Jelgavas un Zemgales atbrivošana.
(shemu 14.)

Pec Tornakalna atbrivošanas, musu pulki 11. novembri vel pavirzijas dažas vietas uz priekšu un vakara ienema šadas pozicijas: 9. Rezeknes pulks, kopa ar 3. eskadronu, no Vecdubultiem gar Varkalkrogu un Dzilnam lidz Peles majam. Talak pa kreisi 8. Daugavpils pulks no Sudmalkalna gar Kampam un Katrinas muižu lidz Tirinu muižai. Aparnieka partizanu nodala Mazcenas. 7. Siguldas pulks Latgales divizijas rezerve Tornakalna. Vidzemes divizijas pulki atradas pa kreisi no Jelgavas šosejas : 6. Rigas pulka II bataljons no šosejas un dzelzcela krustojuma lidz celu krustojumam dienvidos no Ebelmuižas, bet I un III bataljons pulka rezerve Šmita ellasfabrika. 5. Cesu pulka III bataljons un 1/2 I bataljona no Ebelmuižas lidz Ramas muižai, bet II bataljons un 1/2 I bataljona Plavnieku un Kekavas rajona. 4. Valmieras pulks uz savu iniciativu ar galveniem spekiem pargaja pie Ikškiles Daugavu un vakara atradas pozicijas no Kalna muižas gar Mercendarbi lidz Ogrei, bet 2. eskadrons un I bataljons talak pa Daugavas labo krastu lidz Vinkelmana muižai. Divizijas rezerve Studentu bataljons pie Bišu muižas, Kara skola pie tiltu galiem un tur ari 4. pulka 3 rotas. Vakara divizijas komandieris pastiprinaja Rigas pulku ar Studentu bataljonu, valmieriešu 3 rotam un paveleja pastiprinatam Rigas pulkam ienemt pozicijas no Sturišiem lidz Titurgas ezeram, bet 5. Cesu pulkam — no Titurgas ezera gar Vaverem lidz Kekavai. Virspavelnieka riciba Riga atradas 2 brunotie vilcieni un 1 brunotais auto.

Jaunjelgavas rajona 3. pulka III bataljons rita agruma atsita Jenas bataljona uzbrukumu. Jelgavas pulka pastiprinatais I bataljons vel atradas aiz Lauces upes un pie Sunakstes muižas, bet pulka izluku bataljons (2 rotas) — Erberge. Leitnanta Brodera bataljons — Daugavas laba krasta pa abam pusem Jaunjelgavai.

Bermonta spekiem, saskana ar Dzelzsdivizijas komandiera 11. novembra paveli, vajadzeja ta pargrupeties: Rosbacha nodalai ienemt arjergarda pozicijas uz dienvidiem no Tirinu muižas un kad divizijas visi speki bus atkapušies, tad atiet uz Jelgavu rezerve; 2. pulkam, kura riciba bez 3 vieglam baterijam tiek atdota ari divizijas smaga artilerija (2 smagas haubices un 3 smagie lielgabali.) un krievu virsnieku nodala, ienemt un aizstavet pozicijas aiz Misas no Plakaniešiem lidz Jelgavas šosejai un talak pa kreisi lidz lielam purvam (Letten Bruch). Baltenlandes -bataljonam novietoties Zoslenu un Magazinas muižas rajona. 1. -pulkam, kopa ar Lutca ložmeteju bataljonu, ienemt pozicijas gar Iecavas upi no šosejas lidz Ozolu muižai (Paulsgnade) ; 3. pulkam un pionieru bataljonam novietoties rajona dienvidos no Celmu majam, Jegeru bataljonam — Tetelminde, bet Stevera artilerijas pulka 2 baterijam — Katrines muiža. Divizijas rezerve Jelgava un Meijas muiža palikt kavalerijas pulkam. Grafa Kellera korpusam atiet uz Valgunti, Kalnciemu un Sloku.

Vacu legiona Veikmana pulkam un Gotces grupai (Jenas un Badenes bataljons, ka ari Medema nodala.) sapulceties vel 11 . novembri Lieliecavas un Misas muižas rajona. Tomer -Vacu legiona vienibas to nebija spejigas izpildit tik isa laika un 11 . -novembra vakara faktiski atradas šadas vietas : Veikmana pulka II bataljons ar 2 baterijam un 1 eskadronu Lieliecavas rajona, pie kam vina priekšgrupas apsargaja Misas upes tiltus, bet I bataljons pie Vecmuižas un Birzgales. Jenas bataljons, kopa ar krievu _Adamovica grupu, — vecas pozicijas pie Jaunjelgavas, Dzeniem un Girupniekiem ; Badenes bataljona viena dala — pie Skaistkalnes un otra — pie Bauskas, bet nelielas nodalas — pie Salatiem Lietuva. Vacu legiona Brandisa pulks, kopa ar Stevera artilerijas pulka 2 baterijam, — Lietuva pie Radziviliškiem, bet Petersdorfa nodala - pie Kuršeniem.

Ari Bermonts 11. novembri deva savu paveli, saskana ar kuru Kellera korpusa spekiem vajadzeja pargrupeties, lai ienemtu šadu stavokli: 1) plkv. Kupcinska grupai, (Kupcinska grupa ietilpa 2. plastuuu pulka 4. rota, plkv.-ltn. Snežkova rota, kapt. Viskrebenceva rota, no 1. baterijas 2 haubices un armijas komandiera konvoja eskadrons.) 1 bataljona, 1/2 baterijas un 1/2 eskadrona stipruma, novietoties Lielupes laba krasta un aizstavet Klives un Valguntes muižas rajonus ; 2) plkv.-ltn. Bodes grupai, (Bodes grupa ietilpa 2. papildu bataljons, 2. plastunu pulka austriešu rota un no 1. baterijas 2 haubices.) 1 1/4 bataljona un 1/2 baterijas stipruma, aizstavet Blodnieku rajonu, sedzot ar to Kalnciema virzienu; plkv.-ltn. Dudara grupai, (Dudara grupa ietilpa 1. plastunu pulka I bataljons, plkv.-ltn. Zelicka rota, Ašechmanova baterijas 2 lielgabali un Zalcvedeles ložmeteju komanda.) 1 1/4 bataljona, 1/2 baterijas un 1 ložmeteju komandas stipruma, aizstavet Slokas rajonu; 4) korpusa rezerve (Korpusa rezerve plkv.-ltn. Trusova 7. baterijas rota, armijas štaba komandanta komanda, minmeteju rota un 2 smagie lielgabali.) Jelgava — 3 rotas un 1/2 baterija; 5) plkv. Adamovica grupai no Jaunjelgavas rajona nekavejoties pievienoties Kellera korpusam. 6) Ari Litkenhauzena bataljonam (III/1. pl. p.) pievienoties korpusa galveniem spekiem, bet 2. plastunu pulka I bataljonam, Ašechmanova 1/2 baterijai un 1 jatnieku vadam palikt Talsu-Tukuma rajona. 7) Virgolica korpusa dalam (6 rotas, 3 mazi eskadrons un 2 baterijas pa 2 lielgabaliem.) izvirzities no Šaulu rajona uz Taurkalnes-Barbeles-Skaistkalnes rajonu, lai segtu celus uz Bausku. 8) Pionieru rotai un cokkes nodalai no Jelgavas parbraukt uz Liepajas rajonu pie Pleves grupas, lai tur pec Liepajas ienemšanas izpilditu sardžu dienestu.

