18. novembri


Isi pec pusnakts Latgales divizijas komandieris pazinoja Siguldas pulka komandierim, ka vina riciba pariet ari 8. pulka 1 bataljons un tagad pastiprinata 7. pulka uzdevums ir uzbrukt ienaidniekam kam divos virzienos: a ) ar vienu kolonnu caur Livberzi un Upes muižu uz Gludas muižu, (Agrak to sauca ari par Falcgraves muižu.) aizsprostojot ienaidniekam atiešanas celu no Jelgavas uz Mažaikiem ; b ) ar otru kolonnu uzbrukt no Valguntes uz Sveti un talak uz Grivaskrogu, atstajot apmeram 3 rotas Lielupes un Iecavas upes aizsardzibai.

Latgales divizijas laba sparna 9. pulka štabs, III bataljons un Studentu bataljons pargaja uz Kemeriem, pie kam Smardes rajona notika vienigi izluku sadursmes, kur ieguvam 1 vieglo ložmeteju. Uz ziemeliem no Erzelukroga ienaidnieks iesaka uzbrukumu jau rita; 9. pulka II bataljona vienibas to atsita un tad, virzidamas pakal atejošam ienaidniekam, bez kaujas ienema Malu muižu, kur uzzinaja, ka lielaka dala no ienaidnieka aizgajusi uz Džuksti. Kad 8. pulka II bataljons nomainija Erzelukroga un Malu muiža 9. pulku II bataljonu, tad pedejais .aizgaja Tukuma virziena un pec nelielam sadursmem vel šodien sasniedza Slampes muižas rajonu. Daugavpils pulka bataljons atsita ienaidnieka nelielu uzbrukumu un sanema dažus gusteknus. Bataljons palika savas vecas pozicijas un pecpusdiena aizsutija 2. rotu uz Kišiem paliga 7. pulkam. Ienaidnieka tuvakas vienibas atradas Livberze, bet 1—2 baterijas — Upes muiža.

Siguldas pulks šodien saka izpildit savu uzdevumu. Lai butu lielaki speki, tad pulka komandieris rita agruma atvilka I bataljona rotas no Cenas muižas rajona tuvak Kišiem. Vel tumsa II bataljons (5. un 7. rota.) pargaja Lielupi pie Kišiem un Mislavas sasita tur atrodošas krievu vienibas, (Tur laikam atradas Kupcinska grupa.) pie kam ieguva 4 ložmetejus. Vakara bataljons jau atradas Apinu un Duminu majas. Aparnieka nodala 17. novembri izgaja no Klives muižas caur lielo mežu uz dienvidiem un nakti uz 18. novembri uzbruka ienaidniekam Svetes muiža un Vilkubudas, saceldama ienaidnieka aizmugure lielu apjukumu. Nebudams pietiekoši informets par 7. pulka darbibu, kapt. Aparnieks savu nodalu 18. novembra diena atveda caur mežu atpakal uz Kišiem. Lai segtu II bataljona kreiso flangu un aizmuguri, rita agruma Lielupi pargaja ari 7. pulka III bataljons, (9., 12. un 1. rota.) kas no Dobeliem nema virzienu uz Sturmaniem. Pedejos tomer neienema, jo ienaidnieks pretuzbrukuma piespieda bataljonu atiet uz Mislavam. Siguldas pulka I bataljona rotu aiziešana uz Kišiem, pilnigi atklaja Rigas pulka labo flangu un deva iespeju Dzelzs divizijas vienibam viegli apnemt caur Cenas muižu 6. pulka labo sparnu. Ap pusdienas laiku stavoklis 7. pulka kreisa sparna rajona bija jau nedrošs. Ienaidnieka 1 rota, kopa ar 2 ložmetejiem, pat uzbruka Kišu klosterim, kur atradas siguldiešu ambulance un daži vezumi, sanema dalu no tiem gusta, bet pašu klosteri aizdedzinaja, ka ari piespieda musu bateriju aizbraukt uz Zeltiniem. Pec tam ienaidnieka rota saka apšaudit pat 7. pulka štabu Kišos. Par laimi pie rokas gadijas pulka izluku komanda, kura, kopa ar 9. rotu, pargaja energiska pretuzbrukuma un ienaidnieka rotu izklidinaja, sanemot gusta 16 vaciešu un 1 smago ložmeteju. Tagad pulka komandieris paveleja I bataljonam, ( shemu 20) kopa ar izluku komandu un 8. pulka 2. rotu, ienemt agrako iecirkni no Tiltiniem lidz Cenas muižai un tur nodibinat sakarus ar 6. pulku. Tiltinus un Silinus ienema vel šodien, bet mežmalu pie Cenas muižas tikai 19. novembri. Vakara Kišos ieradas ari jaunsaformeta 10. rota un nakti to aizsutija uz Kakedanciem, kurus diena bija ienemis ienaidnieks. Latgales divizijas komandieris šodien, iepazinies uz vietas sikak ar visiem apstakliem, naca pie parliecibas, ka uzbrukt viena reize tris virzienos nav iespejams, jo speku par maz, un tadel nolema uzbrukt tikai Jelgavai. Tomer bija vajadzigs zinams laiks, lai varetu pargrupet spekus un tadel visparejo uzbrukumu atlika uz 20. novembri.

