velak šini rajona ienaidnieks ar brunota auto palidzibu pargaja pretuzbrukuma, bet 3. rota ar uguni to atsita, zaudejot kritušo starpa ari 1 virsnieku. Pirma bataljona laba sparna 1. rota ap pusnakti pienaca tuvu Jelgavas šosejai, kur apšaudija atejošu ienaidnieka kolonnu un pec tam atgriezas uz Bieriniem, kur pulcejas I bataljona rotas. Tur pat tuvuma novietojas ari 5. un 6. rota, bet 7. rota — aiz tam rezerve. Saskaru uzturešanai ar ienaidnieku izsutija patrulas, pie kam 6. rotas patrula nogaja lidz Sudiniem, nesatikusi nekur vairs ienaidnieka. Vienigi jau 11. novembri pret gaismu 6. rotas rajona paradijas atejoša ienaidnieka kolonna, kuru musu rota izklidinaja ar ložmeteju un šautenu uguni. Ienaidnieks atstaja kaujas lauka 3 kritušus, 3 smagos un 1 vieglo ložmeteju. Nakti 8. pulka štabs pargaja uz Skulti un kad 11. novembra rita agruma ienaca zinas par ienaidnieka aiziešanu ari no Švarcmuižas, pulka komandieris paveleja III bataljonam ienemt pozicijas no Sudmalkalna lidz Kampam, II bataljonam ienemt Katrinas muižu, bet I bataljonam — no Tirinu muižas lidz Jelgavas šosejas un dzelzcela krustojumam. To ari bataljoni 11. novembra priekšpusdiena, visuma, izpildija. Ap to laiku no 8. pulka pa labi, Mazcenas, atradas kapt. Aparnieka nodala, bet pa kreisi no Jelgavas šosejas — 6. pulka vienibas.