Latvijas armijas vadibai tagad vajadzeja izškirties, ko talak darit: a) vai nekavejoties doties pakal sasistam ienaidniekam, nedodot tam iespeju sakartoties un noorganizet aizstavešanai vecas vacu pozicijas aiz Misas, lai tada karta varetu atrak ienemt Jelgavu, jeb b) dot musu nogurušiem pulkiem nepieciešamo atputu, papildinat izlietoto municiju, apmainit sabojatos ierocus ar derigiem un palielinat smago ložmeteju un lielgabalu skaitu no anglu pedeja sutijuma un tad iesakt sistematisku uzbrukumu, virzoties vispirms ar abiem sparniem un pieturot centru šosejas rajona. Ar pedejo uzbrukuma veidu bija, cerams, ka uzvara bus pilnigaka un vieglaka. Lai vel vairak apdraudetu ne tikai ienaidnieka labo flangu, bet pat vina aizmuguri, Kurzemes divizijas grupu, pastiprinot to vel ar 1. pulka 1 bataljonu, virzit no Jaunjelgavas rajona uz Bausku un talak uz Meiteni. Armijas vadiba izškiras par sistematisko uzbrukumu, jo iesakt nekavejoties uzbrukumu gar Jelgavas šoseju bija diezgan riskanti: uzbrukuma vareja piedalities tikai tie speki, kuri pašlaik atradas šosejas tuvuma, t. i. tie paši pulki, kuri 10. novembri cinijas Tornakalna, ta tad noguruši un cietuši pravus zaudejumus. Bez tam vajadzeja rekinaties ar to, ka izdzit ienaidnieku no vecam vacu Misas pozicijam nebus viegli, jo musu, samera, maza artilerija nebus spejiga ne tikai sagraut vecos vacu ierakumus, bet pat iztirit ejas stieplu aizžogojumos. Un gadijuma, ja pat izdotos uzbrukums, tad mes vienkarši tikai atspiestam ienaidnieku lidz nakošam pozicijam aiz Iecavas upes. Ta tad tads uzbrukums mums nebija pienemams. Tadel armijas vadiba paveleja, lai karaspeka vienibas pagaidam paliek ienemtas vietas un tur nocietinajas lidz uzbrukuma sakumam, un nokarto savu aizmuguri. Pašlaik ari zinas par ienaidnieka spekiem mums bija niecigas un nezinajam, kur isti atrodas vina galvenie speki un ko tie doma darit.

12. novembri Latgales divizijas komandieris paveleja 9. pulkam nocietinat savas pozicijas linija Vecdubulti-Cenas pusmuiža-Peles un izsutit 3. eskadronu Kalnciema virziena. 8. Pulkam nostiprinaties linija Vilcini-Katrinas muiža, ienemot ar 1 rotu celu krustojumu pie Franciem, un izsutit izlukošanu uz Grenamuižu. Siguldas pulkam pariet divizijas rezerve uz Beberbekiem un Pinku muižu.

Vidzemes divizijas komandieris paveleja Rigas pulkam turpinat nostiprinaties savas pozicijas un vest izlukošanu lidz Olaines muižai un Plakaniešiem. Cesu pulkam atstat savu labo sparnu pozicijas no Titurgas ezera lidz Vaverem, bet pulka parejos spekus sapulcet Kekavas rajona un vest pastiprinatu izlukošanu lidz Plakaniešiem un Misas muižai. Valmieras pulka galveniem spekiem ienemt Baldones rajonu, bet kreisam sparnam sapulceties Birzgales-Aurmanu rajona un vest izlukošanu lidz Vecmuižai.

Musu jaunsaformetais III brunotais vilciens šodien aizbrauca lidz Olaines stacijai, (Talak musu brunotie vilcieni nevareja braukt, jo krievu platuma sliedes bija tikai lidz Olaines stacijai.) kur apšaudijas ar ienaidnieka brunoto vilcienu un piespieda to aizbraukt Jelgavas virziena. Rigas pulka izluki noskaidroja, ka lidz Olaines-Plakaniešu linijai ienaidnieka nav, bet ka tas vel ienem vecas vacu pozicijas aiz Misas. Cesu pulka izluki saduras ar ienaidnieku pie Plakaniešiem un uz Bauskas lielcela pie Briedem, kur tas paspeja nodedzinat Misas tiltu. Valmieras pulka galvenie speki šodien ienema Baldoni, kur ieguva sašautu lidmašinu, un virzoties talak, I1 bataljona rotas vakara ienema Misas tiltu pie Sturu majam, atnema ienaidniekam 1 smago ložmeteju un nodzesa aizdedzinato tiltu, bet III bataljona 9. un 10. rota palika pa labi iepakal. Rotmistra Goldfelda-Zeltina eskadrons šodien pie Ogres pargaja Daugavu un tad, strauji virzoties uz priekšu, ap pusnakti sasniedza Vecmuiža un staciju, kur parsteidza Veikmana pulka 1 bataljona dažas vienibas, kas nekartiba aizbega. Valmieriešu I bataljona 3 rotas sava iecirkni saka laivinas celties pari Daugavai, bet kreisa sparna vacieši to izjauca ar pretuzbrukumiem. Tomer bataljona galvenie speki paspeja parcelties un nakti sapulcejas iepretim Lielvardei. Lai pastiprinatu Valmieras pulku, vakara divizijas komandieris paveleja 6. pulkam nekavejoties nomainit savas pozicijas piekomandetas 4. pulka 3 rotas un aizsutit uz Baldoni. Tapat paveleja nomainit ari Studentu bataljonu un aizsutit to Latgales divizijas komandiera riciba.

Jaunjelgavas rajona Jelgavas pulka III bataljons pargaja uzbrukuma un guva dažus panakumus. Lai vinam palidzetu, ari vltn. Grundmana grupa sanema paveli uzbrukt Dzeniem. Slikto sakaru del pavele noveloja un tadel uzbrukumu ar 3 rotam (3. pulka 1. un 4. rota, 2. pulka 5. rota, bet 4. pulka izluku komanda) vareja sakt tikai novakare. Visuma tas nelaimejas, jo vel nesasniedzot Dzenus, 1. rota meža satika ienaidnieku. Pec rotas komandiera ievainošanas un jaunaka virsnieka krišanas, 1. rota atgaja aiz Lauces. Sadursme pie Dzeniem cieta neveiksmi ari parejas 2 rotas un ari atgaja aiz Lauces. Jaunjelgavas grupas paša kreisa sparna 3. pulka 1. izluku rota šodien sasita ienaidnieka stipraku nodalu pie Bekeru kroga, ieguva 3 smagos un 1 vieglo ložmeteju, un tad bez cinas ienema Murmuižu, kur pienaca ari 2. izluku rota.

Dzelzsdivizijas komandieris, majors Bišofs, šodien deva jaunu paveli, kura uzdeva 2. pulkam, kopa ar 3 vieglam baterijam, 1 eskadronu, 1 brunoto auto, 1 ložmeteju rotu un 1 pionieru rotu, turet ar priekšgrupam pozicijas no Plakaniešiem lidz lielam purvam pa kreisi no šosejas, bet pulka galveniem spekiem novietoties rajona Zosleni-Katrines muiža-Garozas muiža. Pastiprinatam 1. pulkam ar galveniem spekiem novietoties Ozolu muižas rajona. Divizijas rezerve 3. pulkam, kopa ar 3 baterijam, novietoties Frank-Sesavas rajona ; Jegeru bataljonam Superdentes muižas rajona, bet Rosbacha nodalai, kavalerijas pulkam (bez 1 esk.), Lutca ložmeteju bataljonam (bez 1 rotas) un smagai artilerijai Jelgava.

Grafa Kellera korpusam sapulceties rajona Valgunte-Sloka-Sati-Tukums un aizstavet liniju no Valguntes ieskaitot lidz jurai. Vacu legionam sapulceties Vecmuižas-Lieliecavas-Bauskas rajona un but gataviba sist pretinieku kreisa flanga, ja tas uzbruktu Jelgavai.

Šodien no Šauliem ieradas Jelgava Vacu legiona komandieris, juras kapteinis Ziverts, un notureja apspriedi ar saviem atsevišku dalu komandieriem. Nolema, ka legionam steidzoši sapulceties: 1. brigadei (1. brigade Baltenlandes bataljons, Petersdorfa nodala un Stevera artilerijas pulks.) Lieliecavas rajona, bet 2. brigadei (2. brigade Veikmana pulks, Jenas un Badenes bataljons.) Bauskas rajona. Sapulcešanu sakt 13. novembri. Pagaidam lidz 1. brigades pienakšanai, Veikmana pulkam palikt Lieliecava. Seviški gruti nacas sapulcet 1. brigadi, jo tas vienibas bija loti izkaisitas: Baltenlandes bataljons vel pie Dzelzsdivizijas, Stevera artilerijas pulka 1 baterija pie Baltenlandes bataljona, bet 2 baterijas pie Brandisa pulka, Petersdorfa nodala Kuršenos un Brandisa pulks Radziviliškos. Pedejo pulku gan nolema pagaidam vel atstat Lietuva.