Vidzemes divizijas komandieris paveleja saviem pulkiem šodien uzbrukumu sakt gaismai austot. Tomer vacieši aizsteidzas priekša un Rigas pulka fronte vini jau saka uzbrukumu vel rita tumsa un parsteidza mus pargrupešanas laika. Musu Kara ministrijas arhiva atrodas Rosbacha „Abteilungsbefehl Nr. 18”, saskana ar kuru pastiprinatai Dzelzsdivizijai vajadzeja 18. novembra rita uzbrukt 4 kolonnas: a ) pirmai kolonnai (2. pulka Bertolda bataljons un 5. baterija.) uzbrukt gar Garozas staciju un Apaliem uz Tiltiniem; b ) otrai kolonnai (2. pulka II ataljons un 1/2 4. baterijas.) - caur Baltpeteriem ari uz Tiltiniem ; c ) trešais kolonnai (Rosbacha trieciena nodala, pastiprinata ar 3 kajnieku lielgabaliem, 4 uguns metejiem, 1 minmeteju un 2 haubicem.) — gar Skujaskrogu uz Olaini; d ) ceturtais kolonnai (1. pulka I un III bataljons, un 2 baterijas.) — caur Cenas muižu uz Dalbiniem. Rosbacha trieciena nodalai uzbrukumu joslu deva no dzelzcela lidz Misai, pie kam tas labo flangu nodrošinaja brunotais vilciens Nr. 5.

Rosbacha nodala seviški bagatigi bija apgadata ar visada veida tehniskiem lidzekliem. Kad jau bija pietiekoši gaišs, ienaidnieka uzbrukumu pabalstija ari kaujas eskadrila. Ta tad trieciena pret Rigas pulku (3 bataljoni, 5 lielgabali, 3 minmeteji un 1 brunotais automobilis.) vajadzeja nemt dalibu ienaidnieka 3 bataljoniem, 13 lielgabaliem, 4 uguns metejiem, vairakiem minmetejiem un brunotam vilcienam. Bez tam pret Rigas pulka kreiso sparnu, no dzelzcela lidz Purmaliem, atradas ierakumos vacu 2. pulka I bataljons un sakuma ari aiz Rosbacha nodalas rezerve Jegeru bataljons. Pedejais gan jau priekšpusdiena aizgaja caur Jelgavu uz Grivaskrogu, jo cirkuleja baumas, ka musejie parravuši krievu fronti un tuvojoties Grivaskrogam.

Pret Cesu pulku (Cesu pulka 3 bataljoni, 4 lielgabali, 2 minmeteji un Kara skolas 2 rotas.) un Kara skolu ienaidnieks gatavoja triecienu ar 3 bataljoniem un 10 lielgabaliem, (Dzelzsdivizijas 2. pulka 2 bataljoni un 6 lielgabali, un Baltenlandes bataljons ar 4 lielgabaliem.) aiz kuriem rezerve vel palika 2. pulka IV bataljons ar 2 lielgabaliem, un piepalidzet vareja ari I bataljons, vismaz ar savas baterijas uguni. Vacu- legiona 1. brigadei bija pavele uzbrukt virziena uz Lieliecavu un šodien visada ziia sasniegt Brantu muižu. Dzelzsdivizijas rezerve vel palika 3. kajnieku un kavalerijas pulks, ka ari smaga artilerija un Lutca ložmeteju bataljons. Kada mera pedejas karaspeka vienibas piedalijas 18. novembra uzbrukuma — mums nav zinams. Ari bez tam Dzelzsdivizijas uzbrukošas vienibas, kopa ar Baltenlandes bataljonu, bija uguns speku zina, vismaz, divas reizes stiprakas par musu Rigas un Cesu pulku.

Ta ka Rigas pulka pirma linija atradas vienigi III bataljons, bet pulka komandieris uzbrukumu gribeja sakt ar diviem bataljoniem, tad vinš paveleja II bataljonam nomainit pirms uzbrukuma III bataljona laba sparna 12. un 9. rotu, kuram pec tam aiziet pie sava bataljona. Siltu telpu trukums piespieda rezerve atrodošos bataljonus novietot savas rotas plaša rajona un tadel II bataljons pienaca vispirms tikai ar 8. un 5. rotu. Pedeja jau nomainija šosejas rajona lielako dalu no 9. rotas, kad sakas Rosbacha nodalas pirmais uzbrukums, kuru 5. rota, ar 9. rotas nenomainita vada piepalidzibu, atsita. Pec tam 9. rota aizgaja, ka bija pavelets, uz Maltuvu majam. Paša laba sparna 8. rota vairs nepaspeja nomainit 12. rotu, kura jau bija iesakusi kauju ar Rosbacha kreiso sparnu. Lielaka dala no 8. rotas pastiprinaja 12. rotu un tad kaudamas abas rotas tika lenam spiestas pa Misas kreiso krastu atpakal. Ari pie Gludam 2. rota un 8. rotas vads ilgi neiztureja ienaidnieka 1. pulka divu bataljonu spiedienu, lai gan pienaca paliga 6. un 7. rota, nakdamas no Zoslenu rajona, un tur pat tuvuma atradas ari 1. un 4. rota Bemberos, bet 3. rota Jenkelos. Ienaidnieks visu laiku apnemdams musu labo sparnu, talak un talak spiedas gar lielo celu Dalbinu virziena. Ari viegla baterija (3 lielgabali.) no Magazinas muižas bija spiesta atbraukt drusku atpakal. Musu neveiksme 18. novembra priekšpusdiena Rigas pulka laba sparna izskaidrojama pa dalai ar to, ka 7. pulka rota, aiziedama vel tumsa no Cenas muižas, deva iespeju ienaidniekam sakt uzbrukumu, visu laiku dzili apnemot 6. pulka labo sparnu. Pirma bataljona rotas vel nebija paspejušas sapulceties pat savas novietošanas vietas, kad tas jau apšaudija. Seviški sliktu iespaidu uz musu rotu darbibu pirma laika darija ienaidnieka kaujas eskadrila, kuras lidmašinas lidoja loti zemu un apšaudija rotas no ložmetejiem, kas liela mera kaveja noorganizet stabilu kaujas fronti. Mums nebija lidzeklu, ar ko varetu sekmigi cinities pret ienaidnieka lidmašinam un tadel vinas darbojas parak droši. Ienaidniekam pavirzoties uz priekšu, musu sakaru tikls izjuka, bet niecigie sakaru lidzekli nedeva iespeju uz atru roku noorganizet jaunu sakaru tiklu, un ta ka Misas kreisa krasta bija plašs mežu rajons, tad tas viss kopa nemot, loti liela mera apgrutinaja pulka un bataljonu vadibu; ari artilerijas uguni nevareja izsaukt laika. Pec 8. un 12. rotas atiešanas, tagad bija spiesta atiet ari 5. rota un tas savukart nostadija loti gruta stavokli 11. rotu dzelzcela rajona. Tas stavoklis jau ta bija seviški gruts kaujas paša sakuma, jo ienaidnieka brunotais vilciens to apšaudija ar flankejošu uguni, bet telefons tikla bojajumu del izsaukt talšavejs baterijas (2 lielgabali.) uguni nevareja. Piesteidzas gan viens minmetejs, bet tas jau saplisa pec dažiem šavieniem. Pec 5. rotas atiešanas, 11. rotu apdraudeja ari no šosejas puses un tadel ari lielaka dala no rotas saka atiet gar dzelzcelu. Vel ilgaku laiku palika savos ierakumos vienigi 11. rotas kreisais sparns, kas atgaja tikai pret pusdienu.