Rigas pulks iesaka uzbrukumu 10. novembri agri priekšpusdiena, kad pa labi 8. pulks. bija pievirzijies jau tuvak. Uzbrukumam sakoties, 6. pulka vienibas atradas šada stavokli: II bataljons pozicijas gar dzelzcelu ar fronti uz dienvidiem; III bataljons ar fronti uz dienvidaustrumiem ienema Anninu muižas rietumu galu no dzelzcela lidz Slokas ielai ; pulka rezerve atradas 7. rota Dames muiža un 9. rota Dzeltenkroga, bet I bataljons — divizijas rezerve. Seviški gruti nacas uzbrukt II bataljonam no Zolitudes stacijas rajona pari rikšotaju laukumam un purvainam plavam uz Šampeteri. Ienaidnieks visu laukumu stipri apšaudija ar artilerijas un ložmeteju uguni. Musu 2 haubices nevareja pietiekoša mera palidzet. Tadel ari 5. un 8. rotas pirmais uzbrukums nelaimejas. Seviški stipri cieta 5. rota. Bataljona komandieris tagad ievirzija kauja ari 6. rotu, ar uzdevumu apnemt Šampeteri no rietumiem. Lai atjaunotu uzbrukumu, plkv. Apinis nolema pastiprinat II bataljonu vel ar pulka rezervi un tadel paveleja III bataljona komandierim ar 7. un 9. rotu pastiprinat II bataljona labo sparnu un visada zina ienemt Šampetera muižu. Tagad uzbrukums laimejas un ap plkst. 14,30 ielauzas Šampetera muiža. Ienaidnieka vienibas neielaidas durklu cina un nekartiba atkapas. Vajajot atejošo ienaidnieku pa Kandavas ielu, 9. rota jau ap palaunaga laiku ienema Zasulauka staciju un to ari notureja. Driz vien tur pienaca ari 8. rota, kura novietojas pa kreisi gar dzelzcelu. Rigas pulka II bataljona rotas vakara ilgaku laiku cinijas pie Martina kapiem. (Tie atrodas Kalnciema un Ventspils ielas krustojuma tuvuma.) Pa to laiku ari 6. pulka štabs bija pargajis, kopa ar 12. rotu, uz Šampetera muižu. Lai pastiprinatu Rigas pulku, Latgales divizijas komandieris pecpusdiena atdeva pulka riciba ari I bataljonu. Tagad bija iespejams saformet atkal jaunu pulka rezervi no 3 rotam, (1., 5. un instruktoru rota.) jo 12. rota bija jau aizgajusi paliga II bataljonam. Pec Šampetera ienemšanas, iesaka uzbrukumu ari 10. un 11. rota, lai tada karta nodrošinatu pulka kreiso flangu. Ap palaunaga laiku 11. rota jau ienema Dzegužkalna staciju un turpinaja virzities pa Kandavas un Kalnciema ielu uz tiltu pusi. Sasniedzot kugišu piestatni, 11. rotu tur stipri apšaudija un ta bija spiesta atiet uz Dzegužkalnu, kur pienaca paliga 3. rota. Sakuma ari 10. rota viegli spieda atpakal ienaidnieku un pargaja Bolderajas dzelzcelu pa kreisi no 11. rotas. Virzoties talak uz Daugavas pusi, pat sanema 2 lielgabalus, bet tos atkal zaudeja, kad Baltenlandes bataljona vienibas pargaja pretuzbrukuma. Par laimi ista laika tur ieradas no Zasulauka stacijas III bataljona komandieris, kas stipri cietušas un sajauktas rotas saveda kartiba. Tani laika pa kreisi, gar Slokas ietu, bija iesakušas uzbrukumu 2. un 4. rota. Apejot, tas diezgan viegli ienema Muškes lampu fabriku un pec tam vakara ienema ari Nordeku staciju. Tomer 6. pulka kreisa sparna rotu stavoklis atvieglojas tikai tad, kad vakara iesaka uzbrukumu ari 7. pulks. Saskana ar uzdevumu, Siguldas pulks 10. novembra diena veda pastiprinatu uguns kauju, lai sava fronte saistitu ienaidnieka lielakus spekus. Ari Sabiedroto kugu artilerija vinam piepalidzeja. Kad noskaidrojas 8. un 6. pulka panakumi, jau vakara kresla iesaka uzbrukumu ari siguldieši. Pulka kreisa sparna 4. rota, pabalstita no musu apbrunotiem kugišiem, ap plkst. 20,00 ienema viegli Cementu fabriku un tad savienojas ar I bataljona rotam, kuras bija ienemušas jau Lielo muižu. Ap to laiku Balto muižu ienema 12. rota, kurai no Kalniniem pienaca paliga 9. rota. Pulka laba sparna II bataljons Jaunas muižas (Bites) rajona sagatavoja savu uzbrukumu ar stipru minmeteju uguni un pec tam samera viegli spieda atpakal ienaidnieka arjergardus pa Slokas un Pulka ielu lidz iepretim Kipsalas dienvidu galam. Tur ienaidnieks ar vairakiem ložmetejiem ilgaku laiku nikni pretojas. Pec nopietnas cinas tomer II un I bataljona rotas ienaidnieku aizdzina un sanema 4 ložmetejus. Pedejo nopietno pretošanos 7. -pulks satika netalu no tagadeja pontonu tilta gala. Tur vel savas pozicijas atradas Lutca ložmeteju bataljona rotas un tas stipri apšaudija 7. pulka priekšejo 5. rotu. Lai, neciestu veltigus zaudejumus, viss 7. pulks apgaja pa labi Uzvaras laukumu un pret gaismu sasniedza jau Tornakalna stacijas rajonu, kur norisinajas vel nelielas sadursmes ar atejošam ienaidnieka nodalam.

Nakti ari 6. pulka rotas ielu cinas virzijas leni uz priekšu. Ienaidnieka galvena pretošanas linija gan bija ielauzta jau velu vakara un ari vina galvenie speki jau steidzas Jelgavas šosejas virziena, bet vina nelielie arjergardi vel nikni pretojas. Tie izmantoja galvena karta ielu krustojumus, kur ar ložmeteju uguni aiztureja uz ilgaku laiku musu priekšejas rotas. Nakts tumsa musu vienibas bija sajaukušas un vadit kauju tagad vairs nebija iespejams ne tikai pulka komandierim, bet ari bataljonu komandieriem. Tagad viss atkarajas no rotu un vadu komandieru energijas, drosmes un iniciativas. Pret gaismu 11. novembri 6. pulka 7. rota jau sasniedza Šmita ellas fabriku. Driz tur ieradas ari II bataljona parejas rotas un rita ari pulka komandieris ar štabu un parejam vienibam. Lai nezaudetu saskarus ar ienaidnieku, vel priekšpusdiena izgaja pa Jelgavas šoseju 5., 6. un 8. rota. Vinas bez pretošanas sasniedza šosejas un dzelzcela krustojumu, kur ienema pozicijas pa kreisi no šosejas.