13. novembri (shemu 15 ) Latgales divizijas fronte notika vienigi izluku darbiba, pie kam 3. eskadrona patrulas apšaudija pie Trenciem un pie Ogles majam Kalnciema tuvuma. Vidzemes divizijas vadiba jau agri rita deva paveli par šis dienas darbibu: a ) Rigas pulkam, paliekot savas pozicijas, vest pastiprinatu izlukošanu lidz Misai un talak ; b ) Cesu pulkam atstat pozicijas no Titurgas ezera lidz Vaverem tikai 2 rotas, bet parejos spekus sapulcet Kekavas-Mašanu rajona, ienemot ar priekšgrupam liniju Narkevici-Pulkartne ; c ) Valmieras pulka galveniem spekiem palikt Baldones muižas rajona, ienemot ar priekšgrupam Misas muižas rajonu, bet kreisa sparna spekus sapulcet Vecmuiža un Vecmuižas meža muiža.

Šodien Rigas pulka 7. rota izvirzijas lidz Olaines stacijai, padzenot ienaidnieka nodalu. Cesu pulks iesaka savu speku pargrupešanu, bet to vel nenobeidza. Pulka velosipedistu komanda aizbrauca pa Bauskas lielcelu, pie Briedem sasita Veikmana apturi un tad nakti, kopa ar 4. pulka 10. rotas vadu, uzbruka ienaidniekam Lieliecavas skola. Tas izklida, pametot musu rokas 16 gusteknu un 2 vieglos ložmetejus. Valmieras pulks ari šodien izdarija vairak, neka bija pavelets : III bataljona 2 rotas pargaja Misu un apstajas Misas muiža un Bullos, bet II bataljons pecpusdiena ienema Iecavas staciju, kur sanema 120 šavinu. Bataljona izluki noskaidroja, ka ienaidnieka lielaki speki atrodas Lieliecavas muiža ; tadel II bataljons nakti sapulcejas ciešaki kopa, lai nakoša diena uzbruktu Lieliecavai.

Goldfelds-Zeltinš priekšpusdiena izcinija dažas sadursmes pie Vecmuižas stacijas un, nevaredams nodibinat sakarus ne pa labi, ne pa kreisi, atgaja ap pusdienas laiku uz Aurmaniem.

Valmieras pulka I bataljons rita sapulcejas pie Lezmaniem un ta ka izluku patrulas zinoja par ienaidnieka pravu speku atrašanos Birzgales muiža un tur pat tuvuma Šlaunu majas, tad bataljona komandieris, plkv.-ltn. Liepinš, nolema uzbrukt ar 1. un 2. rotu, atstajot 4. rotu bataljona aizmugures nodrošinašanai. Jau vakara tumsa 1. rota ienema Birzgali un ieguva 2 smagos ložmetejus Pa to laiku ari 2. rota ienema Šlaunus, kur ieguva 2 smagos un 1 vieglo ložmeteju. Veikmana pulka I bataljona sasistas vienibas aizbega uz dienvidiem. Par šis dienas notikumiem pie Vecmuižas un Birzgales lidz velam vakaram nekas vel nebija zinams ne pulka, ne divizijas vadibai. Tas viegli izskaidrojams ar lieliem attalumiem un musu sakaru lidzeklu nabadzibu. Vakara Baldone ieradas 4. pulka 3 rotas un nakoša diena tas aizgaja pie saviem bataljoniem.

Jaunjelgavas rajona ienaidnieks šodien pargaja uzbrukuma pret Jelgavas pulka III bataljona jaunam pozicijam, bet to atsita. Laikam tas bija tikai demonstrativs uzbrukums. lai masketu Jenas bataljona atiešanu Valles-Kurmenes linija. Veikmana pulka I bataljonam, pievelkot savas vienibas ari no Birzgales, bija pavelets noturet vel ari 14. novembri Vecmuižas rajonu, lai segtu Jenas bataljona atkapšanos. Ka mes jau redzejam, valmieriešu I bataljona rotas to izjauca.

Vakara diviziju vadiba sanema armijas virspave1nieka paveli, kura bija pavelets: Latgales divizijai, pastiprinatai ar Studentu bataljonu un vienu brunoto auto, savus spekus ta pargrupet, ka turedama, visuma, fronti dienvidu virziena, varetu ar labo sparnu dot triecienu rietumu virziena. Vidzemes divizijai, pastiprinatai ar Kara skolu, 2 brunotiem vilcieniem un 1 brunoto auto, turet stipru grupu uz Jelgavas šosejas un stipru grupu Baldones rajona ; pie kam starp abam grupam turet dalas priekš ciešas saites. Vecmuižas grupu pavirzit ta, ka vina butu tiešos sakaros ar Baldones grupu, padodot pirmo pedejai, lai Baldones grupa varetu uzbrukt Misas muižas un Lieliecavas virzienos. Kurzemes divizijai atrak pastiprinat savu grupu, kura atrodas bermontiešu fronte un nekavejoties uzsakt energisku uzbrukumu virziena uz Taurkalni, darbojoties ienaidnieka aizmugure un flanga.

Uz minetas paveles pamata, Latgales divizijas vadiba deva rikojumu 9. pulkam, kopa ar 3. eskadronu, nakoša diena ienemt Sloku un Kalnciemu. Vidzemes divizijas vadiba velu vakara deva jaunu paveli, kura noradija 6. pulkam, pastiprinatam ar 2 inženieru rotam, 2 minmetejiem un 2 baterijam (5 lielg.), ar galveniem spekiem palikt vecas pozicijas, izvirzot stipras aptures Vintapu-Dambju (Dambji atrodas 4 1/2 klm uz austrumiem no Vintapiem.) linija un turet pastavigus sakarus pa labi ar 8. pulka apturi Grenamuiža un pa kreisi ar 5. pulku Plakaniešos. Cesu pulkam, pastiprinatam ar 1 bateriju (4 vecie krievu lielg.) un 2 minmetejiem, ienemt pozicijas Plakaniešu-Briedes linija ar rezervi Lielvaržu rajona. Izlukošanu vest lidz Jelgavas-Krustpils dzelzcelam.

Valmieras pulkam, pastiprinatam ar 2 baterijam (7 lielg.) un 2. eskadronu, ienemt ar galveniem spekiem Misas muižas rajonu, bet ar priekšgrupam - Iecavas staciju. Pulka kreisa sparna spekiem ienemt Vecmuižas meža muižas rajonu. Izlukošanu vest visa pulka fronte uz dienvidiem, cik talu tik iespejams, un gar dzelzcelu uz abam pusem. Kurzemes divizijas vadiba paveleja plkv.-ltn. Hasmanim ar saviem spekiem (Plkv.-ltn. Hasmapa spekos ietilpa 3. pulka I, III un izluku bataljons, ltn. Brodera izluku bataljons, 1, eskadrons, 2. pulka 5. rota, 4. pulka kajnieku izluku komanda, divizijas ložmetejnieku macibas rota, 1: Valmieras baterija, 1 vieglais lielgabals un viens 37-mm lielgabals.) iztirit no ienaidnieka rajonu lidz linijai Taurkalnes stacija-Taurkalne-Murmuiža.