Neskatoties uz visiem nelabveligiem apstakliem, pie kadiem uzsaka cinu Rigas pulks sava fronte, tomer pateicoties pulka komandiera energiskai darbibai, kas personigi vajadzigas vietas paspeja ierasties vel ista laika, lai aizturetu atejošas un jau pa dalai izklidušas rotas, radas iespeja ap pusdienas laiku jau, visuma, stabilizet 6. pulka fronti, seviški centra, kur II bataljona rotas, pastiprinatas no pulka rezerves ar instruktoru rotu, aptureja ienaidnieka uzbrukumu Degainu-Skujaskroga linija. Šosejas rajona tagad lielu palidzibu sniedza brunotais automobilis Kurzemnieks un talšaveja baterija, kura nelaida uz priekšu ienaidnieka brunoto vilcienu. Laba sparna I bataljona rotas, kopa ar vieglo bateriju un nelielo velosipedistu rotu, aptureja ienaidnieka uzbrukumu ziemelos no Magazinas muižas. Vienigi pulka kreisa sparna, dažadu parpratumu un sakaru trukuma del, fronti izdevas stabilizet tikai pret vakaru. Ienaidnieka uzbrukums tur sakas daudz velak un ari spiediens nebija visai stiprs, bet ta ka nakti 10. rota nebija ienemusi visu iecirkni lidz Purmaliem, tad tas atviegloja ienaidniekam iespiesties starp 6. un 5. pulku, un 10. rotas kreisa sparna apnemšanu. Rotai ari nebija telefona sakaru ar bataljona vadibu un tadel, uzzinajusi par it ka parejo rotu atiešanu, ari atgaja. Lai pastiprinatu kreiso sparnu, pulka komandieris aizsutija uz Zušu rajonu 4. rotu un paveleja jaunieceltam III bataljona komandierim savakt savas rotas un noorganizet fronti dienvidos no Kukuldreimaniem, kas ari tika izpildits un vakara III bataljons atradas Cudaru-Zušu linija. Visuma, jau ap plkst. 15,00 ienaidnieka uzbrukumi 6. pulka fronte izbeidzas un vietu vietam jau bija redzamas degošas majas, kas lika domat par ienaidnieka gatavošanos atiešanai. Patiešam, vakara jau musu izluku nodalas saka virzities uz priekšu. Ta tad ienaidnieka nodoms, atspiest Rigas pulku lidz Olainei, neizdevas, jo 6. pulka centrs ienaidnieku talak par Skujaskrogu nelaida. Vakara ieradas paliga ari brunotais automobilis Staburags.

Ari Cesu pulka fronte šodien sakas ienaidnieka uzbrukumi no paša rita, pie kam tos sagatavoja ar specigu artilerijas un minmeteju uguni. Ta ka I bataljonu pastiprinaja no pulka rezerves ar 9. un 10. rotu, tad pirmos uzbrukumus atsita. Tomer stavoklis pulka laba sparna bija gruts, jo ar 6. pulka atiešanu, tagad labais flangs bija pilnigi atklats un deva iespeju uzbrukošai kolonnai, virzoties gar Purmaliem, apnemt cesnieku sparnu. Lai izvairitos no sitiena flanga, I bataljons atlieca savu sparnu un pagarinaja to gar mežmalu uz ziemeliem un tur lidz tumsai noturejas. ari pulka atlikušai rezervei (11. un 12. rota, ka ari 2 komandas.) vajadzeja pienakt paliga Apalos. Musu baterija šodien teicami apšaudija ar flankejošu uguni ienaidnieka vienibas, kas virzas rietumos no Purmaliem uz ziemeliem. Ar to ari izskaidrojams, ka Dzelzsdivizijas 2. pulka kreisa sparna vienibas pat lidz vakaram talak par Maltuvu-Purmalu liniju netika. Baumas par it ka Rigas pulka atiešanu, vakara stipri uztrauca cesnieku 1 bataljona karavirus. Ta ka plata iecirkna un mežaina apvidus del, ka bataljona, ta ari rotu komandieriem nebija iespejams ar personigo iejaukšanos un uzstašanos ista laika un ista vieta noverst laužu aiziešanu no vienibam, tad bataljona fronte saka izirt. Lai tumša nakti atejošie kareivju pulcini pilnigi neizklistu, pulka komandieris paveleja I bataljonam sapulceties tais vietas, no kurienes tas 16. novembra rita iesaka savu uzbrukuma gajienu, t. i. Davju-Skribu-Klavu muižas linija, kur ap pusnakti ari sapulcejas.