Lai palidzetu uzbrukošiem pulkiem Daugavas kreisa krasta, ari no Daugavas laba krasta 10. novembri visu dienu stipri apšaudija ienaidnieka pozicijas un seviški Tornakalnu. Izcili darbojas talšaveja baterija, kura apšaudija ienaidnieka aizmuguri lidz pat Tirinu muižai, traucedama ar to liela mera ienaidnieka transportu kustibas un karaspeka pargrupešanu. Lidz vakaram vina izšava visus šavinu krajumus.

Ari musu 2 lidmašinas nenogurstoši darbojas gan izlukodamas un noverodamas, gan traucejot un izsaucot apjukumu ienaidnieka aizmugure, nometot tur bumbas. Vakara Dienvidu frontes pavelnieks deva rikojumu Kara skolai, Studentu bataljonam un Cesu pulkam pariet Daugavu un palidzet Latgales divizijai galigi salauzt ienaidnieka pretošanos. Kara skolas patrulu atkartotie meginajumi nakti pariet tiltus neizdevas, jo otra puse vel lidz 11. novembra mazai gaisminai savas vecas pozicijas siksti aizstaveja Lutca bataljona 1. un 3. ložmeteju rota. Studentu bataljons, pastiprinats ar Vidzemes divizijas inženieru rotu, nakti sakartojas Zaku sala un no turienes uzbruka Lucavas salai, ko aizstaveja Bertolda bataljona kreisais sparns. Inženieru rota tumsa, kludas del, uema virzienu parak pa labi, nokluva ložmeteju uguni no tiltu galu puses un cieta smagus zaudejumus. (5 krituši un 29 ievainoti.) Studentu bataljons ar, samera, maziem zaudejumiem (8 ievainoti) lidz gaismai iztirija Lucavas salu,. ieguva 2 ložmetejus un rita jau ienema ari Bišu muižu. Kad bataljonam pienaca pastiprinajumi un talak pa kreisi Daugavu pargaja ari 5. pulka labais sparns, tad agri priekšpusdiena ienema ari Ziepniekkalnu. Ta ka 11. novembri pret gaismu gaidija ierodamies ar vilcienu no Ikškiles 4. pulka 3 rotas frontes rezerve, tad vel nakti aizsutija paliga Studentu bataljonam visas sikas vienibas: pec pusnakts aizsutija 1 minmeteju, tad 5. pulka 10. rotu un driz pec tam ari virspavelnieka štaba komandanta komandu. Pret gaismu pienaca no Kundzinu salas artilerijas rezerves nodala (ap 30 cilveku) un beidzot no Krasta stacijas ari 6. pulka apvienota rota.

Cesu pulks Daugavas forsešanu iesaka sava centra vel pusnaktij, bet 2. un 4. rotas meginajumi pariet Daugavu pie Mazjumpravas un 6. rotas — pie Plavniekiem nelaimejas, jo no otra krasta tas satika ar stipru ložmeteju uguni. Labak gaja pulka abos sparnos. No Doles salas d. a. gala un Salaspils rajona pargaja Daugavu un jau ap pusnakti 1. rota ienema Klangus, bet 3. un 5. rota pie Berzmentes satika nopietnu pretošanos un kad ienaidnieka 2. pulka vienibas pargaja pretuzbrukuma, tad musu 3 rotas atgaja izejas pozicijas. Pulka laba sparna 10. rota vel priekš pusnakts aizdzina ienaidnieka priekšgrupas no Zala sekla. Kad pa labi Studentu bataljons iztirija Lucavas salu un pienaca paliga 9. rota, tad agri rita abas rotas parskreja Daugavu, aizdzina ienaidnieku un ieguva 2 ložmetejus. Velak pienaca vel 11. un 12. rota un tad III bataljons ienema pozicijas pa kreisi no Studentu bataljona lidz Katlakalnam. Pateicoties III bataljona panakumiem, tagad bija iespejams ari 6. rotai ienemt Plavniekus, bet drusku velak 7. rota ienema Kekavu. Beidzot, ari pulka kreisa sparna agri priekšpusdiena 1„ 3. 5., 8. un velosipedistu rota pargaja Daugavu un ienema ka Berzmenti, ta ari Kalna muižu. Visa Cesu pulka fronte tagad Dzelzs divizijas 2. pulka vienibas atgaja liela steiga Plakaniešu virziena.