14. novembri (shemu 16 ) Latgales divizijas fronte 9. pulks, kopa ar 3. eskadronu, iesaka ap pusdienas laiku savu uzbrukuma gajienu. Laba sparna I bataljons viegli izdzina Ienaidnieku no Mellužiem un Asariem, un pec nelielas cinas ienema ari Sloku. Bermontieši nekartiba aizbega Kemeru virziena, atstadami musu rokas dažus gusteknus, 1 smago ložmeteju, lielaku vairumu patronu un lielgabalu šavinu. Pulka II bataljons, kopa ar 3. eskadronu, virzijas pa Kalnciema celu un pirmo pretošanos satika pie Sileniekiem, bet ienaidnieku driz vien aizdzina un vel agri pecpusdiena ienema Kalnciemu. Tiltu ienaidnieks sabojaja un ienema pozicijas otra krasta. Rezekniešu III bataljons izgaja no Cenas pusmuižas uz Klivi un Skangaliem, kur ieradas tumsa. Ari Studentu bataljons ap pusnakti sasniedza Annas muižu un tur apstajas naktsgula, bet 8. un 7. pulks palika savas vecas vietas.

Šodien no Jelgavas izgaja plkv. Adamovica grupa Slokas virziena, bet, nesasniegusi vel Kalnciemu, bija spiesta pariet Lielupes kreisa krasta, jo no priekšpozicijam krievi jau atkapas. Adamovica grupa apstajas Drabinu rajona, bet drošibas del Mildes bateriju un ložmeteju rotu aizsutija uz Livberzi. Krievu labakas vienibas, ka Litkenhauzena bataljons un virsnieku nodala, atradas vel vai nu Ventspils rajona, vai pie Dzelzs divizijas 2. pulka.

Vidzemes divizijas fronte šodien jau notika diezgan nopietnas cinas. Rigas pulka 7. rota pie Olaines stacijas nokluva gruta stavokli, jo vinai apnemoši uzbruka ienaidnieka stipraka kajnieku nodala, kuru pabalstija brunotais vilciens. Atšaudoties, 7. rota atgaja uz Olaines ciemu. Cesu pulka I bataljons pienaca pie Plakaniešiem, bet frontala uzbrukuma to ienemt nevareja. Kad bataljona vienibam izdevas ienemt Pincus un no turienes apdraudeja ienaidnieku ne tikai flanga, bet ari no aizmugures, tad Dzelzs divizijas 2. pulka vienibas liela steiga atstaja Plakaniešus un pameta tur dažus kritušus, ka ari 1 ložmeteju. Pulka II bataljons ienema Putraimus un Briedes, bet priekšgrupas izsutija uz tuvakam majam Misas otra krasta; III bataljons palika rezerve Mašanu-Lielvaržu rajona.

Valmieras pulka II bataljons, kapteina Kažocinia vadiba, pabalstits no 1 baterijas, rita agruma iesaka uzbrukumu Lieliecavai. Ienaidnieka artilerija bez panakumiem apšaudija stacijas rajonu.

Pretinieka priekšgrupas atspieda viegli, bet tad Lieliecavas tuvuma norisinajas ilgaka stipra uguns kauja. Tikai kad musu sparniem izdevas apnemt Lieliecavu no abam pusem un ielauzties muiža no austrumiem, tad ienaidnieks isi pec pusdienas liela nekartiba saka begt pa celu uz Codi, pametot kaujas lauka 2 lielgabalus, 4 smagos ložmetejus, lielaku skaitu šautenu un 1 minmeteju, ka ari dažus vezumus un 1 smago auto. Lieliecavu aizstaveja Veikmana pulka II bataljons, 2 baterijas un 1 eskadrons. Kadu pusstundu pec Lieliecavas ienemšanas, no Jelgavas puses stacija iebrauca ienaidnieka brunotais vilcens un sašava Iecavas krogu, aiz kura bija novietojusies musu baterija. Kad III bataljona rotas saka bojat dzelzcelu brunota vilciena aizmugure, tas liela steiga atkal aizbrauca Jelgavas virziena. Valmieras pulka III bataljons pecpusdiena ienema pozicijas no Lieliecavas lidz dzelzcelam ar fronti uz rietumiem, bet II bataljons dienvidos no Lieliecavas ; I bataljons, kopa ar 1 bateriju un 2. eskadronu, pecpusdiena sapulcejas Vecmuiža.

Vakara Vidzemes divizijas komandieris deva jaunu paveli, kura bija pavelets 6. pulkam pavirzit priekšgrupas talak uz dienvidiem, bet izlukošanu vest pari Misas upei. Cesu pulka kreisa sparna bataljonam aizvirzities lidz linijai Kraki-Dravnieki, izsutot pulka priekšgrupas lidz linijai Mellupji-Davji-Skribas-Klavas muiža, bet rezervi turet Narkevicu-Mašanu rajona. Divizijas rezerve palika 2 brunotie vilcieni, 1 brunotais auto un Kara skola.

Jaunjelgavas rajona visur jau bija jutama bermontiešu atkapšanas; vienigi uz lielakiem celiem vel bija palikuši mazaki ienaidnieka pulcini ar ložmetejiem, kuri meginaja musu vajašanu novilcinat. Jelgavas pulka III bataljona vienibas jau vakara iegaja Taurkalnes stacija. Vltn. Grundmana grupa sapulcejas Dzenos, bet I bataljona komandieris sanema rikojumu: ar bataljona 2. un 3. rotu, 1. eskadronu un 1 lielgabalu no Varenbrokas iziet uz Murmuižu, kur uznemties vadibu par pastiprinato I bataljonu un iz1uku bataljonu. (4. Valmieras pulka II bataljona atnemtie lielgabali un smagais auto kauja pie Lieliecavas 1919. g. 14. novembri.)

Ienaidnieks šodien turpinaja atiešanu ar Jenas bataljonu no Valles lidz Barbeles-Skaistkalnes linijai. Badenes bataljons sapulcejas pie Bauskas, bet Veikmana sasistie bataljoni pulcejas: I bataljons pie Stelpes un II bataljons pie Codes. Šodien ari Baltenlandes bataljons, nakdams no Dzelzsdivizijas rajona, pecpusdiena aizgaja gar Garozaskrogu pa Lieliecavas celu, bet kad uzzinaja par Lieliecavas ienemšanu no musejiem, tad atgriezas atpakal pie Garozas tilta, kur novietojas pozicijas.

15. novembri Latgales divizijas fronte 9. pulka I bataljona rajona izlukošana noskaidroja, ka ienaidnieks atstajis ari Kemerus un aizgajis uz Smardes vecam vacu pozicijam. Rezekniešu 4. rota ienema Kemerus. Pulka II bataljona vienibas jau nakti pargaja uz Lielupes kreiso krastu pie Kalnciema ( shemu 17) un diena, kopa ar 3. eskadronu, virzijas caur Sumragiem uz Erzelukrogu pie Jelgavas-Tukuma lielcela. Ienaidnieks vaji pretojas. Pec Erzelukroga ienemšanas, tieša satiksme starp Jelgavu un Tukumu bija partraukta, bet ari musu II bataljona stavoklis bija apdraudets, jo vinš atradas talu priekša. Tadel vakara tas ešeloneja savas vienibas dziluma: pa rotai Lacos, Sumragos un Bataros, bet 8. rota un 3. eskadrons Erzeukroga. Pulka kreisa sparna III bataljons aizdzina ienaidnieku no Lielupes kreisa krasta ar dažiem šrapnelu šaviniem. Kalnciema ieradas 9. pulka komandiera riciba Studentu bataljons, bet Aparnieka nodala aizgaja caur Kalnciemu izlukošana Ozolu muižas virziena.

Vidzemes divizijas fronte Rigas pulks pargrupeja spekus un pavirzijas vairak uz dienvidiem: I bataljons nomainija priekšeja linija II bataljonu un ienema ar priekšgrupam vecas krievu pozicijas no Olaines stacijas gar mežmalu uz austrumiem. Telpu trukuma del II bataljons novietojas Sturišu rajona, bet III bataljons vel palika pozicijas no Sturišiem lidz Titurgas ezeram. Pulka izluku nodalas jau vairakas vietas, padzidamas ienaidnieka postenus, nokluva lidz vecam vacu pozicijam un zinoja, ka ienaidniekam ierakumos vairs nav nepartrauktas frontes, bet, ka tur vel vietam atrodas tikai pastiprinatas priekš grupas. Tadel pulka komandieris paveleja I bataljonam pavirzities uz priekšu, ko pedejais ari izdarija, bet nakts tumsa bataljona galvenie speki novirzijas stipri pa kreisi un ap pusnakti apstajas Tiltinu, Skrabju un Kemju maju rajona, kur nodibinaja sakarus pa kreisi ar 5. pulka tuvakam rotam. Ari Cesu pulks pavirzijas uz priekšu un ienema ar I bataljonu Mellupju-Davju-Skribu liniju, bet ar II bataljonu — Klavu muižu, Valtas un Veršukrogu.