Pulka II bataljona fronte šodien rita agruma norisinajas siva cina pie Vareliem, kur Kara skolas 1 1/2 vadi ilgi iztureja ienaidnieka spiedienu. Tikai ap pusdienas laiku, kad Baltenlandes bataljona vienibas, parnakot Lielupi, draudeja iznakt kadetu aizmugure, tie saka atiet gar celu uz Garozaskrogu. Atiešana stipra uguni bija loti gruta. Musu zaudejumi bija 12 krituši un 7 ievainoti, bet 6 ievainoti vai kontuzeti palika ierinda un divi krita gusta. Minetais notikums slikti iespaidoja ari 5. pulka 6. rotas darbibu, kura aizstaveja Garozas muižu un lidz šim bija sekmigi atsitusi Baltenlandes bataljona vienibu meginajumus forset Lielupi. Rota tagad atgaja aiz Garozes upes. No Planiem atgaja ari kadetu 1 1/2 vadi un 5. pulka 5. rota, kura novietojas pa kreisi no 6. rotas. Kara skolas brivie kadeti ienema aizstavešanas pozicijas pie Garozaskroga, bet velak parejie kadeti pie Speltem. Pa labi no Kara skolas atradas 5. pulka 8. rota, kuru pastiprinaja ar 7. rotas vienu vadu, bet rotas parejie vadi aizgaja paliga 5. rotai, jo tur sakari ar 4. pulku bija partraukti. Šinis pozicijas Cesu pulka II bataljons un Kara skola visus uzbrukumus atsita un ienaidnieks tuvak par 600—700 soliem netika. Tusmai iestajoties kauja norima un tagad bija ceriba un palaviba, ka uzbrukumu atsitis ari nakti. Velu vakara cesnieku 8. rota pazinoja Kara skolai, ka vina esot sanemusi paveli no pulka komandiera atiet Beitu-Gailu muižas linija, kur sapulceties II un III bataljona rotam. Kara skola palika savas pozicijas lidz pusnaktij, bet tad, nevaredama nodibinat nekadu sakaru ne pa labi, ne pa kreisi, nakti ari atgaja pie Cesu pulka uz Davjiem.

Cesu pulka vadiba šoreiz pavisam nepareizi rikojas, paveledama atiet tik talu ari II un III bataljonam. Ienaidnieka uzbrukumi diena tika atsisti, vakara kauja norima un ja II bataljona labo sparnu butu pastiprinajuši ar vel svaigam 11. un 12. rotu, tad vareja ceret noturet Garozas stacijas un Garozaskroga rajonu, bet 1 bataljona rotas, nakti sapulcetas Skribas un Klavu muižas rajona, butu noderejušas nakoša diena, ka pulka rezerve. Kad nakti divizijas komandierim naca zinams par 5. pulka, visuma, nevajadzigo atiešanu, vinš paveleja nekavejoties partraukt atkapšanos un atrak atjaunot agrako stavokli, ko 5. pulks ari 19. novembri izpildija.

Valmieras pulka vadiba ari šodien vel nebija paspejusi izlabot savu kludu, jo saskana ar divizijas paveli, rajona no Stalgenes lidz Emburgai pulkam vajadzeja cinities ar 9 rotam un 1 bateriju, bet pulka vadibas un seviški II bataljona komandiera nevieta paraditas iniciativas del, tagad 18. novembri patiesiba tur atradas tikai III bataljona rotas un 1 baterija, bet 1I bataljons bija izverties loti plaša fronte no Šikaliem lidz Jumpravas muižai. Saprotams, ar tik niecigiem spekiem Valmieras pulks noradita rajona nekadu uzbrukumu 18. novembri nevareja izdarit un bija jaapmierinas tikai ar ienaidnieka uzbrukumu atsišanu. Jau nakti ienaidnieka artilerija stipri .apšaudija 9. un 11. rotas novietojumu un vina patrulas meginaja izlukot musu pozicijas. Agri priekšpusdiena ienaidnieka artilerija seviški stipri apšaudija 10. rotas iecirkni un tad Petersdorfa nodalas vienibas iesaka uzbrukuma, bet to atsita un 10. rota vajajot, sanema 1 ložmeteju un 1 patšautene. Pecpusdiena ienaidnieka artilerija atkal apšaudija 9., 11. un 10. rotas iecirknus, pie kam vina smagai baterijai pat izdevas apklusinat musu vieglo bateriju. Vel divas reizes ienaidnieks uzbruka 9. un 10. rotai, bet atsita. Nakti, kad 9. rotas komandieris zinoja par 5. pulka atkapšanos, laba flanga nodrošinašanai bataljona komandieris izvirzija savu pedejo rezervi, 11. rotas 1 vadu, bet pulka komandieris apsolija vel nakti atsutit ari instruktoru rotas pusrotu kura patlaban atradas rezerve aiz II bataljona laba sparna. Pecpusdiena ari 5. rotas iecirkni paradijas ienaidnieka nelielas kajnieku un kavalerijas vienibas, bet tas ar uguni izklidinaja 7. rota ienema Mežotni, kur ieguva 1 lidmašinu ar 2 ložmetejiem.

Ta tad Petersdorfa nodalas uzbrukums Valmieras pulka labam sparnam neizdevas. Valmieriešu rotas bija pieradušas darboties plašas frontes un bija vairak noruditas kaujas, tadel cinijas aukstasinigak un mazak nervozeja pat tados gadijumos, kad kaiminš pa labi, vai pa kreisi aizgaja. Tadel loti žel, ka dažadu parpratumu del, pulka vienibas bija izklaidetas parak plaša fronte un tagad nebija iespejams isa laika sakopot lielakus spekus, ar kuriem ne tikai varetu atsist ienaidnieka uzbrukumus, bet varetu savukart dot triecienus ari ienaidniekam. Pecpusdiena pulka komandieris deva rikojumu par pulka vienibu pargrupešanu, ko vajadzeja izdarit vel šovakar un nakti, pie kam III bataljonam ienemt iecirkni no Auciem lidz Pazvaniem, II bataljonam talak lidz Mežotnei, novietojot sava kreisa sparna 2. eskadronu; I bataljonam parnakt no Bauskas uz Garozes muižu (Mineta Garozes muiža atrodas 2 klm uz ziemelrietumiem no Berzmuižas.) Ka redzams, pulka vadiba ari ar savu pedejo rikojumu vel nemeginaja sapulcet pulka spekus šauraka fronte, jo gribeja visu aizsargat un tadel neviena vieta nebija pietiekoši stipri dot ienaidniekam specigu triecienu.