Kara skolas patrulas 11. novembri maza gaismina noskaidroja, ka ienaidnieks atstajis tiltu galus un tadel Kara skolas abas rotas nekavejoties pargaja kreisa krasta, kur pagaidam palika rezerve. Driz tur ieradas ari 4. pulka 3 rotas, kuras iebrauca Riga 11. novembra rita.

Ienaidnieka speku darbibu 10. un 11. novembri mums nav iespejams pietiekoši siki attelot, jo Kara ministrijas arhiva atrodas tikai cetras vina operativas paveles, no kuram viena dota 10. novembra rita, otra nakti uz 11. novembri un parejas jau 11. novembri. Sava 10. novembra pavele Bermonts-Avalovs pazinoja, ka musu speki atodas Bukultu-Beberbeku-Strelu rajona ar noluku apiet Dzelsdivizijas kreiso sparnu. Ziemelu iecirkni musejie izturoties pasivi, ienemot ar nelieliem spekiem Dubultu šaurumu un Salas macitaja muižu. Talak Bermonts pazinoja, ka vinš nolemis sakaut musu spekus, kuri grib apiet Dzelzsdivizijas kreiso sparnu un tadel pavel pulkvedim Peseckim nekavejoties saformet apvienotu nodalu no visiem virsniekiem un kareivjiem, kuri atrodas Jelgava un neietilpst jau saformetas vienibas. Minetai nodalai smagos automobilos un ar vilcienu sapulceties 10. novembri plkst. 21,00 Baložu stacijas rajona, no kurienes tad pariet uz Švarcmuižas rajonu. Plkv. Potockim uznemties vadibu par sava korpusa dalam, kas atrodas uz austrumiem no Slokas, bet artileriju, kura atrodas ziemelos no Kalnciema, aizsutit Bodes bataljona riciba Dzilnas virziena. Šis operacijas laika majora Bišofa riciba tiek atdotas ari plkv. Pesecka un Potocka nodalas, lai ar kopejiem spekiem sasistu pretinieku, kas apdraud Dzelzsdivizijas kreiso sparnu un flangu. Bermonta speku sadalijums kauja 10. novembri bija apmeram tads, ka paradits 10. shema.

Laikam majors Bišofs velu vakara 10. novembri vairs labi neparzinaja frontes patieso stavokli un nezinaja, ka musu vienibas jau tik dzili ielauzušas Zasulauka un Petrinciema. Ka citadi lai izskaidro Dzelzs divizijas paveli 10. novembri velu vakara. Mineta pavele uzdots Dzelzsdivizijas karaspeka vienibam visada zina noturet liniju no Kipsalas dienvidu gala gar Zasulauka staciju, Petrinciema ziemelrietumu galu un Sudinu majam lidz Švarcmuižai. Uz austrumiem no Bolderajas dzelzcela darboties 1. pulkam, kura riciba ari Baltenlandes bataljons, bet uz rietumiem — 3. pulkam, kura riciba ari Jegeru bataljons. Nakti vajadzeja sapulceties Petrinciema un Sudinu rajona trieciena grupai, kura ietilpa tikko diena pienakuša svaiga Rosbacha nodala (Rosbacha nodala bija apm. pastiprinata bataljona stipruma. Vina skaitijas 32 virsnieki un 960 instruktorus-kareivju, 3 lauka lielgabali, 2 vieglas haubices, 26 smagie un 28 vieglie ložmeteji, 7 minmeteji un 6 ugunsmeteji.) un 2 baterijas, bet Bertolda bataljona divam strelnieku un 1 ložmeteju rotai nodrošinat nodalas kreiso flangu, virzoties caur Tirinu muižu. Trieciena grupai but gataviba sakt uzbrukumu 11. novembri plkst. 06,30 caur Šampetera muižu virziena uz Dames muižu. Kellera korpusam uzbrukt tani paša laika 3 kolonnas: 1) caur Dzilnam un Pinku muižu uz Pupes staciju; 2) caur Varkalkrogu un 3) caur Majoriem uz Bulliem. Krievu virsnieku nodalai nodrošinat Švarcmuižas rajonu. Uzbrukuma merkis — izklidinat pretinieku, kas atrodas Daugavas kreisa krasta. Laikam drizuma majors Bišofs uzzinaja pareizo frontes stavokli, jo otra pavele, kura rakstita 11 . novembri plkst. 02,00, vinš paveleja pastiprinatai Dzelzs divizijai atiet uz Olaines pozicijam, bet Rosbacha nodalai palikt arjergarda pie Tirinu muižas un segt atiešanu.