Valmieras pulka III un II bataljons nostiprinajas vakardienas ienemtas pozicijas un veda rosigu izlukošanu Jelgavas un Bauskas virzienos. Pulka kreisa sparna pastiprinatais I bataljons (4. pulka pastiprinata I bataljona ietilpa bez bataljona 4 rotam vel 2. Eskadrons un 1 baterija.) talu atravas no pulka galveniem spekiem. Saskana ar divizijas paveli, I bataljonam vajadzeja pienakt tuvak pulkam un sapulceties Misas stacijas rajona, atstajot vienigi stipru apturi Vecmuiža, bet uz bataljona komandiera iniciativu vakara bataljons jau atradas Barbeles- macitaja muiža. Uzzinajis, ka Umpartes muiža atrodas ienaidnieks, I bataljona komandieris nolema to ielenkt un tadel paveleja rotmistram Goldfeldam ar 2. eskadronu un 4. rotu apiet Umpartes muižu gar Bekerskolu, bet parejiem spekiem uzbrukt Umpartei no ziemeliem. Ienaidnieku ielenkt neizdevas, jo tas, pamanijis musu speku tuvošanos, jau priekšpusdiena aizbega uz Valli, atstajot 3 smagos ložmetejus un citas trofejas. Musu bataljons sekoja begošam ienaidniekam uz Valli, kur iegaja pecpusdiena, bet ta ka ienaidnieks tikai neilgi atpakal bija aizbedzis uz Barbeli, bataljons turpinaja gajienu un pret vakaru sasniedza Barbeles macitaja muižu. Tur vinš palika naktsgula, jo ienaidnieks bija aizbedzis jau uz Vecsauli. Velu vakara no Jaunjelgavas puses pienaca ari 3. pulka III bataljona vienibas.

Jelgavas pulka pastiprinatais III bataljons (3. pulka pastiprinata III bataljona ietilpa bez vina rotam vel ltn. Brodera izluku bataljons, 1 baterija, divizijas ložmetejnieku macibas rota un inženieru rota.) ap pusdienas laiku izgaja no Taurkalnes stacijas uz Valli, kur ieradas jau vakara un tur uzzinaja, ka šodien caur Valli liela steiga atgajis ienaidnieks Barbeles virziena un ka uz turieni aizgajis ari valmieriešu bataljons. Tadel kapteinis Stulpinš nolema iet ar dalu no saviem svaigiem spekiem ari uz Barbeli, kur ieradas ap pusnakti. Jelgavas pulka 2. un 3. rota, kopa ar 1. eskadronu un 1 lielgabalu, atradas cela caur Erbergi uz Murmuižu, kur jau atradas pulka izluku bataljons. Grundmana grupa pecpusdiena sapulcejas Taurkalne. Liepajas pulka I bataljons šodien pa dzelzcelu ieradas Krustpili, lai nakoša diena ietu talak uz Ekengravi.

Šodien Jenas bataljons, kopa ar Veikmana I bataljona atliekam, no Stelpes un Valles rajoniem atgaja uz Vecsauli un Rudzu krogu. Bermonta armijas augstaka vadiba jau ar bažam veroja Vacu legiona vienibu leno pulcešanos, jo musu speki saka ari gar Lielupi izplatities uz augšu. Tapat ari šosejas rajona musu speki macas virsu un tadel Dzelzsdivizijas pulki jau novietojas pozicijas aiz Iecavas upes, bet Misas pozicijas bija palikušas tikai priekšgrupas. Musu armijas vadibai ienaca nepatikamas politiskas zinas: uz Latviju braucot Sabiedroto misija, ar francu generali Nisseli priekšgala., un ka misijas uzdevums ir nokartot Bermonta armijas evakuešanu no Latvijas. Priekš mums ta zina bija nepatikama tadel, ka misija ar saviem rikojumiem vareja novilcinat Bermonta evakuaciju un vismaz Bermontam bus iespejams aizvest visu salaupito mantu un lopus. Tadel vajag pasteigties ar Je1gavas ienemšanu, jo tad Bermontam ar savu armiju nebus kur palikt un tam gribot negribot bus jaiziet no Zemgales un Kurzemes. Musu abi sparni, seviški kreisais, bija pietiekoši talu izvirzijušies uz priekšu un tagad bez riska vareja sakt virzities uz priekšu ari centrs šosejas rajona. Ta ka no šosejas lidz Klivei, kur atradas 9. pulka kreisais sparns, bija plašs meža rajons, tad Latgales divizijai paveleja izvirzit mineta rajona vienu pulku.

16. novembri Latgales divizijas fronte 3. eskadrona patrulas noskaidroja, ka Slampes virziena ienaidnieka nav un tadel eskadrons aizjaja uz Džuksti, kur parsteidza ienaidnieku, kas panika aizbega un atstaja 2 ložmetejus. Laikam bermontieši vel nezinaja par musu speku atrašanos Erzelukroga rajona, jo vel vienmer staigaja un braukaja vinu atseviški cilveki, ka ari karaviru pulcini no Jelgavas uz Tukumu un otradi. No Kalnciema šodien Studentu bataljona vienibas, kopa ar 9. pulka 9. rotas pusrotu, izgaja izlukošana caur Drabinam virziena uz Livberzi. Rapu majas pašreiz atradas Adamovica bataljons, kas nenogaidijis uzbrukumu, aizbega uz Livberzi, kur bija vina ložmeteju rota un Mildes baterija. Pec izlukošanas rezekniešu pusrota palika Velas, bet Studentu bataljona rotas Rapas. Lai nodrošinatu 9. pulka kreiso flangu, ka ari pa dalai vina aizmuguri, divizijas komandieris paveleja 7. Siguldas pulkam, pastiprinatam ar 4 lielgabaliem, vel šodien ienemt Valguntes un Grašu rajonu, bet priekšejas vienibas izvirzit lidz Cenas muižai, kur nodibinat sakarus ar 6. pulka vienibam. Siguldas pulks izgaja rita no Beberbekiem un, iedams caur Dzilnam un Laciem, nakti sasniedza ar II un III bataljonu Kišus, bet I bataljonu izvirzija vel talak lidz liela meža dienvidu nomalei, pie kam 4. rota nomainija Cenas muiža 6. pulka 11. rotu. Kapteina Aparnieka partizanu nodala ( shemu 18)

bija novietojusies Klives mežzina muiža un gatavojas nakoša nakti izdarit pastiprinatu izlukošanu Svetes muižas virziena. Daugavpils pulks sanema rikojumu sapulcet rezerve Švarcmuižas rajona 1 bataljonu, bet 2 bataljonus un divas 6" haubices — Dzilnas un Beberbekos.

Vidzemes divizijas komandieris agri rita paveleja pastiprinatam 6. Rigas pulkam (Rigas pulku pastiprinaja ar 2 inženieru rotam, 5 lielgabaliem, 3 minmetejiem un 1 brunoto auto.) izvirzities pa Jelgavas šoseju un ienemt pozicijas gar Iecavu no Misas ietekas lidz Purmaliem. Pastiprinatam 5. Cesu pulkam (Cesu pulku pastiprinaja ar 4 lielgabaliem (vecie krievu) un 2 minmetejiem.) izvirzities lidz Iecavai un tur ienemt pozicijas no Purmaliem lidz Garozas muižai. Pastiprinatam 4. Valmieras pulkam (Valmieras pulku pastiprinaja ar 7 lielgabaliem, 3 minmetejiem un 2. eskadronu.) ar galveno kolonnu doties uz Emburgu un Gabaliniem, laižot pa labi vel vienu kolonnu uz Auciem, bet pa kreisi vienu kolonnu uz Pazvaniem, pie kam apsardzibas nodalas izvirzit vel talak pa kreisi uz Šikaliem. Valmieras pulka kreisa sparna spekiem no Barbeles macitaja muižas doties uz Bausku, kuru meginat ienemt ar apiešanas manevri. Divizijas rezerve palika Kara skola, 2 brunotie vilcieni un 2 brunotie auto, no kuriem 1 brunotam vilcienam dežuret Olaines stacija, bet 1 brunotam automobilim pie 6. pulka. Dodot uzdevumu Valmieras pulka kreisa sparna spekiem, divizijas vadibai nacas nemt vera mineto speku pašreizejo atrašanas vietu, kur tie nokluva uz savu iniciativu.