Jelgavas pulka pastiprinatais III bataljons ienema aizstavešanas pozicijas 2—3 klm uz dienvidrietumiem no Bauskas. Ap pusdienas laiku Bauska ienaca ari 3. pulka I un izluku bataljons, 1. eskadrons, 1 lielgabals un 4. pulka kajnieku. izluku komanda; 23 pulka 5. rota no Skaistkalnes atgriezas pie sava pulka, bet Liepajas pulka I bataljons no Ekengraves pargaja uz Skaistkalni. Šodien Bauska ieradas ari plkv.-ltn. Hasmanis.

Gen. Eberhardts, domadams, ka ar savu šis dienas uzbrukumu ir darijis zinamu iespaidu uz musu armijas vadibu, 18. novembri velu vakara nosutija pa radio musu armijas virspavelniekam šadu telegrammu: „Latvijas armijas virspavelniekam. Krievijas Rietumarmija ir pargajusi Vacijas aizsardziba. Esmu parnemis vinas virspavelniecibu. Ludzu dot man pa radio piekrišanu nakti no 19. uz 20. partraukt kara darbibu pamiera sarunu iesakšanai. Generalleitnants Eberhardts, vacu virspavelnieks Baltija.” Šo telegrammu armijas vadiba, ar Ministru Prezidenta Karla Ulmana piekrišanu, atstaja bez atbildes, jo bija tanis ieskatos, ka Zemgali un Jelgavu izdosies atrak atbrivot ar ierocu varu, neka ar sarunam.

19. novembri ( shemu 21 ). Latgales divizijas vadiba galigi izstradaja savu planu priekš 20. novembra, pie kam galvenais noluks: uzbrukot dienvidu virziena, parkert ienaidniekam atkapšanas celus no Jelgavas uz Mažaikiem un piespiest vinu atstat Jelgavu. Tadel 8. pulka komandierim, kura riciba, bez 8. pulka, pargaja ari 7. pulka 4 rotas, kapt. Aparnieka partizanu nodala un 4 lielgabali, 20. novembri plkst. 06,00 iesakt uzbrukumu ar vienu kolonnu no Ozolu muižas (Nemeikše) un Vadžiem virziena uz Livberzi un Upes muižu, bet ar otru kolonnu no Dobeliem virziena uz Duminiem un Grivaskrogu. Rezeknes pulka komandierim ar savu pulku, 4 lielgabaliem un 1 brunoto mašinu, nodrošinat divizijas labo flangu, aktivi darbojoties Tukuma virziena, pie kam nepieciešanai ienemt Smardeskrogu un Slampi, lai varetu musu brunotas mašinas no Kemeru rajona noklut uz Jelgavas-Tukuma lielcela. Siguldas pulka komandierim ar savam 5 rotam un divam 6" haubicem sivi aizstavet Lielupes un Iecavas labo krastu no Kišu majam lidz Cenas muižai, pabalstot ar artilerijas uguni 8. pulka operaciju. Ja mineta operacija nems labveligu virzienu, tad ari vinam iet uz priekšu un iztirit Jelgavu. Erzeukroga rajona 3. eskadronam apsargat 9. pulka kreiso un 8. pulka labo flangu. Divizijas rezerve Studentu bataljons Kalnciema.

Jau priekšpusdiena 3. eskadrons nomainija 8. pulka II bataljonu Erzeukroga rajona un pedejais caur Batariem aizgaja pie sava pulka. Pa to laiku Slampes rajona ienaidnieka pravi speki uzbruka 9. pulka II bataljonam. Pedejais, energiski vajats, saka atiet uz Maju muižu, bet ta ka ari tur neiztureja spiediena, tad atkapšanos turpinaja uz Erzeukrogu, kur atradas 3. eskadrons. Arjergarda palikuša 8. rota stipri cieta un kad vinas atliekas pievienojas bataljonam pie Erzeukroga, tad atiešanu turpinaja lidz Batariem, kur pienaca paliga 8. pulka 1 1/2 rotas (5. rota un 6. rotas pusrota.) un tad ienaidnieka spiedienu, visuma, aptureja. Vairak cietušas 9. pulka 3 rotas un 3. eskadrons nakti atgaja uz Sumragiem. Lai nakoša diena iztiritu Erzeukroga rajonu, 9. pulka komandieris sanema paveli : nakti no Kemeru rajona parvietot uz Batariem 2 rotas un 2 lielgabalus. Laikam ienaidniekam bija pienakušas paliga Virgolica vienibas. Jau 11. novembri Bermonts paveleja Virgolicam ar sava korpusa visam kaujas spejigam vienibam nekavejoties izvirzities no Šaulu rajona uz Barbeli un Skaistkalni. Ilgi Virgolics vilcinajas izpildit mineto paveli, aizbildinadamies ar apgerbu., apavu un zirgu trukumu, un tikai pec atkartotam pavelem, beidzot, ap novembra vidu izsutija pa zemes celiem uz ziemeliem saformetu kaujas nodalu (Kaujas nodala ietilpa 3 rotas, 2 lielgabali un 1 vads jatnieku. ) , kura ap 19. novembri vareja jau but pie Slampes.

Daugavpils pulka I bataljona rotas ienaidnieks visu dienu apšaudija ar artilerijas un minmeteju uguni. Lai uzlabotu stavokli, kapt. Šepko paveleja 4. rotai ienemt Livberzi, ko ta ari diezgan viegli izdarija un tad tur, ar 1. rotas piepalidzibu, atsita ienaidnieka pretuzbrukumu.