11. novembra rita Rigas Pardaugava bija atbrivota. Kad visa Riga baznicu zvani saka paust musu uzvaru, laužu gaviles un manifestacijas negribeja rimties. Ministru Prezidents Ulmanis izteica valdibas pateicibu armijas virspavelniekam, pulkvedim Balodim, Vidzemes divizijas komandierim, pulkvedim Penikim un Latgales divizijas komandierim, pulkvedim Berkim, ka ari armijas visiem karaviriem. Kaujas no 3. lidz 11. novembrim mes sanemam bagatigas trofejas: 10 lielgabalu, vairak desmitus ložmetejus, dažus minmetejus un liela vairuma visada veida municiju, ka ari sakaru lidzeklus.

Novembra cinas ar Bermonta spekiem no musu armijas prasija lielus upurus. Ta, piemeram, musu divi visvairak cietušie pulki zaudeja:

Rigas pulks kritušus 3 virsniekus un 34 instruktorus-kareivjus, ievainotos 9 virsniekus un 284 instruktorus-kareivjus. Daugavpils pulks kritušus 6 virsniekus un 31 instruktoru-kareivi, ievainotus. 8 virsniekus un 162 instruktorus-kareivjus, pazudušus - 15 instr.-kareivjus. Pat Kara skola pie tiltiem zaudeja kritušus 2 kadetus, ievainotus 9 kadetus un 1 virsnieku.

Speku samers. Ja neskaitisim 4. Valmieras pulka I bataljonu, kas, kopa ar 2. eskadronu, atradas pret Vacu legiona kreiso sparnu un pie tam vel parak talu no Rigas rajona, tad musu speki no Ikškiles lidz Dubultiem, kopa ar inženieru rotam, bija 18 bataljonu, 1 eskadrons un 31 lielgabals. Ienaidniekam no Baldones lidz Slok.ai bija pastiprinata Dzelzsdivizija 13 1/2 bataljona, 38 vieglie (Šini skaita ari Jegeru bataljona 2 lielgabali.) un 6 smagie lielgabali, ka ari 4 eskadroni. Bez tam izškiriga kaujas diena, 10. novembri, Dzelzdiviziju pastiprinaja vel ar Baltenlandes bataljonu un 2 baterijam. Pecpusdiena pienaca ari svaiga Rosbacha nodala, kopa ar 2 baterijam. Ta tad vacu vienibas kopa bija 16 bataljonu. Pret musu 9. pulku un 8. pulka pašu labo sparnu darbojas ,krievu vienibas un p.-1. Bodes papildu bataljons, kopa 4 1/2 bataljona, 1 eskadrons un 5 lielgabali, bet, kopa ar pastiprinato Dzelzs diviziju, ienaidniekam bija 20 1/2 bataljona, 5 eskadroni, 57 vieglie un 8 smagie lielgabali. Pielaižams, ka ienaidnieka bataljoni nebija pilna sastava un karotaju skaits tanis bija varbut pat mazaks par musejo. Tomer ta ka ienaidnieka bataljonos ložmeteju un minmeteju skaits bija daudz lielaks, noteikti var sacit, ka ienaidnieka bataljona uguns speks bija lielaks par musejo. Tadel ari galvenais iemesls musu uzvarai bija ne musu parspeks, bet musu vadibas parakums un musu karaspeka augsta morale, kas atlava vadibai pienemt diezgan riskantus lemumus, budamai parlieciba, ka karaspeks tos veiks, un tos ari tas godam veica.