Rigas pulka komandieris vel rita agruma paveleja I bataljonam nekavejoties izlabot pielaisto kludu un ar divam rotam novietoties apsardziba gar Iecavas upi no Cenas muižas lidz Purmaliem, bet parejas 2 rotas novietot bataljona rezerve Skujaskroga rajona. Pulka rezerve novietoties: III bataljonam Dalbinu rajona un II bataljonam Magazinas muižas rajona. Ienaidnieka 2 lidmašinas trauceja musu speku pargrupešanu, apšaudot Jelgavas šoseju ar spragstošam lodem. Musu izluku nodalu energiska darbiba pie Iecavas upes izvertas par nopietnu sadursmi. Pecpusdiena ienaidnieka brunotais vilciens piebrauca pat pie Skujaskroga un saka apšaudit ta rajonu ar ložmeteju un artilerijas uguni. Ar talšavejam baterijas piepalidzibu izdevas vilcienu aizdzit. Pret vakaru ari ienaidnieka kajnieku dalas pargaja uzbrukuma un drusku atspieda musu priekšgrupas, bet kad piesteidzas paliga bataljona rezerve, agrako stavokli atkal atjaunoja.

Cesu pulka I un II bataljons rita izgaja noradita virziena. Pulka darbibas rajona bija lieli purvaini meži un slikti celi, kas apgrutinaja sakaru uzturešanu. Lidz vakaram I bataljons aizvirzijas ar nelielam sadursmem lidz Garozas stacijai un Ercem. Kreisa sparna II bataljonam vajadzeja noiet garaku celu, lai gan apvidus tur bija samera labveligaks. Pie Garozas kroga 8. un 5. rota, un velosipedistu komanda izcinija nopietnu kauju ar Baltenlandes bataljona vienibam. Pret vakaru ienaidnieks atgaja Katrines un Garozas muižas virzienos, bet II bataljona rotas ienema pozicijas gar Carozes upi. Pulka III bataljons atradas rezerve Kalnenieku un Dravenieku rajona. Šodien no divizijas rezerves izsutija uz fronti ari Kara skolu un vakara vina jau sasniedza Kempju un Skrabu majas, kur nodibinaja sakarus ar 5. pulku.

Kara liela nozime ir pieškirama karaviru iniciativai, ja ta tiek pielietota ista vieta un ista laika, bet nevieta pielietota iniciativa var izjaukt augstaka priekšnieka planus un aprekinus. Ta ari šodien Valmieras pulka komandieris uz savu iniciativu atkapas no divizijas vadibas dotiem rikojumiem un tadel ari pulka galveno speku fronte iznaca parak gara un pulks šodien neguva tadus panakumus, kadus vareja gut. Pulka komandieris paveleja III bataljonam, pastiprinatam ar 1 lielgabalu, uzbrukt un ienemt Aucus, Emburgu un Pazvanus. Lai gan noradita rajona diena vel nebija ieradusies vacu Petersdorfa nodala, bet tur pagaidam darbojas tikai Stevera artilerijas pulka 2 baterijas, kopa ar savu nelielo kajnieku apsardzibu, (Stevera artilerijas pulka bez 5 baterijam bija ari štaba rota un 2 ložmeteju rotas. Geschichte der Freikorps 1918-1924. Von Edgar v. Schmidt-Pauli. 363. lappuse.) tomer valmieriešu III bataljona rotas, laistas uzbrukuma jau vakara kresla plaša fronte, visuma, cieta neveiksmi un atgaja: 9. rota no Auciem uz Krieviniem; 11. rota sakuma guva panakumus un izsita ienaidnieku no Gabaliniem pie Stalkenes tilta, bet kad krita rotas komandieris, vina atgaja uz Zvirbuliem; 10. rota nevareja ienemt Emburgu un atgaja aiz Garozes upes; 12. rota sakuma ienema Pazvanus, bet kad ienaidnieks to saka stipri apšaudit un ar kavaleriju draudeja apiet, ari atgaja aiz Garozes upes. Ja uzbrukuma butu nemis dalibu ari II bataljons un instruktoru rota, tad laikam kaujas gaita III bataljona rajona butu nemusi citu (labveligu) virzienu. Pulka komandieris pastiprinaja II bataljonu ar 1 bateriju un instruktoru rotas pusrotu un paveleja tam uzbrukt parak plaša fronte. Vina laba sparna 5. rota gan ienema Kenzipu muižu un Šikalus, kur nošava Vacu legiona komandieris, kas brauca automobili no Codes atpakal uz Jelgavu. ari 8. rota ienema Berzmuižu un vakara ari Gravendali, bet 7., 6. un instruktoru rotas pusrota Codi ienemt nevareja, jo to sivi aizstaveja Damma nodalas 2 ložmeteju rotas, kopa ar Veikmana pulka II bataljonu. Lielus panakumus guva valmieriešu pastiprinatais I bataljons. Tas jau rita agruma izgaja no Barbeles uz Vecsauli. Aiz vina naca ari Jelgavas pulka pastiprinatais III bataljons. Nesasniedzot Vecsauli, musu avangardu pekšni apšaudija ar ložmeteju un šautenu uguni, ievainojot vairakus kareivjus un zirgus. Steiga izverta galvenos spekus, kuri apnema ienaidnieka ziemelu sparnu ar valmieriešu rotam, bet dienvidu sparnu ar jelgavnieku vienibam, un pec neilgas uguns kaujas piespieda vaciešus atiet uz Petermuižu. Ari tur ienaidnieks ilgi neiztureja musu spiedienu un atgaja uz Tupinu majam, kur tas cinijas kadas 3 stundas un tikai vakara kresla atgaja uz Bausku, atstajot valmieriešiem 1 ložmeteju. Musu bataljoni palika naktsgula Tupinos un Petermuiža. Šodien 4. pulka instruktoru rotas pusrota, nakdama no Vecmuižas caur Rudzukrogu, kauja ienema Ilzinu majas un ieguva 4 ložmetejus. Kurzemes divizijas grupas kreisa sparna speki šodien apvienojas Murmuiža, bet Liepajas pulka I bataljons izgaja no Krustpils uz Ekengravi.

Bermonta armijas vadiba vakara frontes stavokli sevim ta teloja: jau pilnigi noskaidrojies, ka pretinieks ar mazakiem spekiem apiet no Slokas un Kalnciema, bet ar praviem spekiem megina apiet caur Bausku uz Meiteni un tadel vina noluks ir pilnigi ielenkt Bermonta armiju. Vacu legiona komandieris šodien krita un ta vieta vadibu uznemas štaba priekšnieks, generalštaba kapteinis Vageners. Legiona 2. brigade nakti atstaja ari Bausku. Legiona 1. brigade pulcejas iecirkni no Garozas muižas lidz Stalgenei un Petersdorfa nodala jau pecpusdiena izgaja no Jelgavas uz Stalgeni. Ari Lietuvas fronte nebija visai labs stavoklis, jo pie Radziviliškiem pret Brandisa pulku it ka pulcejoties pravs lietuviešu karaspeks (ap 9000). Tomer, lai vajadzibas gadijuma varetu palidzet Vacu legionam, Brandiss sanema paveli turet gataviba 1 bataljonu un 1 bateriju. Legiona štabs jau nakti parbrauca no Jelgavas uz Eleju pie Meitenes. Velu nakti Jelgava notika augstako virsnieku apspriede un Bermonts, nevaredams atrast nekadu izeju no tagadeja gruta stavokla, atsacijas no armijas vadibas un ludza vacu VI rezerves korpusa komandieri, gen. Eberhardtu, nemt sava vadiba ari Bermonta armiju un izvest to no Kurzemes. generalis Eberhardts, ar savas valdibas atveli, uznemas Bermonta armijas vadibu un 17. novembra vakara ieradas Jelgava.