Siguldas pulka II bataljons zem spiediena atgaja no Apiniem un Irbeniekiem uz Dobeliem un Mislavam. Šodien tur ienaidnieka puse galvena karta cinijas Jegeru bataljons. Siguldiešu pastiprinatam I bataljonam vajadzeja ienemt priekš aizstavešanas rajonu no Lielupes lidz Cenas muižai un nodibinat sakarus ar 6. pulku. Bataljona 4. rota ienema mežmalu pie Hercogu muižas, bet 3. rota un 8. pulka 2. rota ap pusdienu izgaja no Siliniem gar mežmalu uz Cenas muižu. Cela abas rotas pa dalai iznicinaja, pa dalai izklidinaja ienaidnieka izlukošanas nodalu un sanema i smago un 1 vieglo ložmeteju. Pret vakaru minetas rotas ienema mežmalu iepretim Cenas muižas drupam, jo tanis un ari tuvaka kiegelu cepli vel atradas ienaidnieks ar vairakiem ložmetejiem.

Vidzemes divizijas fronte šodien galvena karta notika speku pargrupešana 20. novembra uzbrukumam. Rigas pulks jau rita visa sava iecirkni bija pienacis atkal pie Iecavas upes un ar pastiprinatu izlukošanu parliecinajas, ka ienaidnieks ienem Iecavas upes kreisa krasta savas agrakas pozicijas. Pie Dicu majam mes sašavam ienaidnieka lidmašinu, kura. sadega. Cesu pulka I bataljons, kopa ar bateriju, vakara jau atradas linija Zuši-Erces-Garozas stacija un vina rezerve — 8. rota un neliela instruktoru rota; II un III bataljons pozicijas no Garozas stacijas lidz Lapainu majam. Kara skola skaitijas divizijas rezerve un naktsgula apstajas Andes (Lamžu tuvuma). Valmieras pulka III bataljons, pabalstits no 1 vieglas baterijas, uzbruka ar 11. rotu Gabaliniem un ar 12. rotu Emburgai. Tomer stipra uguni uzbrukums neizdevas. Ta ka II bataljons bija pienacis jau tuvak, tad III bataljona komandieris vakara saisinaja savu. fronti, novietojot kreisa sparna 12. rotu Bierantu rajona, bet 10. rotu atveda bataljona rezerve aiz centra un instruktoru rota nodrošinaja labo flangu. Pulka II bataljons šodien vairak pastiprinaja savu labo sparnu, atstajot 8. rotu Gravendale un 2. eskadronu Mežotne; I bataljons jau bija sapulcejies Garozes muiža. Tagad II un III bataljonam bija pa vienai vieglai baterijai no 3 lielgabaliem katra.

Plkv.-ltn. Hasmana grupas Jelgavas pulka pastiprinatais I bataljons, kopa ar 4. pulka izluku komandu un 2 lielgabaliem, pret vakaru ienema pozicijas no Mežotnes gar Rundali lidz Auguliem, (Auguli atrodas 3 klm uz dienvidaustrumiem no Rundales.) bet talak pa kreisi atradas III bataljons., Pirma bataljona komandierim, kapt. Pommeram, palaimejas ieslegties ienaidnieka te1efona linija un noklausities vina sarunas par nodomato uzbrukumu Bauskas virziena 20. novembri. Ta ka I bataljona pašreizejas pozicijas plkv.-ltn. Hasmanis atzina par neizdevigam, tad paveleja bataljonam atiet uz Lielupes labo krastu un ienemt pozicijas no Mežotnes gar Jumpravmuižu lidz Kaudzišiem. (Kaudziši 2 klm uz rietumiem no Bauskas.) Liepajas pulka I bataljons vel atradas Skaistkalne. Šodien no Lietuvas ieradas Meitene Brandisa 1 bataljons un 1 baterija, un no turienes aizgaja uz Lielsvitenes muižu.

20. novembri ( shemu 22 ) Rezeknes pulka laba sparna 2. rota, kopa ar brunoto mašinu Imantu izgaja uz Smardeskrogu, noluka to ienemt. Imanta jau paspeja pa celu izbraukt caur stieplu aizžogojumiem, kad ienaidnieks iesaka stipri apšaudit celu un pakal palikušo rotu. Par nelaimi mašinai sabojajas motors un ta vairs nevareja atbraukt atpakal., tadel apkalpe bija spiesta atstat Imantu uz vietas un aizbegt pie rotas. Nakti ienaidnieks Imantu pievaca. Pulka kreisa sparna pastiprinatais II bataljons (Pastiprinata II bataljona tagad bija 7 1/2 rotas, 2 lielgabali un 1 eskadrons.) divas kolonnas iesaka uzbrukumu, noluka ienemt Erzeukrogu. Kreisa kolonna izdzina ienaidnieku no Batariem un lidz vakaram paspeja pievirzities tuvu Erzelukrogam. Laba kolonna virzijas no Sumragiem uz Malu muižu un paspeja jau apnemt Erzelukrogu no ziemeliem. Tomer šodien pašu krogu ienemt vel neizdevas, jo Bermontiešiem liela mera piepalidzeja brunotais vilciens, kas atbrauca no Jelgavas puses. Vakara aizgaja 8. pulka 1/2 rotas, no kuram 5. rotai bija pavelets caur Velam steigties uz Livberzi paliga sava pulka I bataljonam, kas tur cinijas tikai 3 rotu sastava.

