Decembra cinas

Kaujas ar Bermonta spekiem Zemgale un Kurzeme bija beigušas ar uzvaru un tadel ari Jelgavas pulka vienibas pamazam saka ierasties sava pulka rajona. Daugavas kreisa krasta pulka 5 rotas ari decembri turpinaja savu poziciju aizstavešanu un atsita lielinieku izluku nodalu uzbrukumus, kuri tagad, pateicoties Daugavas aizsalšanai, atkartojas biežak un vienu reizi ienaidniekam izdevas ielenkt musu lauksardzi. Tas notika nakti uz 25. decembri pie Glaudaniem, kur ielenca 5. rotas lauksardzi un sanema gusta 2 kareivjus un 1 ložmeteju. Pec dažam dienam 5. rota savukart sagustija ienaidnieka lauksardzi no 7 sarkanarmiešiem un atnema ari savu ložmeteju. Musu sanemtie 25. decembri gusta 2 kareivji izbega un atgriezas pec dažam dienam atpakal pulka. Sakas gatavošanas janvara uzbrukumam un decembra beigas ieradas 3. pulka pedejas vienibas, iznemot izluku bataljonu, kas meneša vidu atradas Latgales partizanu pulka rezerve Balvos un tad janvari palika Kurzemes divizijas rezerve Krustpils rajona.

Landesvera fronte ari decembri turpinajas dienas apšaudišanas un naktis izluku gajieni. Nakti uz 20. decembri dala no Trieciena nodalas parrava lielinieku fronti dienvidos no Muktu-Paveliem un pec sivam kaujam ienema aiz Dubnas Vilcanus, Klavinskus, Vanagus un Škilterus, kur sanema 2 vieglos lielgabalus, 2 ložmetejus, 30 gusteknu un 40 zirgus. Lai atriebtu mineto neveiksmi, nakti uz 27. decembri lielinieki ielenca Trieciena nodalas lauksardzi, bet ta viriškigi aizstavejas un, beidzot, ienaidnieku aizdzina.

Ventspils pulka fronte norisinajas parastas izluku sadursmes, kur sanemam dažus gusteknus. 18. decembri musu III brunotais vilciens austrumos no Atašienes iebrauca neitrala josla un iesaka artileristu divkauju ar ienaidnieka bateriju, kuru apklusinaja un piespieda to parbraukt uz citu vietu. Ari piebraukušo ienaidnieka brunoto vilcienu pa divam reizem aizdzina. 7. decembri 1. pulka I bataljons nomainija Ventspils pulka kreiso sparnu no Trupiem lidz Barkavai.

Par Liepajas pulka komandieri iecela plkv.-ltn. Hasmani un 2. decembri tas ieradas pulka. Tagad pulka ieskaitija ari ltn. Brodera atseviško izluku bataljonu (apm. 200 cilv.) un iedalija to velosipedistu rota. Nakti uz 3. decembri vltn. Helmanis ar nodalu no 3 virsniekiem un 66 kareivjiem nobrauca ragavas kadus 12 klm un pie Kristinkiem sanema 2 lielgabalus ar visiem pajugiem, ka ari 15 gusteknu.

Pulka III bataljons 7. decembri bija jau pilnigi saformets un pietiekoši apmacits, bet to uz laiku atdeva Latgales partizanu pulka riciba, iznemot 9. rotu, kura palika sava pulka. Ilgaku laiku bataljons palika rezerve Balvos. Nakti uz 25. decembri ienaidnieks nikni uzbruka Zasuliem, bet ar zaudejumiem to atsita.

Latgales partizanu fronte šini menesi norisinajas diezgan nopietnas cinas, jo lielinieki gribeja atnemt to, ko ieguvam novembri. Tagad tas nebija tik viegli izdarams, jo Latgales partizanu pulks jau bija ieverojami stipraks : vinam jau bija 4 bataljoni un 1 baterija; bez tam decembra pirma puse Balvos ieradas ari 1. pulka III bataljons un 3. pulka izluku bataljons. ari ienaidnieks bija pastiprinajis savus spekus. Jau 1. decembri ienaidnieka latviešu komunistu bataljons pie Stampakiem ielenca 7. rotas pusrotu, kura pec niknas kaujas atgaja, zaudejot 7 kritušus. Kad piesteidzas pastiprinajumi, agrako stavokli atkal atjaunoja. ari 8. decembri ienaidnieks uzbruka Kupravai, pabalstits no sava brunota vilciena, bet to atsita ar igaunu brunota vilciena palidzibu. Tapat 10. decembri atsita ienaidnieka 15. armijas sevišku uzdevumu pulka uzbrukumu Orlavai, bet musu izluki 17. decembri austrumos no Orlavas sanema 1 ložmeteju un 5 gusteknus, zaudejot tikai 2 ievainotus. Decembra vidu Latgales partizanu pulka kreisais sparns nomainija lidz Berjozkiem igaunu pedejas vienibas: 3. pulka III bataljona rotas. Jau 19. decembri tur lielinieki ar praviem spekiem uzbruka Liepnai un Berjozkiem, bet ar zaudejumiem atsita. Tomer otra diena ienaidnieks savus uzbrukumus atjaunoja un uz laiku bijam spiesti .atstat Berjozkus, bet tad velak atkal atnemam. Ziemassvetku nakti ienaidnieks gribeja mus parsteigt un iesaka. energisku uzbrukumu Stampakiem un Tilžai. Uzbrukumu pirmai sadžai atsita, bet pie Tilžas nikna kauja turpinajas visu. dienu. Lielinieku artilerija stipri apšaudija Tilžu, bet ari musu baterija labi palidzeja partizaniem un vakara ari tur uzbrukumu atsita.