Lai nakoša diena iesaktu uzbrukumu visa fronte, 16. novembri velu vakara musu armijas vadiba deva kaujas paveli Nr. 7 (sk. to 3. pielikuma), kura paveleja Latgales divizijai, kopa ar savu artileriju un Studentu bataljonu, uzbrukt 3 kolonnas : a ) labajai kolonnai (9. pulks, 1 baterija, Studentu bataljons un 3. eskadrons) uzbrukt Tukumam gar jurmalu un no Kalnciema gar dzelzcelu caur Slampi un Verpju muižu; (Verpju muiža atrodas 1 1/2 klm uz rietumiem no Malu muižas.) b ) videjai kolonnai pariet Lielupi pie Kalnciema un Valguntes un vest uzbrukumu virziena uz Livberzi, Upes muižu (Baloži) un Aucu muižu; c ) kreisai - virzoties gar Misas upi, pakapeniski pariet Lielupi un tad virzities talak uz Svetes muižu.

Vidzemes divizijai ar vienu kolonnu uzbrukt gar Rigas-Jelgavas šoseju un kad Latgales divizijas kreisa kolonna paries Lielupi, tad ienemt visu fronti gar Iecavas upi, bet ar kreiso sparnu pariet Lielupi Garozas rajona. Ar otru kolonnu (Valmieras pulks), nodrošinot ar kavaleriju kreiso flangu, pariet Lielupi Stalkenes Pazvanu rajona un vest uzbrukumu Kronavircavas un Lielvircavas fronte. Kurzemes divizijai, noturot lielinieku fronti, ar dalam, kuras atrodas vacu fronte, vest uzbrukumu uz Skaistkalni un talak uz Bausku.

Uz minetas paveles pamata ka Latgales, ta ari Vidzemes diviziju komandieri deva savas paveles.

17. novembri ( shemu 19) rita Latgales divizijas komandieris pazinoja Vidzemes divizijas vadibai, ka visa divizijas dalas vel nav attiecigi pargrupejušas un tadel uzbrukumu vares iesakt tikai 18. novembri. Pargrupešanas bija domata tada veida, ka 8. pulks nomainis 9. pulka II un III bataljonu. Tad 18. novembri pastiprinatais 9. pulks vares ar saviem spekiem uzbrukt no Kemeriem un Malu muižas Tukuma virziena, bet 8. pulks, atstadams 1 bataljonu divizijas rezerve Kalnciema, ar parejiem 2 bataljoniem un 5 rotam no 7. pulka uzbruks ar vienu kolonnu Livberzes un Upes muižas virzienos, bet ar otru kolonnu no Valguntes caur Sveti uz Grivas krogu ; bez tam 8. pulkam ienemt ar stipru grupu Erzelukroga rajonu sava laba flanga apsardzibai un sakaru uzturešanai ar 9. pulku. Siguldas pulkam ar 3 rotam un 4 lielgabaliem sivi aizstavet Lielupes un Iecavas labo krastu no Valguntes lidz Cenas muižai.

Latgales divizijas fronte šodien Kemeru rajona notika izluku darbiba ; nakti uz 18. novembri Sloka pienaca no Kalnciema 9. pulka štabs, III bataljons un Studentu bataljons. Pecpusdiena 3. eskadrons, izlukošanas noluka, aizjaja caur Malu muižu uz Slampi, kur saduras ar ienaidnieka spekiem un atgaja uz Malu muižu. Tur tas sivi aizstavejas lidz tumsai, kad bija spiests atiet tuvak pie Erzelukroga, kur vinu nomainija 9. pulka 6. rota. Siguldas pu a fronte ienaidnieks drusku atspieda musu priekšgrupas linija Hercogu muiža-Cenas muiža. Pulka komandieris ar savu štabu parbrauca no Jaunzemjiem uz Kišiem. Ari 3. baterijai paveleja parbraukt no Zeltiniem pozicijas pie Kišu-Kakedancu cela.

Daugavpils pulks rita izgaja no Švarcmuižas un Beberbekiem uz Kalnciemu, kur ieradas pecpusdiena. Kalnciema palika divizijas rezerve III bataljons; II bataljons novietojas naktsgula Lullas un Drabinas, lai nakoša diena varetu nomainit 9. pulka II bataljona rotas Erzelukroga rajona, bet I bataljonam paveleja nomainit 9. pulka III bataljonu linija Vadži-Klives mežzina muiža. Vakara 1. rota nomainija Rapas 9. pulka 9. un 12. rotu; 3. rota nomainija Studentu bataljona pusrotu Ozolmuiža; 4. rota palika Velas bataljona rezerve, bet 2. rota ienema Lielupes kreisa krasta Sprancu un Rudulu majas. (Ruduli Lielupes kreisa krasta iepretim Klives mežzina muižai, bet Spranci 2 1/2 klm talak uz ziemeliem.) Tikko rotas paspeja ienemt savas noraditas vietas, kad pa Lielupi piebrauca ienaidnieka 2 apbrunoti tvaikoniši, kuri ar artilerijas un minmeteju uguni piespieda 2. rotu atstat dažas majas. Tomer ne uz ilgu laiku, jo Lielupes ledus apgrutinaja tvaikonišu darbibu un tadel tie aizbrauca atpakal uz Jelgavu.

Vidzemes divizijas vadiba jau ap pusnakti bija sagatavojusi jaunu kaujas paveli, kura uzbrukuma sakums noteikts uz plkšt. 11,00 17. novembri, pie kam Rigas pulkam uzbrukt šosejas rajona, Cesu pulkam uzbrukt un pariet Lielupi Tetelmindes un Katrines muižas fronte Kara skolai forset Lielupi 5. pulka rajona un lauzties Kronavircavas virziena, kur sabojat dzelzcelu. Valmieras, pulkam forset Lielupi Aucu-Pazvanu fronte un tad uzbrukt Kronavircavas un Lielvircavas virziena, lai sabojatu dzelzcelu un aizsprostotu ienaidniekam atiešanu Šaulu virziena.

Ta ka pirms paveles izsutišanas ienaca pazinojums no Latgales divizijas vadibas, ka ta var iesakt uzbrukumu tikai 18. novembri, ari Vidzemes divizijas komandieris pazinoja savam vienibam, ka par uzbrukuma sakumu pazinos velak, bet lidz tam laikam, lai izdara vajadzigo pargrupešanu un ar energisku izluku darbibu noskaidro ienaidnieka pozicijas un spekus.

Rigas pulka fronte visu dienu I bataljona rotas veda pastiprinatu izlukošanu un vairakkartigi meginaja pariet Iecavu, bet tas nelaimejas ienaidnieka stipras uguns del. Pec ilgakas kaujas 3. rota izdzina vaciešus no kiegelu cepla, kas pa labi no šosejas upes laba krasta, bet tad piebrauca ienaidnieka brunotais vilciens, parbrauca pat Iecavas tiltu un atklaja flankejošu uguni. Tagad musu rotas bija spiestas atiet lidz mežmalai, kur noturejas un ar artilerijas palidzibu piespieda aizbraukt brunoto vilcienu. Vakara I bataljonu pozicijas nomainija III bataljons, kas visas 4 rotas izstiepa viena škidra linija bez jeb kadam rezervem. Vienigi labam sparnam, vajadzibas gadijuma, vareja palidzet I bataljona rotas, kuras bija novietojušas lauku majas gar Misas upi, sakot no Gludam.