Pastiprinatais 8. pulks, atstajis rezerve pie Kišiem II bataljonu, iesaka uzbrukumu divas kolonnas. Laba kolonna I bataljonam vajadzeja ienemt Livberzes staciju, Berzu muižu un Upes muižu. Ta ka uzbrukt stacijai no Livberzes muižas nacas pa atklatu apvidu un bez artilerijas pabalsta, tad ari neizdevas salauzt ienaidnieka pretošanos. Seviški uzbrukumu apgrutinaja bermontiešu baterija; kura šava no Upes muižas puses un brunotais automobilis „Titanik”, ka ari brunotais vilciens, kas piebrauca no Erzeukroga puses. Tas izsedinaja pat desantu. Bataljona komandieris, kapt. Šepko, cereja atjaunot uzbrukumu nakoša diena, kad pienaks paliga apsolita 5. rota un varbut lidz tam laikam 9. pulka vienibas ienems Erzeukrogu un tad bus nodrošinats bataljona labais flangs. Daugavpils pulka kreisa kolonna (Kreisa kolonna ietilpa 8. pulka III bataljons, 7. pulka 5., 7., 9. un 12. rota, minmeteju vads, 1 viegla baterija un kapt. Aparnieka partizanu nodala.) rita agruma sapulcejas Mislavas un tad plkst. 06,00 iesaka uzbrukuma gajienu pa Svetes kreiso krastu uz Apiniem. Kreisa flanga apsardzibai izsutija no 7. pulka 9. rotas stipru patrulu uz Planiem, kur notika sadursme ar ienaidnieku un patrula bija spiesta atkapties. Velak musu baterija ar granatam aizdedzinaja Planus un pec tam ari Sturmanus, ta ka Dzelzsdivizijas 1. pulka kreisa sparna vienibam nacas atiet uz Bimanu majam. (Bimanu majas atrodas iepretim Iecavas grivai.) Siguldiešu rotam jau iznaca sadursme ar ienaidnieku tuvu aiz Apiniem, bet ta ka tas bija krievu vienibas, tad nebija gruti vinas aizdzit. Pec tam, pienakot pie Svetes muižas drupam, pret musu rotam saka stradat ienaidnieka ložmeteji, kurus izdevas apklusinat tikai ar minmeteju uguni un ap plkst. 09,00 Sveti ienema. Virzoties talak, siguldiešu rotas un Aparnieka partizani satika nopietnu pretošanos pie Cepliem un Ozoliniem. Lai tur atvieglotu uzbrukumu, 12. rota sanema paveli apiet pa mežu un izvirzities lidz Grivaskrogam. Mineta rota savu uzdevumu teicami izpildija un jau isi pec pusdienas ienema ka Grivaskrogu, ta ari Tuškus, pie kam ieguva 2 smagos ložmetejus un 1 smago automobili ar patronam, kuras mums loti nodereja. Bermontiešiem izdevas sakartot savus spekus un pretuzbrukuma tie izspieda 12. rotu no Grivaskroga un pat no Tuškiem. Tomer ne uz ilgu laiku, jo musu rota tuvaka meža sakartoja savus vadus, papildinaja no iegutiem krajumiem izšauto municiju un tad iesaka atkal uzbrukumu, labi pabalstita no iegutiem ložmetejiem. Tagad ienaidnieku izdzina pa otrai reizei no Grivaskroga un Tuškiem, un tur atsita visus turpmakos pretuzbrukumos. Vakara 12. rotas vads sabojaja dzelzcelu Dobeles šosejas un dzelzcela krustojuma un nolaida no sliedem ienaidnieka brunoto vilcienu, (Lokomotive un 3 brunoti vagoni ar 3 lielgabaliem.) kas atgriezas uz Jelgavu no Livberzes. Pa to laiku , 7, pulka parejas rotas un Aparnieka partizani, apklusinajuši ienaidnieka ložmetejus ar minmeteju uguni, pargaja trieciena, bet bermontieši to nepienema un atstaja ka Ceplus, ta ari Ozolinus. Pec tam partizani turpinaja uzbrukumu Silajunkuru virziena, kur sagustija kadus 63 krievus, bet siguldiešu rotas, labi pabalstitas no 12. rotas ložmetejiem, uzbruka Pambakaru ciemam un lidz vakaram ienema ta rietumgalu, bet austrumgals palika ienaidnieka rokas. Vakara kresla tur kauja norima un tikai bermontiešu artilerija, seviški smaga, turpinaja apšaudit visu nakti Ceplus, Tuškus un Grivaskrogu.

Daugavpils pulka III bataljons, vltn. Kelera vadiba, pargaja Sveti uz dienvidiem no Apiniem un iesaka uzbrukumu ar bataljona labo sparnu Vilkubudam, bet ar kreiso sparnu Cimalem. Mineto rajonu aizstaveja Dzelzsdivizijas Jegeru bataljons, kura tieša riciba bija ari 2 vieglie lielgabali un 2 minmeteji. Sakas nikna kauja un ta ka musu baterija tada plaša fronte nevareja palidzet ista laika katra vieta, tad ari ienaidnieku tik atri nevareja salauzt. Priekš mums loti nepatikamas bija vacu 3. lidmašinas, kuras ar ložmetejiem apšaudija rotas. Ta ka 7. pulka I bataljona labais sparns, pastiprinats ar Studentu bataljona vienibam, virzidamies gar Lielupi, bija ienemis Planus un Sturmanus, apdraudot tada karta Jegeru bataljona labo sparnu Cimales un Fridmanos, tad isi pec pusdienas daugavpiliešu kreisam sparnam; izdevas minetas majas ienemt. Pec tam Jegeru bataljons ienema fronti no Pauliniekiem (Paulinieku majas — 1 klm uz ziemelaustrumiem no Sarkankroga. ) gar Sarkankrogu lidz Vilkubudam un tur lidz tumsai nikni aizstavejas. Mums izdevas vel ienemt vienigi Vilkubudas. Ta ka Dzelzsdivizijas štaba cirkuleja baumas par Jegeru bataljona ielenkšanu, tad tam aizsutija paliga 1. pulka 2 rotas, kuras pienaca vakara, kad sacelas liels sniegputenis un kauja norima. Daugavpiliešu III bataljona rotas bija cietušas lielus zaudejumus, dažas pat lidz 20 % Nakti pienaca no rezerves paliga 6. rota, kura nomainija 9. rotu un tai savukart vajadzeja pavirzities pa labi, lai nomainitu Aparnieka nodalu. Pec nomainas partizani aizgaja uz Grivaskrogu, lai no turienes noklutu lidz Lones (Tervetes) stacijai, kur sabojat dzelzcelu. Nakti pie Grivaskroga vajadzeja pienakt ari 3. eskadronam, bet patiesiba tas nepienaca.