Kaujas ar Bermonta spekiem Zemgale un Kurzeme bija beigušas ar uzvaru un tadel ari Jelgavas pulka vienibas pamazam saka ierasties sava pulka rajona. Daugavas kreisa krasta pulka 5 rotas ari decembri turpinaja savu poziciju aizstavešanu un atsita lielinieku izluku nodalu uzbrukumus, kuri tagad, pateicoties Daugavas aizsalšanai, atkartojas biežak un vienu reizi ienaidniekam izdevas ielenkt musu lauksardzi. Tas notika nakti uz 25. decembri pie Glaudaniem, kur ielenca 5. rotas lauksardzi un sanema gusta 2 kareivjus un 1 ložmeteju. Pec dažam dienam 5. rota savukart sagustija ienaidnieka lauksardzi no 7 sarkanarmiešiem un atnema ari savu ložmeteju. Musu sanemtie 25. decembri gusta 2 kareivji izbega un atgriezas pec dažam dienam atpakal pulka. Sakas gatavošanas janvara uzbrukumam un decembra beigas ieradas 3. pulka pedejas vienibas, iznemot izluku bataljonu, kas meneša vidu atradas Latgales partizanu pulka rezerve Balvos un tad janvari palika Kurzemes divizijas rezerve Krustpils rajona.

Landesvera fronte ari decembri turpinajas dienas apšaudišanas un naktis izluku gajieni. Nakti uz 20. decembri dala no Trieciena nodalas parrava lielinieku fronti dienvidos no Muktu-Paveliem un pec sivam kaujam ienema aiz Dubnas Vilcanus, Klavinskus, Vanagus un Škilterus, kur sanema 2 vieglos lielgabalus, 2 ložmetejus, 30 gusteknu un 40 zirgus. Lai atriebtu mineto neveiksmi, nakti uz 27. decembri lielinieki ielenca Trieciena nodalas lauksardzi, bet ta viriškigi aizstavejas un, beidzot, ienaidnieku aizdzina.

Ventspils pulka fronte norisinajas parastas izluku sadursmes, kur sanemam dažus gusteknus. 18. decembri musu III brunotais vilciens austrumos no Atašienes iebrauca neitrala josla un iesaka artileristu divkauju ar ienaidnieka bateriju, kuru apklusinaja un piespieda to parbraukt uz citu vietu. Ari piebraukušo ienaidnieka brunoto vilcienu pa divam reizem aizdzina. 7. decembri 1. pulka I bataljons nomainija Ventspils pulka kreiso sparnu no Trupiem lidz Barkavai.

Par Liepajas pulka komandieri iecela plkv.-ltn. Hasmani un 2. decembri tas ieradas pulka. Tagad pulka ieskaitija ari ltn. Brodera atseviško izluku bataljonu (apm. 200 cilv.) un iedalija to velosipedistu rota. Nakti uz 3. decembri vltn. Helmanis ar nodalu no 3 virsniekiem un 66 kareivjiem nobrauca ragavas kadus 12 klm un pie Kristinkiem sanema 2 lielgabalus ar visiem pajugiem, ka ari 15 gusteknu.

Pulka III bataljons 7. decembri bija jau pilnigi saformets un pietiekoši apmacits, bet to uz laiku atdeva Latgales partizanu pulka riciba, iznemot 9. rotu, kura palika sava pulka. Ilgaku laiku bataljons palika rezerve Balvos. Nakti uz 25. decembri ienaidnieks nikni uzbruka Zasuliem, bet ar zaudejumiem to atsita.

Latgales partizanu fronte šini menesi norisinajas diezgan nopietnas cinas, jo lielinieki gribeja atnemt to, ko ieguvam novembri. Tagad tas nebija tik viegli izdarams, jo Latgales partizanu pulks jau bija ieverojami stipraks : vinam jau bija 4 bataljoni un 1 baterija; bez tam decembra pirma puse Balvos ieradas ari 1. pulka III bataljons un 3. pulka izluku bataljons. ari ienaidnieks bija pastiprinajis savus spekus. Jau 1. decembri ienaidnieka latviešu komunistu bataljons pie Stampakiem ielenca 7. rotas pusrotu, kura pec niknas kaujas atgaja, zaudejot 7 kritušus. Kad piesteidzas pastiprinajumi, agrako stavokli atkal atjaunoja. ari 8. decembri ienaidnieks uzbruka Kupravai, pabalstits no sava brunota vilciena, bet to atsita ar igaunu brunota vilciena palidzibu. Tapat 10. decembri atsita ienaidnieka 15. armijas sevišku uzdevumu pulka uzbrukumu Orlavai, bet musu izluki 17. decembri austrumos no Orlavas sanema 1 ložmeteju un 5 gusteknus, zaudejot tikai 2 ievainotus. Decembra vidu Latgales partizanu pulka kreisais sparns nomainija lidz Berjozkiem igaunu pedejas vienibas: 3. pulka III bataljona rotas. Jau 19. decembri tur lielinieki ar praviem spekiem uzbruka Liepnai un Berjozkiem, bet ar zaudejumiem atsita. Tomer otra diena ienaidnieks savus uzbrukumus atjaunoja un uz laiku bijam spiesti .atstat Berjozkus, bet tad velak atkal atnemam. Ziemassvetku nakti ienaidnieks gribeja mus parsteigt un iesaka. energisku uzbrukumu Stampakiem un Tilžai. Uzbrukumu pirmai sadžai atsita, bet pie Tilžas nikna kauja turpinajas visu. dienu. Lielinieku artilerija stipri apšaudija Tilžu, bet ari musu baterija labi palidzeja partizaniem un vakara ari tur uzbrukumu atsita.