Cesu pulka iecirkni šodien jau notika diezgan nopietnus sadursmes, seviški vina laba sparna, kur I bataljona vienibas ienema Purmalus un Žautarus, iegustot 1 ložmeteju. Ienaidnieka brunotais vilciens pa divam reizem piebrauca pie Garozes tilta un apšaudija musu I bataljona rotas pa dalai pat ar flankejošu uguni un smacejošu gazu šaviniem, un ta ka tani paša laika naca uzbrukuma ari kajnieku vienibas, tad dažas vietas rotas atgaja uz 1/2 1 klm lidz tuvakai mežmalai, bet ielejot kauja visas bataljona rezerves, stavokli mums izdevas atjaunot. Baterija ar saviem veciem lielgabaliem un nabadzigiem sakaru lidzekliem nevareja sniegt vajadzigo pabalstu kajniekiem. Pulka II bataljona rajona pecpusdiena 6. rota ienema Garozas muižu un ari talak pa kreisi 5. rota pienaca pie Lielupes, bet 7. rota palika bataljona rezerve. Pulka rezerve (III bataljons) pargaja uz Brantu muižu.

Šodien Kara skola vel priekšpusdiena sasniedza Namikus un ta ka uzbrukums bija atlikts uz 18. novembri, ar galveniem spekiem novietojas tur atputa, bet lai noskaidrotu ienaidnieka speku atrašanas vietu un vinu stiprumu, ka ari noskaidrotu pieejas un parejas par Lielupi, tad izsutija divus pastiprinatus vadus izlukošana: 1. rotas vadu uz Vareliem, bet 2. rotas vadu uz Planiem. Stipra uguni ienemt Varelus diena nevareja, bet nakti pekšna trieciena tos ienema, zaudejot 1 ievainotu un iegustot 1 vieglo ložmeteju. Otras rotas vads pec nelielas cinas, kopa ar 5. pulka 6. rotu, ienema Garozas muižu un tad ari Planus. Otra krasta atradas Vancu majas, kuras stipras uguns del diena bija gruti ienemt. Tadel nakti kadetu vads meginaja Vanciem uzbrukt no ziemeliem, kas tomer nelaimejas, jo ienaidnieks pargaja pretuzbrukuma un jaunie neapmacitie kadeti atgaja pari Lielupei uz Planiem.

Valmieras pulka III bataljona rajona musu izluku nodalas padzina ienaidnieka izlukus un meginaja tuvoties Auciem, Gabaliniem un Emburgai, bet no turienes satika ar stipru uguni, kas piespieda atiet tuvak Garozes upei. Codei, šodien uzbruka no ziemeliem 7. rota un instruktoru rotas pusrota, bet no ziemelrietumiem 6. rota un ta ka ari baterija labi pabalstija, tad ienaidnieks ilgi neiztureja musu spiediena un jau priekšpusdiena Code bija valmieriešu rokas, iegustot tur 1 ložmeteju un 1 lauka virtuvi. Lidz vakaram II bataljona rotas vel pavirzijas uz priekšu un apstajas: 5. rota Šikalu rajona, 8. rota Gravendale, 6. rota Lamžos, 7. rota Smedenos un instruktoru rotas pusrota Jumpravmuiža. Ta tad II bataljona komandieris šodien savas rotas vel vairak izklaideja un ta bija liela kluda. Pulka I bataljons jau rita iegaja Bauska un dažas minutes velak ienaca ari 3. pulka 12. rota. Ka trofejas Bauska sanema 10 ložmeteju, 2 smagos automobilus, lielaku daudzumu šautenu un municiju, ka ari citas kara mantas. Vel agri priekšpusdiena Bauska ienaca ari 3. pulka viss pastiprinatais III bataljons; I bataljons pargaja no Murmuižas uz Skaistkalni, bet Liepajas pulka bataljons palika vel Ekengrave.

Stalgenes un Emburgas rajonus jau bija ienemusi Petersdorfa nodala, (Pec štatiem Petersdorfa nodala bija 4 ložmeteju rotas, katra 8 smagie ložmeteji un pastiprinats kajnieku vads ar dažiem viegliem ložmetejiem; bez tam vel nodala bija ari 1 eskadrons. Karotaju skaits nodala bija ap 600 cilveku.) kura vel bija pilnigi svaiga, jo tikai 16. novembri vina iebrauca Jelgava no Kuršeniem un ta ka tas riciba tagad bija ari 2 baterijas, no kuram viena pat smaga, bet musu valmieriešu III bataljonam bija tikai 1 vieglais lielgabals, tad, saprotams, viegli vareja atsist musu izluku vadu uzbrukumus. Bauskas rajona Vacu legiona 2. brigade iepriekšejas kaujas jau tada mera bija cietusi un demoralizejusies, ka 17. novembri neuzdrošinajas aizstavet pašu Bausku, bet jau nakti to atstaja un aizgaja Bersteles-Lielsvitenes linija. Tur vina vareja aizsprostot celus uz Meiteni un ar pretuzbrukumiem no turienes nepielaut musu spekiem uzbrukt, apnemot no dienvidiem, legiona 1. brigadei Emburgas-Stalgenes rajona. Kad uzzinaja par Bauskas atstašanu pastiprinata Damma ložmeteju nodala Code, tad ari vina neuzdrošinajas tur ilgak palikt un jau nakti saka atiet uz Mežotni, atstajot vienigi nelielu arjergardu, kas rita agruma atri atgaja, pie musu pirma spiediena. Damma nodala ari Mežotne ilgi neuzkavejas, bet aizgaja pie 2. brigades galveniem spekiem. Vakara Vacu legiona 2. brigades speki atradas tada stavokli: Badenes bataljons un Damma ložmeteju nodala (Abas vienibas kopa bijuši tagad it ka tikai 300 karotaju, 20 smago ložmeteju un 4 lielgabali.) aizsprostoja Bauskas-Meitenes lielcelu Kukšukroga rajona. Pa kreisi un drusku iepakal, Bersteles muižas rajonu ienema Jenas bataljons. (Jenas bataljona bija palikuši 300 karotaju, 10 smago ložmeteju un 3 lielgabali.) Veikmana pulks, kas stipri bija cietis pie Vecmuižas, Lieliecavas un Bauskas, tagad pulcejas Meitenes rajona, kur apsargaja dzelzcelu. No vina labakiem karaviriem saformeja vienigi nelielu kaujas spejigu grupu, (Grupa sastaveja no 150 karotajiem, 8 smagiem ložmetejiem un 4 lielgabaliem.) kuru novietoja Lieleleja, ka brigades pedejo rezervi. Lai pastiprinatu 2. brigadi, Brandiss Radziviliškos sanema paveli: ierasties ar 1 bataljonu (Brandisa pastiprinata bataljona skaitijas 600 karotaju, 9 smagie ložmeteji un 4 lielgabali.) un 1 bateriju un pastiprinat brigades labo sparnu.

Legiona 1. brigades speki bija ienemuši ar Petersdorfa nodalu Stalkenes un Emburgas rajonu, bet Baltenlandes bataljons, pastiprinats ar 12 smagiem ložmetejiem un 1 bateriju, atradas Lielupes kreisa krasta, iepretim Planiem un Garozas muižai.

Šodien gen. Eberhardts ieradas Jelgava un uznemas vadibu par Bermonta armiju. ari vinam bija zinams, ka uz Jelgavu brauc Nissela misija. Uz tas labveligiem noteikumiem vareja ceret tikai tada gadijuma, ja lidz misijas atbraukšanai izdosies noturet Jelgavu un ja Bermonta armija bus vel kaujas spejiga. Tadel ar visiem lidzekliem meginat novilcinat un apgrutinat musu uzbrukumu Jelgavai, dodot svarigakos virzienos isus, bet specigus triecienus, kas piespiestu musu spekus atiet uz vairakiem kilometriem un tad ienemtos rajonos nodedzinat visas ekas, lai musu karaspeka dalas, atgriežoties vecas vietas, tur nevaretu uz ilgaku laiku apmesties, jo pašlaik bija stiprs sals. Tadel Dzelzsdivizija, Rosbacha trieciena nodala un Vacu legiona 1. brigade sanema paveli sagatavoties uzbrukumam 18. novembri. Pec uzbrukuma gen. Eberhardts bija nodomajis piedavat musu armijas vadibai pamieru.