Vidzemes divizijas fronte 6. pulka rotas šodien pari Iecavai netika, jo otra krasta vel visur atradas pravi ienaidnieka speki un ari brunotais vilciens vairakas reizes parbrauca Iecavu un apšaudija musu rotas no saniem un pat no aizmugures puses.

Cesu pulks šodien stradaja energiski un ar šis dienas kaujas darbibu izlaboja 18. novembra nevei1smi. Pastiprinatais I bataljons (I bataljona riciba ari 9. un 10. rota, instruktoru rota un 1 baterija.) pulka laba sparna iesaka uzbrukumu agri priekšpusdiena iecirkni no Purmaliem lidz dzelzcela tiltam. Šodien ari baterija stradaja labi un palidzeja ne vienreiz vien aizdzit ienaidnieka brunoto vilcienu, kas ar savu uguni liela mera kaveja musu uzbrukumu. Ta ka 6. pulka kreisais sparns ari šodien nebija ienemis Iecavas upes labo krastu lidz Purmaliem, tad 5. pulka 9. rota nokluva flankejoša uguni no Celmu maju kiegelu cepliem un tadel bija spiesta atiet Iecavas laba krasta. Parejas rotas, nikni kaudamas, ar vacu 2. pulka vienibam, pret vakaru sasniedza dzelzcelu un dažas vietas pat to pargaja. Pec tam strauja trieciena ienema Lejzemniekus un iztirija ari citas tuvakas majas, pie kam ieguva 6 ložmetejus, bet ari cieta pravus zaudejumus, seviški virsniekos. Virzoties talak uz Katrines muižu, nacas parvaret plašu atklatu apvidu, kas tumša nakti un liela sniegputeni, novajinatam rotam nebija pa spekam un tadel nolema nogaidit nakošo ritu. Pulka kreisais sparns ari atspieda Baltenlandes bataljona vienibas aiz Lielupes, ienema Planus un 2 rotas uz laiku pat pargaja Lielupi. Kara skola diena atradas Tiltinos. Slikto sakaru del vina tikai pecpusdiena sanema divizijas uzdevumu: uzbrukt starp 6. un 5. pulku, kur darboties ienaidnieka aizmugure. Uzdevuma izpildišanai, Kara skola izgaja vakara. Priekšejiem diviem vadiem vajadzeja forset Iecavu un tad uzbrukt Tetelmindes virziena. Labam vadam pie Purmaliem pariet Iecavu nelaimejas stipras uguns del, bet kreisais vads pie Kikiem (Kiki atrodas nepilnu kilometru uz dienvidaustrumiem no Purmaliem.) pargaja Iecavu, sasniedza dzelzcelu un pienaca jau tuvu vacu baterijai. Tomer tumša nakti un talu no savejiem vads viens pats neuzdrošinajas pariet trieciena, bet atgaja pie Kara skolas galveniem spekiem uz Tiltiniem.

Valmieras pulka komandieris bija pavelejis uzbrukumu sakt I bataljonam, kopa ar vieglo bateriju (3 lielgabali), pie kam Lielupi pariet pie Gravendales, ienemt Kaupju muižu un no turienes virzities uz ziemelrietumiem, velot augša ienaidnieka fronti gar Lielupi. Kad I bataljons bus pagajis garam II bataljonam, pedejam izvirzities uz rietumiem lidz linijai Berstcle-Jaunsvirlauka-Kulpju muiža un tikai pec tam pariet Lielupi frontala uzbrukuma III bataljonam. Plans sarežgits un pedejo bataljonu uzbrukums atkarigs no iepriekšeja bataljona panakumiem. Rita agruma I bataljons pargaja Lielupi pie Gravendales un viegli ienema Jauno muižu, bet kad ienaidnieka artilerija to saka stipri apšaudit, ap pusdienas laiku vinu atkal atstaja. Sakartojies, bataljons velak to atkal ienema, bet ta ka musu viegla baterija nevareja sacensties ar ienaidnieka artileriju, kura šava no Kaupju muižas puses, izredzes uzbrukumam pa atklato lauku bija mazas un tadel pret vakaru bataljons atgaja uz Gravendali. No II bataljona vienibam šodien tikai 7. rota darbojas aktivi, ienemdama jau agri rita Salgales muižu, bet ap pusdienu ienaidnieks pretuzbrukuma to no turienes izspieda un vina atgaja aiz Islica upites. Pulka III bataljona rajona notika pastiprinata izluku darbiba. Tur visu dienu ienaidnieks stipri apšaudija musu rotu iecirknus ar artilerijas un minmeteju uguni, seviški 12. rotai nacas ciest no smagas artilerijas. Šodien ari 2. eskadrons no Mežotnes devas uz Bersteli, bet pec ilgakas uguns kaujas pie Ennitenem bija spiests atiet atpakal uz Mežotni.

Plkv.-ltn. Hasmana grupai ienaidnieks neuzbruka, ka to gaidija, bet tikai pavirzijas drusku uz priekšu, lai ienemtu labakas pozicijas linija Adatinas-Ennitenes-Strautini. Šodien ienaca Bauska ari 1. pulka I bataljons. Tagad Bauskas rajona plkv.-Itn. Hasmana riciba bija 3 normalie bataljoni un 2 izluku bataljoni, ka ari 5 lielgabali un 1 eskadrons. Ta tad pietiekoši speki, lai atvieglotu musu galveniem spekiem cinas Jelgavas rajona un tadel sanema armijas vadibas paveli nakoša diena energiski lauzties Meitenes virziena.